955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty
Konkurs Ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin
na terenie Gdyni w okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2 i w Biuletynie Informacji Publicznej.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy ścieżki zdrowia w Gdyni - Redłowie oraz wykonanie I etapu robót budowlanych"
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/polanka
Termin składania ofert 11.06.2010 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
WSPL SP ZOZ Gdynia,
ul. Pułaskiego 4,
zatrudni
- lekarza POZ, medycyna rodzinna lub medycyna ogólna w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę lub cywilno-prawna).
- technika RTG z doświadczeniem w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tel. 58 626 36 56, 669 93 34.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 6/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Ramułta 34/15, Kartuska 24/25, Kartuska 24/6, Legionów 66/3, Zamenhofa 10/3.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.05.2010 r. do dnia 17.06.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nauczycielskiej, oznaczonej jako części działek gruntu nr 439/140 i nr 378/21, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.05.2010 r. do dnia 17.06.2010 r.
***
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń sanitarnych
Przedszkola Samorządowego nr 48 ,
ul. Adm. Józefa Unruga 86, 81-181 Gdynia
Numer ogłoszenia: 132766 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
Przedmiotem zamówienia jest remont 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 48, ul. Adm. Unruga 48 Prace demontażowe: demontaż grzejników wraz z podejściami, demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w obrębie remontowanego pomieszczenia sanitarnego. Prace montażowe instalacyjne: montaż nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem poprawności działania, montaż wentylacji mechanicznej, montaż grzejników wraz z podejściami i głowicami termostatycznymi, wykonanie prób instalacyjnych i odbiorów technicznych, wykonanie izolacji cieplnej rurociągów. Prace budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów w stropach i ścianach, wykucie bruzd pod przewody instalacyjne, uzupełnienie (murowanie bruzd), uzupełnienie (murowanie otworów w stropach i ścianach), wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. obudowa instalacji płytami k-g.
Zakończenie prac: 27.08.2010 r.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkole48.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Samorządowe nr 48, ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia. Gabinet wicedyrektora znajdujący się na parterze.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10.00, miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 48, ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia. Gabinet dyrektora I piętro.
Termin związania ofertą: okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro, a poniżej 4.845.000 euro na modernizację węzła c.o. i c.w.u. wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 15 zlokalizowanego przy ulicy Lubawskiej 7 w Gdyni.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 140390-2010 w dniu 21.05.2010 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , przedmiar robót, projekt wykonawczy , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dostępna jest w kancelarii dyrektora.
Oferty należy składać do 16.06.2010 r. do godz. 13.00 w kancelarii dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 16.06.2010 r. o godz. 13.30 w kancelarii dyrektora w Przedszkolu samorządowym nr 15.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mirosława Koszałkowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15, ul Lubawska 7 , tel. 58 623 07 33, w dniach: poniedziałek w godz. 10.00 - 16.00 , wtorek w godz. 8.00 - 12.00 , środa w godz. 10.00 - 16.00, czwartek w godz. 8.00-12.00, piątek w godz.8.00-12.00 lub Ewa Napierała, wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15 tel. 58 623 07 33 w dniach: wtorek w godz. 12.00 - 16.00, czwartek w godz. 12.00 - 13.30, piątek 12.00 - 16.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto 100%.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro, a poniżej 4.845.000 euro na modernizację węzła c.o. i c.w.u. wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 15 zlokalizowanego przy ulicy Lubawskiej 7 w Gdyni.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 140390-2010 w dniu 21.05.2010 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , przedmiar robót, projekt wykonawczy , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dostępna jest w kancelarii dyrektora.
Oferty należy składać do 16.06.2010 r. do godz. 13.00 w kancelarii dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 16.06.2010 r. o godz. 13.30 w kancelarii dyrektora w Przedszkolu samorządowym nr 15.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mirosława Koszałkowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15, ul Lubawska 7 , tel. 58 623 07 33, w dniach: poniedziałek w godz. 10.00 - 16.00 , wtorek w godz. 8.00 - 12.00 , środa w godz. 10.00 - 16.00, czwartek w godz. 8.00-12.00, piątek w godz.8.00-12.00 lub Ewa Napierała, wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 15 tel. 58 623 07 33 w dniach: wtorek w godz. 12.00 - 16.00, czwartek w godz. 12.00 - 13.30, piątek 12.00 - 16.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto 100%.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających:
na wykonaniu remontu posadzek korytarzy i sal szkolnych na parterze w segm. „d" i „e" w budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 maja 2010 r.; nr 143198 - 2010. Wymagany termin realizacji: 25.08.2010 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4878_.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 14.06.2010 do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 5) 14.06.2010 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Tadeusz Burczyk (pon.- pt. 9.00 - 13.00).
***
Dyrektor Przedszkola w Gdyni, ul. Chwarznieńska 136
zatrudni: nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego (absolwentkę lub studentkę V roku).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81. Informacje o placówce na stronie internetowej: www.mali.samarytanie.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 maja 2011 r. położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej o pow. 1150 m² oznaczonej na karcie mapy KM 58 jako część działki nr 1074/5 i 1077/6.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod myjnię samochodową bez prawa czynienia nakładów o charakterze trwałym.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Adwokacka 18 oznaczonej na KM 87 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 58/30 i 137/30 o łącznej pow. 1558 m² przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 842/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12283/09/V/M z dnia 29 września 2009 zmienionego Zarządzeniem nr 15141/10/V/M z dnia 25 maja 2010 wywieszony jest na okres 21 dni od 28 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul.Chylońska-Ślusarska oznaczonej na KM 13 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 1042/35 o pow. 2106 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 841/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13511/10/V/M z dnia 12 stycznia 2010 zmienionego Zarządzeniem nr 15140/10/V/M z dnia 25 maja 2010 wywieszony jest na okres 21 dni od 28 maja 2010 do 16 czerwca 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Chylońskiej, oznaczonych na karcie mapy 22, obręb Gdynia jako działka nr 1049/117 o powierzchni 22 m² , objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00017306/5 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz jako działka nr 1051/117 o powierzchni 11 m2, objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00017305/8 Sądu Rejonowego w Gdyni przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 838/2010/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15086/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2010 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 28 maja 2010r. do 18 czerwca 2010 r.
Termin złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa 9 lipca 2010 r.

ikona