958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Fundacja Gospodarcza pomaga bezrobotnym

Fundacja Gospodarcza w Gdyni z dniem 1 czerwca 2010 r. rozpoczęła realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, pt. „Moja firma - moja przyszłość". Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni, po 45 roku życia.

Preferowana grupa uczestników/czek to:
a) kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu przewidziano:
1) Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych
- szkolenia biznesowe
- indywidualne doradztwo zawodowe
- indywidualne doradztwo biznesowe

2) Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł

3) Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6-12 miesięcy

Planowana rekrutacja do projektu: lipiec 2010 rok.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 , telefonicznie 58 622 60 17, lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.