948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Fundacja Gospodarcza szkoli

Fundacja Gospodarcza, realizująca projekt Morze umiejętności II, zaprasza osoby niepracujące mieszkające na terenie województwa pomorskiego:
- pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zgodnie z art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
lub
- które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego na szkolenie „Spawanie metodą TIG stali nierdzewnej", które odbędzie się w terminie 29 kwietnia - 22 czerwca 2010 roku w siedzibie Fundacji.
Projekt przewiduje między innymi zwrot kosztów dojazdu i wypłatę stypendium szkoleniowego. Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie kopii świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia i podpisanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w siedzibie Fundacji Gospodarczej (Olimpijska 2, Gdynia) oraz na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 622 60 17 lub 58 622 20 52 (Krzysztof Karaszewski).