957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

Ogłoszenia

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV w Gdyni wraz z robotami towarzyszącymi
CPV: 45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45320000 - 6 Roboty izolacyjne. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.06.2010 r. pod numerem 160558-2010.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Szczegółowy zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27.08.2010r. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Termin związania z ofertą: 30 dni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4773_.html. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.06.2010 r. do godz. 9.30 w sekretariacie X LO w Gdyni, ul. Władysława IV 58. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24.06.2010 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora X LO w Gdyni, ul. Władysława IV 58. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania ze strony internetowej). W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: dokumenty wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania ze strony internetowej). Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Halina Jasińska - kierownik ds. administracyjnych, tel. 58 620 75 29, godz. 8.00 - 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani stosować aukcji elektronicznej.
***
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 50 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 31 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro na roboty budowlane:
„Wykonanie remontu trzech sanitariatów dla dzieci z pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Przedszkola nr 50".
W dniu 9.06.2010 r. ogłoszenie okazało się w BZP pod numerem 161342-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert do dnia 29.06.2010r. godz. 11.00 w kancelarii przedszkola. Specyfikację można odebrać w Przedszk. nr 50, ul. Wiczlińska 31. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Irena Piotrowska oraz Jadwiga Giżycka.
***
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 50 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 31 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro na roboty budowlane:
„Wykonanie remontu trzech sanitariatów dla dzieci z pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Przedszkola nr 50".
W dniu 9.06.2010 r. ogłoszenie okazało się w BZP pod numerem 161342-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert do dnia 29.06.2010r. godz. 11.00 w kancelarii przedszkola. Specyfikację można odebrać w Przedszk. nr 50, ul. Wiczlińska 31. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Irena Piotrowska oraz Jadwiga Giżycka.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 3 o pow. 20,08 m², położonego na I piętrze budynku przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, działka nr 263, k.m. 81, KW 15657, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 261/2004, poz.2603, z późn. zm.) minął 18 sierpnia 2008 r.
Wykaz wywieszono od dnia 9 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
***
Dyrektor Przedszkola,
ul. Chwarznieńska 136/138,
Gdynia 81-602
zatrudni: nauczyciela - absolwentkę lub emerytkę (pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna 2/3 etatu). Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, e-mail: fundacja@samarytanie.pl, www.mali.samarytanie.pl.
***
Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń parteru budynku przy ulicy 10 Lutego 24 na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2010 r., sygn. numerem 149951 - 2010.
Kod CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45400000-1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje :
a) roboty ogólnobudowlane - demontażowe, rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, montażowe, wykończeniowe, wykonanie wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
b) roboty instalacyjne - adaptacja systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, montaż kurtyny powietrznej, adaptacja istniejącej instalacji wod-kan. i c.o., wymiana i przebudowa instalacji elektrycznych.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 15.000 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskszać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane. Termin składania ofert - do dnia 25.06.2010 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 25.06.2010r o godz. 11.00 w pok. 306 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro) , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska tel.: 58 66 82 304, Wydział Budynków.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXV/788/09 z dnia 30 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni którego granice obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni symbolem 34 MN1 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 562/89 karta mapy 60 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 czerwca 2010 r. do 23 lipca 2010 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r.
Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 162382-2010 w dniu 10.06.2010 r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania zamówienia: Pisemne powiadomienie właścicieli posesji o możliwości włączenia się do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: 2 miesiące od daty podpisania umowy. Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, badaniami geologicznymi gruntu, projektem zieleni: 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert do 29.06.2010 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się 29.06.2010 r. godz. 12.00 sala nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni
działając na podstawie Zarządzenia Nr 14086/10/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 marca 2010 roku ogłasza sprzedaż używanego wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
Oferty pisemne z podaniem ceny i warunków płatności należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 12 Gdynia, ul. Sucharskiego 10 lub na nr faxu 58 665 54 31. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Antoni Słodnik, kierownik administracyjny - tel. 58 625 48 25 w godzinach 8.00 -12.00 w dni pracujące. Sprzedaż może odbyć się w całości lub w części. Wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży znajduje się na stronie internetowej szkoły lub na BIP: www.zs12gdynia.pl; www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_35801.html. Oferty rozpatrywane będą w dniu 28.06.2010 r o godz. 9.00.Wyposażenie można oglądać w siedzibie Szkoły.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 15
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845 tys. euro na wykonanie szkolnego placu zabaw.
Kod CPV:45112210-0,45233000-9,45214100-1,37535200-9,45236250-7. Wymagany termin zakończenia robót: 6.08.2010 r. SIWZ i szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły:www.zs15gdy.webd.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.06.2010r do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 21.06.2010 r. o godz. 14.30.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Jerzy Burkacki, tel: 58 621 40 34.
Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP nr 144432-2010, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie BZP nr 164260-2010.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny, działki gruntu oznaczonej nr 752/196, opisanej na karcie mapy 82, obręb Gdynia, o pow. 144 m². Wykaz nr 843/2010 stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15256/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 czerwca 2010 roku wywieszony jest od dnia 18 czerwca do dnia 9 lipca 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES)
na terenie Miasta Gdyni w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.mopsgdynia.pl, www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2, na tablicy ogłoszeń GCOP w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 4 845.000 euro
na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg
i obiektów inżynierskich na terenie miasta Gdyni, w rejonie I, II i III
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/drogi.1.2.3.
Termin składania ofert 28.06.2010 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 14.00, Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22, w godz. 8.00 - 14.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 14.00.