Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
950 (550) 2010-04-30 - 2010-05-06

Ogłoszenia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w Gdyni

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną w budynku przedszkola
CPV: 45111300-1 roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45432110-8 pokrywanie podłóg, 45442100-8 roboty malarskie, 45421131-1 instalowanie drzwi, 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. Zamawiającym jest Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek", 81-249 Gdynia, ul. Kapitańska 15.
Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach piętra budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek" oraz roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach piętra budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek".
Wymagany termin realizacji od 28 czerwca do 21 sierpnia 2010 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej BIP Gdynia lub można ją odebrać w siedzibie Przedszkola, Gdynia, ul. Kapitańska 15.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17 maja 2010 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole nr 8, ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 maja 2010 r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole nr 8 ul. Kapitańska 15 Gdynia. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka tel. 58 620 36 79 od 9.00 - 12.00 w zastępstwie: Ewa Formella stanowisko służbowe specjalista intendent, tel. 58 620 36 79 w godz. 7.00 - 15.00.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena oferty brutto - 90%;
b) okres udzielonej gwarancji - 10%.
***

Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych, 81-222 Gdynia, ul. Morska 75
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro a poniżej 4.845.000 euro na wykonanie remontu posadzek w 8 salach lekcyjnych na I, II i III piętrze w budynku Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, 81-222 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 110658-2010 w dniu 19.04.2010r. CPV: 45110000-1, 45400000-1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.07.2010 r.
Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/6447_62847.html oraz w dni powszednie w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 4.05.2010 r. do godz. 10.30 w sekretariacie pok. nr 4 ul. Morska 75, 81-222 Gdynia.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.11.00 w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, pok. nr 34 II piętro (Biblioteka). Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Krystyna Hapka w godz. 7.30 do 15.30 tel. 58 621 61 92.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie wymaga wnoszenia wadium. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.
***

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz.1194) ZAWIADAMIA, że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 17.03.2010 r. (skorygowany w dniu 14.04.2010r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni" (Przedłużenie Drogi Gospodarczej wykonywanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III od łącznika nad przejazdem PG1 do ul. Leszczynki wraz z wyposażeniem technicznym i kanalizacją sanitarną)",
WYKAZ DZIAŁEK W GRANICACH INWESTYCJI
Województwo pomorskie, km - 26 obręb Gdynia, miasto Gdynia
● część dz. 533/101 oznaczona w projekcie podziału nr 712/101* oraz 711/101** i 713/101**
● część dz. 310/101 oznaczona w projekcie podziału nr 709/101* oraz 710/101**
● część dz. 161/101 oznaczona w projekcie podziału nr 720/101* oraz 719/101**
● część dz. 281/101 oznaczona w projekcie podziału nr 722/101* oraz 721/101**
● część dz. 162/101 oznaczona w projekcie podziału nr 724/101* oraz 723/101**
● część dz. 622/101 oznaczona w projekcie podziału nr 726/101* oraz 725/101** i 727/101**
● część dz. 623/101 oznaczona w projekcie podziału nr 729/101* oraz 728/101** i 730/101**
● część dz. 170/101 oznaczona w projekcie podziału nr 323/101* oraz 731/101** i 733/101**
● część dz. 165/101 oznaczona w projekcie podziału nr 735/101* oraz 734/104** i 736/101**
● część dz. 297/101 oznaczona w projekcie podziału nr 717/101* oraz 716/101** i 718/101**
● część dz. 296/101 oznaczona w projekcie podziału nr 714/101* oraz 715/101**
● część dz. 389/9 oznaczona w projekcie podziału nr 738/9* oraz 737/9** i 739/9**
● część dz. 387/8 oznaczona w projekcie podziału nr 741/8* oraz 740/8*8 i 742/8**
● część dz. 385/8 oznaczona w projekcie podziału nr 743/8* oraz 744/8**
● część dz. 383/8 oznaczona w projekcie podziału nr 745/8* oraz 746**
● 138/101**, ● 295/101**, ● 336/8**, ● 342/8**, ● 380/8**, ● 381/8**, ● 382/8**, ● 384/8**, ● 386/8**, ● 271/7**, ● 374/7**, ● 375/7**, ● 376/7**, ● 377/7**, ● 378/7**, ● 379/7**
L e g e n d a:
* działki w granicach pasa drogowego ulicy, dla budowy ulicy
** działki poza pasem drogowym objęte robotami związanymi z umocnieniem skarpy
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 323 (tel. 58 66 88 408), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***

Wspólnota Mieszkaniowa
budynku przy ul. Bema 27A w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie balkonów w budynku przy ul. Bema 27A w Gdyni.
Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie wspólnoty, a informacje także pod numerami tel. 602 496 602 (Barbara Chłopecka) i 600 625 322 (Hanna Olejniczak). Termin składania ofert upływa 15 maja 2010 r.
Prace objęte są dofinanowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***

Wspólnota Mieszkaniowa al. Marsz. Piłsudskiego 50 B w Gdyni

zwraca się o składanie ofert na remont elewacji budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Oferty należy składać w terminie 7 dni od ukazania się „Ratusza" do Zarządu Nieruchomości „Partner", ul. Władysława IV 59/14, Gdynia w godz. pn - wt godz. 12.00 - 16.00, czw - pt. godz. 9.00 - 12.00, tel. 58 621 75 28, e-mail: partner@partner.itform.pl.
***

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
Wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 450 m². Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres od 21.04.2010 r. do 11.05.2010 r.
***

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55
informuje, że Biuletynie Zamówień Publicznych UZP zostało opublikowane w dniu 26 kwietnia 2010r. pod numerem 115556 - 2010 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 4 845 000 euro wykonanie robót budowlanych polegających na:
Cześć A: Likwidacji izolacji z koca azbestowego wraz z robotami towarzyszącymi w sali gimnastycznej;
Część B: modernizacji pomieszczeń sanitarnych II piętra w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.liceum.zso5.gdynia.pl lub www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_.html oraz na pisemne zamówienie w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 15.00 (w dni robocze).
Termin składania ofert do dnia 17 maja 2010 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni (81-049), ul. Wejherowska 55.