913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Ogłoszenia

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni 81-265 ul. Grabowo 12 ogłasza drugi przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro

na wykonanie przebudowy i zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego na potrzeby szkolne

Wymagany termin realizacji zamówienia: 09.10.2009 r

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielanie zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówioenia- SIWZ jest dostępne na stronie BIP/SP17 Gdynia lub w sekretariacie szkoły. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.08.09 r. do godz. 11.00; otwarcie kopert tego samego dnia o godz. 12.00 w siedzibie szkoły. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Henryka Richert - kierownik administracyjny tel. (058) 711 25 84.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Przetarg ogłoszono w BZP pod nr 120679-2009 dnia 27.07.09 r.

***


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 47

w Gdyni ul . Maciejewicza 9

ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej
Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Data rozpoczęcia pracy: 1 maj 2009 r.

Wymagana dokumentacja: CV, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, mile widziane doświadczenie w zakładzie budżetowym, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej (więcej informacji na str BIP).

Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Przedszkola w godz.: 9.00-15.00

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego" w terminie do 20 maja 2009 r.***
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych garaży położonych przy ulicach: Bp. Dominika 3-21, Leszczyki 158, Marsz. Piłsudskiego 20, Abrahama 6, Z. Augusta 13, Górnej 23, Zgody 4-6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny.

Zarządzenie Nr 11343/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.07.2009 r.

Wykazy zostają wywieszone do dnia 04.08.2009 roku.

***


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:

- przy ul. Demptowskiej, wykaz nr 677/09/V/M, cz. działki nr 46/14 o pow. 30 m², oznaczonej na KM 20, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową;

- przy Pl. Dworcowym, wykaz nr 676/09/V/M, cz. działki nr 430/1 o pow. 30 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działalność handlową.

Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 23.07.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

***


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszego specjalisty, specjalisty w dziale finansowo-księgowym - 1 etat

Główne obowiązki: opracowanie i tworzenie kartotek środków trwałych, prowadzenie kart i ewidencji analitycznych środków trwałych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych, prowadzenie rejestru faktur, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym w zakresie środków trwałych, weryfikacja sald kont księgowych w zakresie środków trwałych, sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych.

Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjalność - finanse i rachunkowość, doświadczenie w gospodarowaniu majątkiem trwałym, minimum 4-letni staż pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 7 sierpnia 2009 r. pod adresem:Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem „starszy specjalista, specjalista w dziale finansowo-księgowym" Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".