951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Głosujmy na naszych policjantów

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł", służącemu wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Przypominamy, że w pierwszej edycji wśród laureatów znalazł się sierżant Tomasz Pietrzak z komendy w Gdyni Śródmieściu. Celem konkursu jest promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.
Zgłoszenia, od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji będą przyjmowane do 31 maja. Formularz znajduje się na stronie internetowej: http://www.niebieskalinia.pl/konkurs/ . Zgłoszenia można także przesłać pocztą („Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie wyboru - można skorzystać z załączonego formularza). Kandydatów do nagrody spośród zgłoszonych osób wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi 25 czerwca. Nagrody zostaną wręczone 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.