948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Ogłoszenia

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2
w Gdyni ul. Energetyków 13
informuje, że w ogłoszeniu o remoncie pomieszczeń szkolnych - zamówienie publiczne poniżej 14.000 EURO wkradł się błąd w numerze telefonu.
Podano 58 621 95 19 - powinno być 58 621 95 10.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428: wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Surmana o pow. 115 m², oznaczonej na KM 51 jako część działki nr 604/126 i 219/131. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność usługową i pod parking.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od 2.04.2010 r. do 23.04.2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
ogłasza przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt na I piętrze i pracowni technologicznej na poddaszu szkoły.
Przetarg nieograniczony do 4.845.000 euro
Wymagany termin realizacji 20.08 2010 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r. poz. 1163 z późń. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.zshg.internetdsl.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od godz. 9.00 do 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 23.04.2010 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie kierownika administracji 23.04.2010 r. o godz. 10.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena: 100 %. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracji Dorota Kreft (pon.- pt. 9.00 - 13.00), tel. kom 660 617 654.
***
W związku z dotacją Gminy Gdynia
współwłaściciele zabytkowej kamienicy przy ul. Starowiejskiej 7 narożnik Abrahama 2 w Gdyni poszukują wykonawcy prac związanych z renowacją stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz renowacją poręczy w obu klatkach schodowych. Prace wykonywać może dyplomowany konserwator zabytków z referencjami przy modernistycznej architekturze. Informacji szczegółowych dotyczący w/w zakresu prac udziela Łucjan Hundsdorff po numerem telefonu 607 275 235.
Oferty na piśmie można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 w firmie LESTON Świętojańska 99/1 w Gdyni, przesyłać e-mailem leshun@kki.pl lub faksem 58 621 02 44 w terminie do 24 kwietnia 2010 r.
***
Unieważnienie legitymacji SM
Unieważnia się legitymację służbową nr 026 i indentyfikator (blachy) nr 026 strażnika miejskiego Krzysztofa Kotulskiego.
***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 4 845 000 euro
na „Przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277"
W dniu 9.04.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 99424-2010. Pożądany termin realizacji zamówienia - 23 sierpnia 2010 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 150 zł dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 55 1440 1026 0000 0000 0037 1707 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bib/jednostki lub www.sosw1.eu
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Renata Tomaszewska - dyrektor - tel. 58 620 48 55. Ofertę opisaną: „Przetarg nieograniczony do 4 845 000 euro na Przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w SOSW Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277. Nie otwierać przed 27 kwietnia 2010 r godz. 11.00" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 27 kwietnia 2010 r godz. 10.00. Wymagane wadium w wysokości 7 000 zł wpłacone na podany nr konta: 83 1440 1026 0000 0000 0079 1407 Nordea Bank.
***