952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego, wymiany poziomów instalacji c.w.u. i modernizacji węzła c.o. i c.w.u.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni „nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2010 r. pod numerem 125568-2010. Kod CPV: 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego, wymiany poziomów instalacji c.w.u. i modernizacji węzła c.o. i c.w.u. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 155 dni od daty zawarcia umowy i zakończenia realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru instalacji c.o. i instalacji c.w.u. do dnia 30.09.2010 r. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 26.000 zł. Kryterium wyboru ofert: 100% ceny. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane. Termin składania ofert: do dnia 21.05.2010 r. do godz. 10.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert: 21.05.2010 r. o godz. 11.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków -zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Z - ca Naczelnika Wydziału Budynków mgr inż. Beata Brzostowska - tel. 58 668 23 04.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni „nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2010 r. pod numerem 125564-2010. Kod CPV: 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 155 dni od daty zawarcia umowy i zakończenia realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru instalacji c.o. i instalacji c.w.u. do dnia 30.09.2010 r. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 23.000 zł. Kryterium wyboru ofert: 100% ceny. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane. Termin składania ofert: do dnia 21.05.2010 r. do godz. 8.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert: 21.05.2010 r. o godz. 9.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Z - ca Naczelnika Wydziału Budynków mgr inż. Beata Brzostowska - tel. 58 668 23 04.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Morskiej 186 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni „nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2010 r. pod numerem 125448-2010. Kod CPV: 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 155 dni od daty zawarcia umowy i zakończenia realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru instalacji c.o. i instalacji c.w.u. do dnia 30.09.2010 r. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 23.000 zł. Kryterium wyboru ofert: 100% ceny. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane. Termin składania ofert: do dnia 21.05.2010 r. do godz. 9.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert: 21.05.2010 r. o godz. 10.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Z - ca Naczelnika Wydziału Budynków mgr inż. Beata Brzostowska - tel. 58 668 23 04.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na robotę budowlaną obejmującą dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gdyni
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 8 do SIWZ. Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/place zabaw. Termin składania ofert 24.05.2010 r. o godz. 11.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 403. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Anna Sadowska, tel. 58 761 20 75 w godz. 7.30 - 15.30 Urszula Kubicka-Formela, tel. 58 761 20 74 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 33 w Gdańsku
KOMUNIKAT z 6 maja 2010 r.
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza nr 33 w Gdańsku, obejmująca terytorialnym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski oraz miasta na prawach powiatu - Gdańsk, Gdynia i Sopot.
W skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 33 zostali powołani:
1. Irma Jadwiga Kul -sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
2. Przemysław Banasik -sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
3. Alicja Bogucka - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku;
4. Ewa Giezek -sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
5. Zbigniew Merchel -sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Przewodniczącą Komisji jest z mocy ustawy Pani Irma Kul - Komisarz Wyborczy w Gdańsku.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. Komisja wybrała ze swojego grona zastępcęprzewodniczącego Komisji - Pana Przemysława Banasika.
Ponadto Komisja powołała na sekretarza Komisji - Mirosławę Torłop - Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. Na posiedzeniu omówiono zadania i tryb pracy Komisji oraz uchwalono jej plan pracy. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 33 ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 (gmach Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku), pok. 130, tel. 58 301 15 10, 58 305 94 41.
Członkowie Komisji pełnią dyżury w swojej siedzibie w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz w każdy czwartek w godz. od 14.00 do 16.00.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 33
/-/ Irma Kul
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. W. Wachowiaka, oznaczonej jako części działek nr 336/9, 899/12 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wykonanie zieleńca i ogrodzenie terenu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.05.2010 r. do dnia 26.05.2010 r.
***
Właściciele kamienicy położonej w Gdyni Skwer Kościuszki 22
poszukują wykonawcy na remont dachu w/w budynku. Szczegółowy zakres prac można uzyskać pod nr tel.: 660 616 260, 58 661 32 77. Termin składania ofert upływa 26.05.2010 r.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy z budżetu miasta Gdyni na remont budynków znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Pasiecznej, oznaczonej jako części działek nr 585/214, 586/214 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.05.2010 r. do dnia 26.05.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, wykaz nr 830/2010/V/M, część działki nr 431/1 o pow. 138 m², oznaczonej na KM 7, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na działalność handlową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6.05.2010 r. do dnia 26.05.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 392/45 km. 79 o pow. 2,5 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 6.05.2010r. do dnia 26.05.2010 r.
***
Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na usługę:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją i w okresie gwarancji zadania:
kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni: IV Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 10, Technikum Transportowe, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1".
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2010r., sygn. numerem 109771-2010. Kod CPV: 71520000 -9.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków placówek oświatowych w okresie:
a. Realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i przedstawienia Zamawiającemu rozliczeń kosztów zadania,
b. Rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót - od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy robót do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i udzielonej gwarancji lub od dnia usunięcia usterek od Wykonawcy robót, w zależności od, tego, który termin później się kończy.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót licząc od dnia odbioru końcowego 42 miesiące z tym, że mogą one ulec przedłużeniu w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja udzielona przez wykonawcę robót wynosi minimum 36 miesięcy.
a. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Morska 186, 81-216 Gdynia - 5 miesięcy od daty zawarcia;
b. X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58, 81-384 Gdynia - 4 miesiące od daty zawarcia umowy;
c. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-067 Gdynia - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;
d. Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia - 4 miesiące od daty zawarcia umowy;
e. Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Wadium: nie dotyczy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 50,00 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/usługi .
5. Termin składania ofert - do dnia 18.05.2010 r. do godz. 9.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 18.05.2010 r. o godz. 10.00 w pok. 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska: tel.: 58 66 82 304, Grażyna Muszyńska: tel. 58 66 82 316, Violetta Obuchowicz-Klose: 58 66 82 317, Wydział Budynków.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 35, Gdynia-Witomino, ul. Uczniowska 1,
informuje, że w godzinach popołudniowych istnieje możliwość wynajęcia auli, w której na jednej ścianie znajdują się lustra, oraz sali gimnastycznej. Tel. 58 624 09 74.

ikona