953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

W środę Sesja Rady Miasta

26 maja 2010 r. w środę w sali 105 o godz. 12.00 rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015,
- zmiany statutu jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni,
- sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie zmian w podziale Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania,
- zmiany porozumienia zawartego dnia 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Żukowo o realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo,
- zmiany porozumienia zawartego dnia 22 czerwca 2006 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Szemud,
- upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania porozumień w imieniu Gminy Gdynia, dotyczących współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej dotyczących zadań własnych i zleconych gminie,
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVII/641/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3,
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/416/08 z 27 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Janka Wiśniewskiego,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu - nieruchomości położonej w pasie ulicy 10 Lutego,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu - działki drogowej przy ul. Cmentarnej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu - działki drogowej przy ul. Witomińskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 28,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kielnieńskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 2A,
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Apollina i Ateny,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Limbowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
- wzniesienia pomnika ks. prałata Stanisława Zawackiego,
- zmiany Uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 

ikona