947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Mały procent – wielka sprawa

Tradycyjnie, jak co roku, marzec i kwiecień to okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. Podobnie jak w poprzednich latach chcielibyśmy przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz działających w Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego, które wezmą udział w akcji „Mały procent - wielka sprawa". Już po raz piąty mieszkańcy naszego miasta będą mogli spotkać na ulicach, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej wolontariuszy z przygotowanymi z tej okazji ulotkami i zasięgnąć u nich niezbędnych informacji: na jaki cel i w jaki sposób przekazać swoje pieniądze. Również w tym roku zachęcamy wszystkich gdynian do podzielenia się 1% swojego podatku dochodowego! Procedura przekazania jest bardzo prosta, a korzyści wynikające ze świadomego przeznaczenia pieniędzy na działania określonych organizacji są dobrem nas wszystkich.

Oto, jak przekazujemy 1%:
KROK 1 - Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego..." (PIT 36 - Część O, PIT 36L - Część N, PIT 37 - Część H, PIT 38 - Część G)
KROK 2 - Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3 - Wpisz pełną nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektronicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl)
KROK 4 - W rubryce „informacje uzupełniające" formularza można:
• wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%
( PIT 36 - poz. 309, PIT 36L - poz. 109, PIT 37 - poz. 128, PIT 38 - poz. 62);
• wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 - poz. 310, PIT 36L - poz. 110, PIT 37 - poz. 129, PIT 38 - poz. 63). Zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz:
• złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.
• korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
W kolejnych numerach „Ratusza" prezentujemy po 10 gdyńskich organizacji pożytku publicznego biorących udział w Kampanii 1%, którym można przekazać 1% swojego podatku dochodowego.
Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać również na stronach: www.gdynia.pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod numerem telefonu 58 661 35 41. Prezentujemy dzisiaj kolejnych 10 gdyńskich organizacji pożytku publicznego biorących udział w Kampanii 1%, którym można przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać również na stronach: www.gdynia.pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod numerem telefonu 58 661 35 41.

Prezentujemy dzisiaj kolejne gdyńskie organizacje pożytku publicznego biorące udział w Kampanii 1%, którym można przekazać 1% swojego podatku dochodowego.
Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać na stronach: www.gdynia.pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod numerem telefonu 58 661 35 41.
41.STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stowarzyszenie od wielu lat działa w celu poprawy warunków życia i społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych organizując kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, zajęcia rehabilitacyjne, wycieczki i spotkania integracyjne. W ostatnich latach powołało do życia Klub Seniora.
Numer KRS 0000018873
42. STOWARZYSZENIE POWIERNICTWO POLSKIE
Stowarzyszenie zostało założone przed pięciu laty. Jego celem jest m.in. pomoc osobom poszkodowanym w czasie II wojny światowej, poradnictwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań za straty poniesione w latach 1939-1945, działalność wydawnicza w formie regularnie ukazującego się biuletynu czy też działalność edukacyjna i informacyjna.
Numer KRS 0000225972
43. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DĄBROWY-DĄBRÓWKI
Celem stowarzyszenia jest poprawa jakości zamieszkiwania w dzielnicy Dąbrowa. Realizacja tego celu odbywa się w zróżnicowany sposób, od akcji rozmieszczenia specjalnych skrzynek, do których mieszkańcy wrzucają swoje wnioski, przez organizację imprez, koncertów i wycieczek czy animowanie działań Klubu Seniora i Klubu Juniora.
Numer KRS 0000273455
44. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
Stowarzyszenie aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i opiekunów. Koncentruje się na wspieraniu aktywizacji zawodowej i edukacji. W Gdyni od lat prowadzi Centrum „Integracja" obsługujące niepełnosprawnych mieszkańców Trójmiasta.
Numer KRS 0000102130
45. STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
Inicjatywa powołania stowarzyszenia została podjęta przez psychologów, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w oparciu o wartości chrześcijańskie (w duchu Ewangelii). Stowarzyszenie prowadzi Centrum Pomocy Psychologicznej, w którym wykwalifikowani specjaliści świadczą wszechstronną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i duchową osobom z różnymi zaburzeniami, trudnościami i kryzysami duchowymi.
Numer KRS 0000176762
46. STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE „POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"
Dzięki środkom z 1% podatku dochodowego stowarzyszenie może wspierać swoich licznych podopiecznych, umożliwiając im między innymi diagnostykę medyczną, właściwie ukierunkowane leczenie, aktywizację zawodową, edukację.
Numer KRS 0000047797
47. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI
Towarzystwo ma na celu popularyzowanie wiedzy o Gdyni i jej mieszkańcach. Realizacji tych zamierzeń służą Koła i Sekcje zajmujące się określoną problematyką, jak choćby Koło Starych Gdynian czy Sekcja Ochrony Zabytków. Towarzystwo prowadzi spotkania z młodzieżą szkolną, podczas których zapoznaje ją z historią miasta, realizuje z partnerami projekty edukacyjno-artystyczne, a także wydaje „Rocznik Gdyński".
Numer KRS 0000060055
48. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W GDYNI
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gdyni od ponad 75 lat zajmuje się pomocą zwierzętom. Przeprowadza rocznie setki interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz dokarmia z pomocą wolontariuszy ponad 2000 wolno bytujących czworonogów na terenie Gdyni i jej okolic. Ostatnia akcja TOZ-u dotyczy niesienia pomocy bezdomnym kotom z terenu Stoczni Gdynia S.A.
Numer KRS 0000154454
49. TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ „MROWISKO"
Mrowisko działa od 1993 roku. W ramach swojej działalności prowadzi między innymi ośrodki profilaktyki środowiskowej, świetlice socjoterapeutyczne i ośrodek stacjonarnej terapii dla dzieci i młodzieży, promując bezpieczny styl życia i wartości takie jak altruizm, tolerancja i bezinteresowność.
Numer KRS 0000079779
50. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI O. MIEJSKI W GDYNI
Towarzystwo działa w trosce o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. W tym celu inicjuje działania takie jak organizacja kolonii o różnych profilach zdrowotnych, a także specjalistyczne formy pomocy, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego.
Numer KRS 0000216162
51. UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
Klub zrzesza dzieci w wieku szkolnym, organizując czas pozalekcyjny w formie aktywnego wypoczynku. Naucza żeglarstwa regatowego. Statutowym celem Klubu jest działalność w zakresie: oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Numer KRS 0000255157
52. WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
Klub prowadzi działalność sportową od 1936 roku, a od wielu lat zajmuje I miejsce w województwie pomorskim i jedno z czołowych miejsc w kraju w klasyfikacji klubów sportowych. Wielu wychowanków klubu wchodziło w skład reprezentacji narodowej na igrzyskach olimpijskich.
Numer KRS 0000095198
Za tydzień zaprezentujemy listę wszystkich gdyńskich organizacj pożytku publicznego wraz z numerem KRS.