Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „NOWE KWALIFIKACJE, NOWE MOŻLIWOŚCI" w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Projekt adresowany jest do mieszkających w Gdyni:
- osób bezrobotnych (zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy),
lub
- nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy),
spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym,
- po 50 roku życia,
- niepełnosprawnych,
- długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
Obecnie Fundacja prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia:
-„Zostań przedsiębiorcą" w terminie 6 - 16 lipca 2009 r.
-„Spawanie w osłonie CO2" w terminie 13 lipca-13 sierpnia 2009 r.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdów oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji.
Zgłoszenia przyjmowane są: Fundacja Gospodarcza ul. Olimpijska 2, 81 - 538 Gdynia.
Tel. (058) 622 60 17, (058) 622 20 52 wew. 38, fax (058) 622 59 85, e-mail: pacsz@fungo.com.pl
***
Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów Przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w lipcu 2009 roku:
- Doradztwo biznesowe* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Badanie predyspozycji zawodowych* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Jak założyć działalność gospodarczą? - 21.07.2009 roku,
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel - 17.07.2009 roku,
- Poczta elektroniczna - 09.07.2009 roku.
* Wszyscy zainteresowani spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.)
Strona internetowa: www.fungo.com.pl