952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Uwaga, organizacje pozarządowe

Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni która odbędzie się 26 maja 2010 r. uchwalony będzie Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2010-2015. Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zapoznanie się z programem oraz o ewentualne wnoszenie uwag i poprawek w formie elektronicznej lub pisemnie bezpośrednio do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Uwagi można wnosić do 21 maja 2010 roku.
Program do pobrania znajduje się na stronie: www.gdynia.pl/pozarzadowa. 

ikona