910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Drugi etap ekologicznych inwestycji w Łężycach

Eko Dolina już po raz drugi, dzięki oszczędnościom poczynionym podczas budowy I etapu inwestycji, korzysta z dofinansowania Unii Europejskiej - Funduszu Spójności. Tym razem dotacja Komisji Europejskiej wynosi 4 mln Euro. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie nowoczesna kompostownia oraz rozbudowana zostanie sortownia odpadów, co znacząco zwiększy przepustowość i zapewni efektywny przerób odpadów biodegradowalnych i przyczyni się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów.
Rozbudowa zakładu wynika między innymi z konieczności wywiązania się ze zobowiązań nałożonych dyrektywą 31/99/EU oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, w zakresie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.
Kompostownia funkcjonująca dotychczas na terenie zakładu służy wyłącznie do kompostowania odpadów zielonych pochodzących z konserwacji zielonych terenów miejskich. Przepustowość jej wynosi 6 000 ton/rok. Po roku 2010 wymogi prawne nie byłyby spełnione. Nowa kompostownia w podciśnieniowej hali umożliwi przerobienie frakcji biodegradowalnej wysortowanej z odpadów zmieszanych, co zwiększy możliwość kompostowania o kolejne 30000 ton/rok. Przygotowanie materiału do kompostowania wymaga powiększenia istniejącej sortowni.
Rozbudowa sortowni polegać będzie m. in. na dobudowaniu nowej części hali wraz z rozbudową linii technologicznej, powiększeniu miejsca rozładunku i czasowego składowania odpadów, zamontowaniu drugiego sita obrotowego oraz dobudowaniu dodatkowych kabin sortowniczych. Wydajność nowej sortowni wzrośnie dwukrotnie: z 50 000 ton/rok do 100 000 ton/rok.
Rozbudowa sortowni już trwa, wykonawcą hali jest PBR MEGARON sp. z o. o. z Gdańska, zaś linię technologiczną dostarcza SUTCO Polska z Katowic, dostawca dobrze działającej pierwszej linii sortowniczej. Kompostownię realizuje konsorcjum składające się z Hydrobudowy S.A. z Gdańska i austriackiej firmy Compost Systems GmBH.
Nadzór nad rozbudową pełni Inżynier Kontraktu, konsorcjum złożone z firm: ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. oraz ILF Beratende Ingenieure ZT GmBH.
Zakład zagospodarowania odpadów Eko Dolina został oddany do użytkowania w 2005. W tym czasie ukończony został I etap inwestycji w ramach którego powstały między innymi:
• sortownia odpadów,
• podczyszczalnia ścieków i odcieków,
• pryzmowa kompostownia odpadów zielonych,
• elektrownia biogazowa,
• stacja demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• segment demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• pełna infrastruktura techniczna.
Na mocy porozumienia społecznego z mieszkańcami Łężyc, podczas budowy zakładu wykonano infrastrukturę we wsi, m.in. wybudowano drogę obwodową, ujęcie wody, kanalizację sanitarną, urządzono boisko i plac zabaw, utrzymuje się komunikację miejską ale przede wszystkim stworzono nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.
Zakład obsługuje ponad 400 000 mieszkańców miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i gmin: Kosakowo, Wejherowo i Szemud.
Dodatkowe informacje na stronie www.ekodolina.pl