910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Ogłoszenia

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty strefą zabudowy usługowej- 28 U do 3 kondygnacji nadziemnych.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 30 lipca 2009 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20, -zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub na stronie internetowej www.gdynia.pl/grunty. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 668 85 16, 668 81 63, 668 89 39 lub 668 89 40.

waga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11224/09/V/O z dnia 30 czerwca 2009r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. Przewidywana kwota dotacji 70.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 7 sierpnia 2009 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2009 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11225/09/V/O z dnia 30 czerwca 2009r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. Przewidywana kwota dotacji 70.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 7 sierpnia 2009 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2009 r.
***
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista / Główny Specjalista ds. Komunikacji /Asystent/ Starszy Asystent ds. Komunikacji
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej.
(Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 31 lipca 2009r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej o powierzchni 236 m² oznaczonej na karcie mapy KM 49 jako część działki nr 599/133, 600/133, 601/133. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności gastronomicznej i na składowanie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kwiatkowskiego o pow. 33,50 m² (część działek nr 1196/4 i 1197/4, km 31 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu - prowadzenia działalności handlowej w pawilonie tymczasowym (wykaz nr 661/2009/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 03.07.2009 do 24.07.2009 roku.
***
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego
81-184 Gdynia ul. Energetyków 13 a
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro, a poniżej 5 150.000 euro
na robotę budowlaną: remont pomieszczeń sanitarnych na parterze i I piętrze w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniające warunki ust 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych / teks. jedn. Dz. U. Nr 19 poz 177 z poźn. zmianami oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie: szkoły : www.zsbo.int.pl, bip miasto Gdynia.pl / strony zamówienia/ oraz w formie pisemnej w pokoju nr 3 budynku szkoły w godz. od 8.00 do 15.00. Oferty należy składać w pokoju nr 3 szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 24 lipca 2009 r. do godz. 9.00. Otwarcie nastąpi w gabinecie dyrektora w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 12.00. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz uzupełniających. Nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.
Do kontaktów z Wykonawcami upo
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni
ul. Necla 14; 81-307 Gdynia
ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 150 000 euro
na remont zaplecza gastronomicznego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 25 w Gdyni ul. Necla 14 - II etap.
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót :
• w poziomie parteru i piętra: roboty rozbiórkowe, wydzielenie nowych pomieszczeń, wykonanie doświetlenia pośredniego pomiędzy pomieszczeniami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, licowanie ścian glazurą, roboty tynkarsko-malarskie, wymiana instalacji sanitarnych wod-kan, co wraz z armaturą i elektrycznej wraz z osprzętem, likwidacja podłączeń gazowych i wykonanie nowych podłączeń do przyborów gazowych, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia kuchni wg projektu technologicznego kuchni.
• w poziomie piwnic: zamontowanie w istniejących oknach PVC nawietrzaków okiennych higrosterowalnych na poziomie 30 m³ /h każdy - szt. 6, zamontowanie kratki wentylacyjnej przelotowej w pomieszczeniu obieralni warzyw. Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4832_57047.html?page=&artg=1
Termin składania ofert: 20.07.2009 o godz. 9.30 Miejsce: w siedzibie Zamawiającego - gabinet dyrektora. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Marzena Wiklent - stanowisko służbowe - p.o. dyrektora PS 25, tel. kom. +48 0 784 470 288 w godzinach 11.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 8/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Bp. Dominika 33/10, Bp. Dominika 31/14, Szafranowa 14d/28, Rolnicza 12/67.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.06.2009 r. do dnia 21.07.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 663/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11241/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej o powierzchni 71 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 jako działka nr 676/2 i na karcie mapy KM 94 jako działka nr 442/2, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 662/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11240/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 5025 m², oznaczonej na karcie mapy KM 89 jako część działki nr 14/2, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 02.07.2009 r. do 23.07.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52
ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Specjalista do spraw płac
w wymiarze ½ etatu w terminie od 01.09.2009r. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. (058) 664 69 05.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro
na naprawę uszkodzonej belki skrajnej przęsła Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Unruga w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_.htmloraz ftp://153.19.91.68/zdiz/estakada
Termin składania ofert: do dnia 24.07.2009r. o godz. 10.15., miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 7.30 - 15.30: w sprawach merytorycznych : Teresa Małachowska-Okurowska tel. (058) 761 20 23 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88.
***
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Morska 186
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane:
Remont boiska szkolnego - etap I ogłoszone w BZP pod nr 220210-2009
Zamawiającym jest: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 81-216 Gdynia ul. Morska 186. Przedmiot zamówienia: na roboty budowlane: Remont boiska szkolnego - etap I. Kod wg CPV: 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych . Wymagany termin realizacji: do 15.10.2009r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4288_.html
SIWZ w formie papierowej można odebrać w IV LO w Gdyni ul. Morska 186 w pok. nr 4. Opłata za SIWZ wraz z załącznikami pobrana w siedzibie Zamawiającego -wynosi 55 zł; ( wpłata do kasy szkoły). Wykonawca zgłasza chęć pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Oferty należy składać w kopercie zamkniętej do dnia 23.07.2009r. do godz. 10.00 w pok. nr 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23.07.2009r. o godz. 11.00 w sali nr 2.
Termin związania ofertą 30 dni. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zmawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wysokość wadium: nie przewiduje się. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Pacholczyk i Przemysław Czachorowski. Tel. /Fax.(058) 623 08 53; (058) 623 15 21 - IV Liceum Ogólnokształcące, adres e-mail: ivlogdynia@o2.pl
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 EURO na wykonanie remontu posadzek oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Gimnazjum nr 4, 81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
CPV: 451111300-1, CPV: 45000000-7, CPV: 45421000-4, CPV: 45430000-0
Wymagany termin realizacji: 18 wrzesień 2009r. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4844_.html oraz www.gimnazjum4.gom.pl i w Sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27.07.2009 r. do godz. 10.00 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego do dnia 27.07.2009r. o godz. 10.30 w sekretariacie.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Alicja Kowalewska w godz. 9.00 - 14.00, tel. (058) 663 79 88, kom. 509 909 149.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%): cena 100%.
***
Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni
zatrudni w wymiarze ½ etatu specjalistę ds. administracji i kadr.
Wymagana znajomość prawa pracy oraz obsługa komputera. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. (058) 629 51 15 lub e-mail: basenkarwiny@wp.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu z przedmiotów gastronomicznych z przygotowaniem pedagogicznym od nowego roku szkolnego 2009/2010. Zgłoszenia należy kierować na adres e - mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie pytań nr tel. (058) 620 52 07.