951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Po 42. sesji Rady Miasta Gdyni

28 kwietnia 2010 r., odbyła się XLII w bieżącej V kadencji sesja Rady Miasta Gdyni. Przegłosowano 30 uchwał.
Na początku posiedzenia radni uczcili chwilą ciszy pamięć wszystkich ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem10 kwietnia 2010 r., a następnie - jednogłośnie - podjęli decyzje, których celem jest utrwalenie pamięci o tej tragedii. Pierwsza z tych decyzji dotyczy ufundowania tablicy poświęconej tej tragedii. Znajdzie się ona w jednym z miejsc, w których w Gdyni uhonorowano ofiary katyńskie. Rada podjęła także uchwałę w sprawie nadania tarasowi spacerowemu znajdującemu się poniżej szczytu Kamiennej Góry w (kierunku zachodnim) nazwy Parku Marii i Lecha Kaczyńskich, a alei bukowo - modrzewiowej biegnącej między ul. Bema i ul. Tetmajera (równoległej do al. Marsz. Piłsudskiego) - nazwy Promenada Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Uznano, że to najpiękniejsza i najbardziej wymowna forma uczczenia pamięci tych osób.
Wśród pozostałych uchwał znalazły się m.in.:
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2009. Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 146 535 946 zł. W rezultacie był on mniejszy i wyniósł 98 775 186 zł. Dochody wyniosły 892 706 931 zł (97,3% planu) a wydatki 991 482 117 zł (93,2%). Warto zaznaczyć, że miasto otrzymało z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych kwotę 35 919 697 zł (114,5%), co pozwoliło współfinansować ponad 20 projektów. Sprawozdanie przedłożone przez Komisję Rewizyjną pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2009.
Zarówno za przyjęciem sprawozdania, jak i za absolutorium głosowało 19 radnych, przeciw było 5 (radni PO) a 3 (PiS) wstrzymało się od głosu.
- Radni jednogłośnie przyjęli „Deklarację Barcelońską". Gdynia to pierwsze polskie miasto, które to uczyniło. Deklaracja powstała w 1995 r. podczas Europejskiego Kongresu „Miasto i niepełnosprawni" w Barcelonie. Przyjmując ją miasto zobowiązało się do szeregu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. do: promocji działań uświadamiających społeczeństwo o ich prawach, potrzebach, potencjale i aktywności, zapewnienia dostępu do działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz współuczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także dostępu do usług specjalistycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, rehabilitacji, edukacji, pracy oraz usług socjalnych, adaptacji miejskich przestrzeni, budynków i wszelkiego rodzaju usług oraz środków transportu miejskiego, tak aby osoby niepełnosprawne mogły z nich w pełni korzystać i swobodnie poruszać się po Gdyni.
Deklaracja Barcelońska w pełni odpowiada polityce społecznej Gdyni, która ma na celu pełne włączenie osób niepełnosprawnych w życie miasta i traktowanie ich jako pełnoprawnych partnerów we wszystkich dziedzinach życia. W 2000 r. rada miasta uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Jego częścią jest m.in. organizowany od tego samego roku konkurs „Gdynia bez barier", wyróżniający autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności, przyczyniających się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych. Warto wspomnieć również o projekcie „Aktywni zawodowo" - nowatorskim w skali kraju programie realizowanym przez miasto i organizacje pozarządowe, w ramach którego tworzone są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, co daje im nie tylko zatrudnienie i własny dochód, ale również możliwość integracji społecznej. W ramach projektu w 2007 r. uruchomiono punkt kserograficzny w Urzędzie Miasta Gdyni, a w 2008 r. otworzono Bar Szkolny „Promyczek" przy ul. Morskiej 97.
- Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej. To działanie mające na celu wykorzystanie potencjału terenów stoczniowych. Ustanowienie strefy powinno być impulsem dla inwestorów i przedsiębiorców do skoncentrowania swojej aktywności na tym właśnie terenie. System zachęt podatkowych, wiążący się z funkcjonowaniem specjalnej strefy ekonomicznej w wielu miejscach w Polsce okazał się skuteczną motywacją dla firm i bodźcem do rozwoju. Przypominamy, że Rada Miasta już na styczniowej sesji uchwaliła rezolucję, w której apelowała do rządu o niezwłoczne podjęcie działań prowadzących do objęcia gdyńskich terenów stoczniowych specjalną strefą ekonomiczną.
- Radni podjęli dwie uchwały dotyczące zatwierdzenia projektów „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych" oraz „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów". Ma to związek z konkursem na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonym przez Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego. Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie. Jego planowana wysokość w przypadku szkół podstawowych wynosi prawie 2 880 tys. zł, a gimnazjów ponad 3 640 tys. zł (fundusze obejmują dwa lata). Uczniowie gdyńskich szkół wypadają podczas egzaminów końcowych bardzo korzystnie, osiągając najwyższe wyniki w województwie. Istnieją jednak grupy zagrożone przedwczesnym zakończeniem edukacji. Głównym celem projektów jest wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
- Radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Potencjał młodych przyszłością regionu", także w związku z konkursem na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonym przez Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego. W tym wypadku planowana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1 330 tys. zł (obejmuje dwa lata).
W połowie z 12 gdyńskich publicznych liceów ogólnokształcących kształcą się uczniowie z wybitnymi osiągnięciami - biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i wyżej. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości zajęć edukacyjnych uczniów szczególnie uzdolnionych.
- Radni przegłosowali zmiany w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010 z 16 grudnia 2009r. W wyniku zmian budżet miasta wynosi po stronie: dochodów - 1 018 852 681 zł, wydatków - 1 271 264 854 zł, przychodów - 290 572 846 zł, rozchodów - 38 160 673 zł. Zmiany mają związek m.in. z przesunięciem środków na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni".
- W związku z przyspieszonymi wyborami prezydenta Rzeczypospolitej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w podziale miasta Gdyni na stałe obwody głosowania - w wyniku przekroczenia w jednym z nich ustawowej maksymalnej liczby 3 tys. mieszkańców. Obwodów będzie 120. Utworzono nowy obwód głosowania (nr 98), do którego wpisano część mieszkańców z obwodu (nr 97) - ul. płk Dąbka numery od 100 do 200 parzyste i od 59 do 159 nieparzyste i ul. Godebskiego wszystkie numery parzyste. Jednocześnie wpisano część mieszkańców z obwodu nr 95 - ul. Błękitna wszystkie numery nieparzyste - i wpisano do obwodu nr 97. Dotychczasowe obwody głosowania od numeru 98 do 115 otrzymały odpowiednio numery od 99 do 116. Siedziby obwodowych komisji wyborczych nr 95 i 97 będą znajdowały się w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8. Lokal obwodowej komisji wyborczej w nowo utworzonym obwodzie głosowania nr 98 również będzie mieścił się w tej szkole.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż przewiduje się, że w każdym z nich w dniu wyborów przebywać będzie co najmniej 50 wyborców (czego wymaga ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Obwody będą mieściły się w: Szpitalu Miejskim (ul. Wójta Radtkego 1, numer obwodu 117), Szpitalu Morskim (ul. Powstania Styczniowego 1, numer obwodu 118), Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (ul. Powstania Styczniowego 9B, numer obwodu 119) oraz w Domu Pomocy Społecznej (ul. Pawia 31, numer obwodu 120).
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html