Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Ogłoszenia

Rada Dzielnicy Orłowo informuje,
że 27 czerwca 2010 roku (niedziela) organizuje obchody Święta Orłowa. Wszystkie osoby fizyczne i instytucje zainteresowane zaprezentowaniem na w/w imprezie własnej działalności - sprzedaż, usługi, reklama, mała gastronomia itp. prosimy o składanie w terminie do dnia 27.05.2010 r. wniosków, propozycji do Biura Rady pod nr telefonu: 58 664 92 75 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00 lub na email: rada.orlowo@gdynia.pl.
***
Właściciele kamienicy położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 71,
poszukują wykonawcy remontu elewacji frontowej budynku. Informacji dotyczących zakresu prac udziela Maria Wielińska, tel. 604 539 320 lub e-mal: mwielinska@op.pl. Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowacje zabytków znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845.000 euro
na remont nawierzchni w ciągu ul. Górnej na odcinku od ul. Syrokomli do ul. Ujejskiego w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl; SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/place zabaw
Termin składania ofert 28.05.2010 o godz. 10.00, miejsce: siedziba Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej realizowanego w okresie od 1.09.2010 r. do 31.12.2010 r."
Przewidywana kwota dotacji 12.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 14 czerwca 2010 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ( pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 czerwca 2010 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 58 668 25 05.
***
Rada Dzielnicy Cisowa
oraz Rada Dzielnicy Chylonia
zapraszają wszystkie instytucje, firmy, podmioty gospodarcze a także osoby fizyczne do uczestnictwa /reklama, sprzedaż, usługi/ w imprezie pt Święto ulicy Chylońskiej 12 czerwca 2010 r.
Impreza składa sie z dwóch elementów: Parady ulicą Chylońską oraz Festynu w Parku Kilońskim.
Honorowy patronat: Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni.
Kontakt: e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, tel. 58 664 35 51, rada.chylonia@gdynia.pl, tel. 58 663 63 18, firma@musica.com.pl, tel. 604 120 872. 
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 835/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14943/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.05.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 1000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 834/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14942/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.05.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej o powierzchni 522 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 jako część działki nr 274/11, obręb Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 13.05.2010 r. do 3.06.2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni 81 - 601, ul. Jowisza 60,
zatrudni pracownika na stanowisko ogrodnik - dozorca w wymiarze 3/4 etatu. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać na adres mailowy zsGdynia@poczta.fm w terminie do 31 maja 2010 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 621 40 34.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
w Gdyni, ul. Orłowska 57
zatrudni w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela j. polskiego - 1 etat, nauczyciela matematyki - 1 etat. Podania oraz CV należy składać w sekreatriacie szkoły tel. 58 624 82 86, 58 624 84 33 lub drogą mailową: zsaegdynia@poczta.onet.pl
***
Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV 58 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n.: „ Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni „nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2010 r. pod numerem 122683-2010.Kod CPV: 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiana poziomów instalacji c.w.u.Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 125 dni od daty zawarcia umowy i zakończenia realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru instalacji c.o. i instalacji c.w.u. do dnia 30.09.2010 r.
3. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 17.000 zł
4. Kryterium wyboru ofert: 100% ceny.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
7. Termin składania ofert: do dnia 28.05.2010 r. do godz. 8.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert: 28.05.2010 r. o godz. 9.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków -zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Z - ca Naczelnika Wydziału Budynków mgr inż. Beata Brzostowska - tel. 58 668 23 04
***
Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Technikum Transportowego przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz regulacji instalacji wewnętrznej c.o.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni „nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2010 r. pod numerem 122673-2010. Kod CPV: 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz regulacja instalacji c.o. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 125 dni od daty zawarcia umowy i zakończenia realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru instalacji c.o. do dnia 30.09.2010 r.
3. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 12.000 zł.
4. Kryterium wyboru ofert: 100% ceny.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
7. Termin składania ofert: do dnia 28.05.2010 r. do godz. 9.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert: 28.05.2010 r. o godz. 10.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Z - ca Naczelnika Wydziału Budynków mgr inż. Beata Brzostowska - tel. 58 668 23 04
***
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni ul. Morska 186,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na roboty budowlane:
„Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (CZĘŚĆ A) - etap I oraz wymiana posadzek (CZĘŚĆ B) - etap I". W dniu 11.05.2010r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 127494-2010. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (CZĘŚĆ A) - ETAP I oraz wymiana posadzek (CZĘŚĆ B) - etap I" w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Morska 186.
Część A - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (CZĘŚĆ A) - etap I
Część B - Wymiana posadzek (CZĘŚĆ B) - etap I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dołączona do SIWZ. Wymagany termin realizacji umowy (dla CZĘŚCI A i B) - DLA CZĘŚCI A i B: Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 5.07 do 10.08.2010 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN, adres: 81-216 Gdynia ul. Morska 186, pok. nr 4 od pon - pt w godz. 9.30 - 14.30) lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4288_.html.
Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN, 81-216 Gdynia, ul. Morska 186. Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (CZĘŚĆ A) - etap I" Nie otwierać przed 1.06.2010 r. godz. 10.00". Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną na „Wymiana posadzek" (CZĘŚĆ B) - etap I" Nie otwierać przed 1.06.2010 r. godz. 10.00".
Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2010 r., godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN, adres: 81-216 Gdynia, ul. Morska 186 (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.06.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, 81-216 Gdynia ul. Morska 186, pok. nr 2.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Przemysław Czachorowski - tel. 58 623 08 53, od poniedziałek - piątek od 8.00 - 14.30, Katarzyna Mądrzak - tel. 58 623 08 53, wtorki i czwartki w godz. od 9.00 - 14.00.

ikona