949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdujacej się na III piętrze przy pok. 336 wykazów:
1. lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 4, o powierzchni 33,77 m² dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr GD1Y/00096562 przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Z wlasnością lokalu zwiazany jest udział wynoszący 2134/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na km. 73, obręb Gdynia jako dzialka nr 6 o powierzchni 416 m² , objętego Kw nr 27350. Wykaz nr 822/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14663/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2010r wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 15 kwietnia 2010r do 6 maja 2010 r.
2. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 4 o powierzchni 30,35 m², dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr GD1Y/00096563 przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1917/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na km. 73 obręb Gdynia jako działka nr 6 o powierzchni 416 m², objętego KW nr 27350.
Wykaz nr 821/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14662 /10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2010 r. wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 15 kwietnia 2010r. do dnia 6 maja 2010 r. Jednocześnie informuje sie, że wykazy nr 808 i 809/2010/V/M z dnia 9.03.2010r. zostały uchylone zarządzeniami wyżej wymienionymi.
***
NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino" w Gdyni
zatrudni od zaraz lekarza mającego uprawnienia do tworzenia listy aktywnej - ze specjalizacją z medycyny rodzinnej albo w trakcie tej specjalizacji lub lekarza internistę z 6-letnim stażem pracy w POZ.
Kontakt: NZOZ PL „Witomino" Gdynia, ul. Konwaliowa 2, tel. 58 624 18 24, 603 99 13 72.
***
Szkola Muzyczna I i II stopnia w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13 A
zatrudni na czas określony na rok szkolny 2010/2011 dwóch pracowników obsługi (sprzątaczki).
Podanie i CV należy skladać w Sekretariacie Szkoły w godz. 12.00 - 16.00 w terminie do 31 maja 2010 r.
***
Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu, samochodów renault kangoo i polonez caro na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14640/10/V/S
1. Sprzedający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni; 2.Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 - 382 Gdynia; 3.Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski, tel. 58 668 86 79; 4.Opis sprzedawanych samochodów: przedmiotem sprzedaży są dwa samochody eksploatowane przez Straż Miejską:
- Renault Kangoo o nr rej GA 38855 rok prod. 2002, poj 1,2 benzyna, przebieg 208 612 km,
- Polonez Caro o nr rej. GA 18279 rok prod.1998, poj 1,6 benzyna, przebieg 235 736 km.
5.Cena wywoławcza: Renault Kangoo - 5760zł brutto, Polonez Caro - 630 zł brutto; 6. Ze stanem pojazdów można zapoznać się w obecności pracownika Urzędu Miasta do dnia 11.05. 2010 r. w godz. 9.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu; 7. Oferty można składać do dnia 12.05.2010 r. do godz.10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna na parterze budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni odrębnie dla każdego z samochodów. Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny 81 - 382 Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Kangoo". Nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 12.05.2010 r., z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Polonez Caro" nie otwierać przed godziną 10.30 w dniu 12.05.2010 r.; 8. Oferta powinna zwierać: Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta ; Oferowaną cenę; Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni przy ulicy Partyzantów 42.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10, ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4845000 euro
dottyczący wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku A parter, Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
CPV 45453000-7 CPV 451113000-1. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.04.2010 pod nr ogłoszenia: 97490-2010. Wymagany termin realizacji: 7 tygodni czyli 36 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy: prowadzący działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniający warunki art.22 ust.1, nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.zs10.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.00-13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14.05.2010 r. do godz. 9.00, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia- pok.110. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 14.05.2010 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: kier. adm, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: 58 781 71 21. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 EURO na wykonanie remontu posadzek w budynku Gimnazjum nr 4 , 81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 105394 - 2010 dnia 14.04.2010r. CPV: 45214200-2, CPV: 45400000-1, CPV: 45111300-1, CPV: 45453000-7, CPV: 45430000-0
Wymagany termin realizacji: 6 sierpień 2010 r. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4844_.html oraz www.gimnazjum4.gom.pl i w Sekretariacie szkoły w godz.9.00 - 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.05.2010r. do godz. 10.00 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego do dnia 11.05.2010r. o godz. 10.30 w sekretariacie. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: Alicja Kowalewska w godz. 9.00 - 15.00 tel. 58 663 79 88, kom. 509 909 149. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10, 81-067 Gdynia, ul. Morska 192
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie:
Zadanie 1 - remontu łazienek uczniowskich na III piętrze, z wydzieleniem sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych;
Zadanie 2 - wymianę posadzki w klasach II piętra
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa dostępna na stronie zamawiającego sp10gdynia.pl oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki. Ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Numer ogłoszenia 102360-2010 w dniu 2010-04-13. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.04.2010 r. do godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie nastąpi w dniu 30.04.10 o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100 %.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: Kierownik administracyjny SP 10: 58 623 06 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że powzięty został zamiar sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rymarskiej 5A, opisanej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działki gruntu nr 609/26 o pow. 27 m² i nr 610/26 o pow. 555 m², objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00004703/4. W związku z powzięciem zamiaru użycia w/wym. działek na inny cel niż określony w akcie wywłaszczeniowym zawiadamia się, że spadkobiercom Roberta Brösztl przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot nieruchomości, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni na łąkach Cisowskich, wykaz nr 820/2010/V/M, działka nr 55/3 o pow. 38.797 m², oznaczona na KM 5, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 12.04.2010 r. do dnia 4.05.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 819/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14566/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.04.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Cumowników o powierzchni 495 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako część działki nr 1065/387, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 19.04.2010 r. do 10.05.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej o wartości do 193.000 euro dla zadania p.n.:
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 19.04.2010 r. sygn. 110358-2010.
Termin wykonania zamówienia:
Etap I - koncepcja wielobranżowa - 16 tygodni od podpisania umowy,
Etap II- projekt budowlany z kompletem uzgodnień - 21 tygodni od momentu akceptacji koncepcji,
Etap III -projekty wykonawcze - 10 tygodni od momentu akceptacji projektu budowlanego.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo - przestrzennymi waga 50%;
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych waga 50%;
Nagrodami w konkursie są:
I nagroda - zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, której przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola" oraz nagroda pieniężna w wysokości 50.000,00 zł.,
II nagroda pieniężna w wysokości 30.000,00 zł.,
III nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł.
Regulamin Konkursu należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/konkursy.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do dnia 11.05.2010 r. do godz. 12.00 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - sekretariat Wydziału Inwestycji).
Termin składania prac konkursowych - do dnia 28.06.2010 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - sekretariat Wydziału Inwestycji lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Barbara Woźniak fax. 58 668 83 02.
***
Ogłoszenie
o zamówieniu na dostawę sprzętu geodezyjnego do celów edukacyjnych
1. Wartość zamówienia: Powyżej równowartości 14 000 euro, lecz poniżej równowartości 125 000 euro, liczonej według kursu określonego Prawem Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający: Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia, tel./fax 58 624 81 36.
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu geodezyjnego do celów edukacyjnych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniana ns dostawę sprzętu geodezyjnego do celów edukacyjnych jest dostępna na stronie szkoły: www.ttgdy.pl.pl