956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Ogłoszenia

Rada Dzielnicy Obłuże
informuje, że w sobotę 28 sierpnia br. organizuje piknik rodzinny na terenie rekreacyjnym przy stawku na Obłużu.
Zapraszamy do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze, firmy oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności tj.: mała gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp.
Propozycje współpracy należy składać do dnia 30 czerwca br. w Biurze Rady w poniedziałki i środy w godz..13.00 - 20.00, tel. 58 665 50 00 lub na e-mail: rada.obluze@gdynia.pl.
***
Właściciel budynku
przy ul. Starowiejskiej 32 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na wykonaniu remontu elewacji frontowej, bocznej i tylnej wymienionego wyżej budynku. Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem: Stanisław Grzenkowicz, Gdynia ul. Starowiejska 32/7, a także telefonicznie nr tel. 601 652 122 i 601 684 647. Termin składania pisemnych ofert upływa z dniem 28 czerwca 2010 r. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Dyrektor przedszkola w Gdyni,
ul. Chwarznieńska 136/138,
zatrudni: nauczyciela pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna 1/3 etatu. (absolwentka, emerytka).
Tel. kontaktowy.: 58 624 10 71, 697 72 68 81. www.mali.samarytanie.pl
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26
zatrudni w wymiarze 3/4 etatu pracownika na stanowisko konserwatora.
Informacji udziela kierownik administracyjno-gospodarczy, tel. 58 629 12 69 wew. 18.
***
Zespół Szkół nr 6,
SP nr 11 i Gim. nr 7,
81 - 553 Gdynia; ul. Wrocławska 52
zatrudni:
- kucharza/kucharkę po szkole gastronomicznej w stołówce szkolnej - od 1.07.2010r.,
pracownika obsługi - sprzątaczkę na 0,75 etatu - od zaraz.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00, tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 w Gdyni, ul. Kapitańska 15
poszukuje kandydata na stanowisko intendenta - 1 etat.
Główne obowiązki: prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za przedszkole, prowadzenie kasy, prowadzenie gospodarki żywieniowej i dokumentacji z tym związanej ( w tym HACCP), prowadzenie kart magazynowych, obsługa komputera w zakresie programów Word, Excel, programy magazynowe, prowadzenie rejestru faktur. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie - minimum średnie ekonomiczne lub średnie z zakresie żywienia zbiorowego, doświadczenie zawodowe, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.06.2010 do godz. 10.00 w przedszkolu z dopiskiem na kopercie „Intendent".
Aplikacje, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o rozmowie wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać u pani E. Formelli: tel. 58 620 36 79.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na remont posadzek w budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV w Gdyni wraz z robotami towarzyszącymi
CPV: 45.11.00.00 - 1 Roboty w zakresie i burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45.43.00.00 - 0 Pokrywanie podłóg i ścian.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.06.2010 r. pod numerem 142241 - 2010
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie posadzek w salach lekcyjnych nr 3, 10, 11, 12 znajdujących się w budynku X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Szczegółowy zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2010 r. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %.
Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58, lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4773_.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17.06.2010 r. do godz. 9.30 w sekretariacie X LO w Gdyni, ul. Władysława IV 58.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.06.2010 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora X LO w Gdyni, ul. Władysława IV 58.
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: dokumenty wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania ze strony internetowej).
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Halina Jasińska - kierownik ds. administracyjnych, tel. 58 620 75 29 godz. 8.00 - 15.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani stosować aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 15123/10/V/P z dnia 25 maja 2010 roku przyznał niżej wyszczególnionym podmiotom dotacje na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2010 roku", w tym na:

Nazwa organizacji Przyznana kwota dotacji (w zł)Nazwa dyscypliny
Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT8 000piłka siatkowa
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK2 000piłka siatkowa
Klub Sportowy DELFIN15 960pływanie
PTTK Zarząd Oddziału Marynarki Wojennej4 040pływanie i pływanie w płetwach
Miejski Klub Żeglarski ARKA20 000żeglarstwo
Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy8 500hokej
Karate Klub Gdynia5 000karate tradycyjne
Tenisowy Klub Sportowy ARKA8 000tenis
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA8 000kolarstwo
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA5 950tenis
Uczniowski Klub Sportowy CHWARZNO4 000unihokej
Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA3 000piłka siatkowa i koszykówka w ramach zajęć rekreacyjnych
Organizacja w Gdyni imprez sportowych:
Nazwa organizacjiPrzyznanakwota dotacji(w zł)Nazwa imprezy
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK8 000XI Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym
Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA5 000Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA4 200Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla Młodzieży im. prof. Tadeusza Brzeskiego
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA9 800Halowe Turnieje Piłki Nożnej Chłopców Cisowa Cup 2010
Fundacja SZTORM Gdynia8 000Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt Sztorm Cup 2010
Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki35 000Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball Gdynia 2010
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni XXXI/692/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka, którego granice przebiegają następująco: od północy - wzdłuż ul. Świętopełka i granicy terenów zabudowy położonej przy tej ulicy, od wschodu - wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej, od południa - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni, od zachodu - wzdłuż al. Zwycięstwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2010 r. do 16 lipca 2010 r. w godz. 8.00 - 16.00 w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2010 r., o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2010 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie remontu posadzek szkolnych na V piętrze budynku szkoły.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki . Ogłoszenie umieszczono w dniu 31.05.2010 r. na stronie BZP. Numer ogłoszenia 150158-2010. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17.06.2010 r. do godz. 10.00. w sekretariacie szkoły. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 17.06.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty: cena oferty - 100%.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: kierownik administracyjny Leszek Igielski, tel. 58 621 68 91.