910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Uwaga - od 1.08.2009 płatne parkowanie w Śródmieściu!

System płatnego parkowania startuje w Gdyni 1 sierpnia 2009 roku (na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/410/08 z dnia 27 lutego 2008 roku (z późn. zmianami)).
Wprowadzenie strefy ma na celu ułatwienie życia mieszkańcom centrum ale także wszystkim tym, którzy do śródmieścia Gdyni przyjeżdżają, poprzez zwiększenie rotacji pojazdów parkujących w śródmieściu.
Od 13 lipca otwarte będzie Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, ul. Białostocka 3, gdzie będzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat systemu a także nabyć abonament, uprawniający do parkowania w płatnej strefie. Biuro będzie czynne w godz od 9.00 do 18.00.
W skład strefy wchodzi 40 ulic położonych w ścisłym centrum Miasta. Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze strefy będą płatne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 18.00.
Parkowanie jest dozwolone na wszystkich dostępnych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych (koperty, postoje TAXI).
Wysokość opłat za parkowanie wynosi:
- 0,50 zł - za pierwsze pół godziny,
- 1,50 zł - za drugie pół godziny,
- 2,00 zł - za każdą kolejną godzinę.
Opłaty rozliczane będą w systemie minutowym, proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, którą trzeba wnieść w całości.
Kierowcy będą mogli dokonać opłaty całą dobę, dzięki czemu np. osoby przyjeżdżające do miasta w nocy nie są zmuszone do wstawania wcześnie rano, wraz z rozpoczęciem płatnego parkowania.
Parkowanie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego nie zwolnią z obowiązku uiszczenia opłaty.
Opłaty za parkowanie w strefie można uiszczać w następujący sposób:
I. Wykupienie biletu za pośrednictwem parkomatu
a/ gotówką - parkometry będą przyjmowały gotówkę (bilon) o następujących nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Bankomaty te nie wydają reszty.
W II etapie uruchomienia strefy dodatkowo zostaną zamontowane parkometry, które przyjmować będą banknoty i wydawać resztę. W parkomacie można dokonać jednorazowej opłaty za parkowanie za minimalną kwotę 0,50 zł a maksymalną 96 zł. Dla wygody kierowców, a szczególności turystów i przyjezdnych parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę.
b/ kartą parkingową - karta wielorazowego użytku z opcją doładowywania (karty te zostaną udostępnione w II etapie). Doładowanie karty będzie możliwe w niektórych parkomatach bądź w biurze obsługi strefy.
II. Za pośrednictwem telefonów komórkowych - poprzez wysyłanie sms-ów w chwili faktycznego rozpoczęcia i zakończenia parkowania. W celu aktywowania tej usługi należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej www.sppgdynia.pl i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
III. Wykupienie abonamentu:
Abonamenty dostępne będą na okresy: 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy lub na 30, 90, 180, 270 i 360 dni
1/. Abonament dla mieszkańca strefy (typu „M") - 20 zł miesięcznie.
Abonament ten uprawnia do parkowania w okolicach miejsca zamieszkania w promieniu 200 metrów. Miejsce parkowania zostanie określone w abonamencie.
Abonament wydawany jest na jeden konkretny pojazd z zaznaczonym numerem rejestracyjnym.
Podstawę do zakupu stanowi przedłożenie łącznie niżej wymienionych dokumentów:
- dowód osobisty z potwierdzeniem zameldowania stałego lub czasowego w obrębie strefy,
- dowód rejestracyjny pojazdu, gdzie mieszkaniec strefy widnieje jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.
W przypadku użytkowania przez mieszkańca strefy pojazdu pozostającego w leasingu lub w ramach umowy najmu lub użyczenia - dowód rejestracyjny pojazdu wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy.
2/. Abonament na okaziciela (typu „O").
W zależności od okresu ważności cena abonamentu wynosi:
- 300 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 1 miesiąca lub 30 dni,
- 290 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 3 miesięcy lub 90 dni,
- 280 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 6 miesięcy lub 180 dni,
- 270 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 9 miesięcy lub 270 dni,
- 250 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 12 miesięcy lub 360 dni.
Zakup abonamentu typu „O" uprawnia do parkowania pojazdu w całej strefie bez żadnych ograniczeń.
3/. Abonament dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na obszarze Strefy, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń ruchu i neurologicznych (typu „N") - 20 zł miesięcznie.
Abonament ten uprawnia do parkowania w promieniu 200 m od miejsca zatrudnienia. Miejsce parkowania zostanie określone w abonamencie.
Możliwość zakupu tego rodzaju abonamentu przysługuje osobom, które przedstawią następujące dokumenty:
Obowiązki kierowcy w strefie płatnego parkowania:
- niezwłocznie po zaparkowaniu należy wykupić bilet w parkomacie lub też wysłać sms-a potwierdzającego początek parkowania,
- zakupiony bilet jednorazowy lub kartę abonamentową należy pozostawić za przednią szybą wewnątrz pojazdu (w przypadku motocykli w innym miejscu widocznym dla kontrolera),
- parkujący odpowiada za pozostawienie biletu lub karty abonamentowej w taki sposób, aby kontroler mógł swobodnie odczytać informacje w nim zawarte.
Sprawdzaniem dokonywania płatności zajmują się kontrolerzy Biura Obsługi Strefy. Kontroler nie pobiera żadnych opłat !
Za brak opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz.15.00 następnego dnia roboczego opłata ulega pomniejszeniu do 20 zł.
Płatności można dokonać bezpośrednio w kasie biura lub przelewem na konto Biura Obsługi Strefy.
Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:
a/ pisemnie na adres: Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, ul. Białostocka 3,
b/ osobiście w biurze - w sekretariacie lub u kierownika biura.
Kierownik biura będzie przyjmować interesantów w siedzibie Biura w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 18.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Strefy pod nr tel. (058) 76 44 000 lub na stronie internetowej www.sppgdynia.pl 

ikona