958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bandery Polskiej
w Gdyni 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 49
tel. :(58) 625-38-59; fax : (58)625-38-59 w 25

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro

Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie :
remontu posadzek na II piętrze oraz remontu pokrycia dachowego
budynku głównego na części C ; łączniku i zapleczu sali gimnastycznej
w ZSZ Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 49

1.Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 27.08.2010 r.
2.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.06.2010 r.
w BZP pod nr 175984 - 2010
3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.
4.Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 21.06.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej www.bandera.neostrada.pl
5.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły
do godz. 09.00 dnia 06.07.2010 r. r.
6.Otwarcie kopert nastąpi o godz. 10.00 dnia 06.07.2010 r.
7.Nie przewiduje się wadium.
8.Kryterium wyboru oferty : cena oferty brutto - 100%
9.Do kontaktów upoważniony jest kierownik administracyjny Anna Rohde
tel. (58) 625-38-59 w. 25

***
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: remontu posadzek na II piętrze oraz remontu pokrycia dachowego budynku głównego na części C ; łączniku i zapleczu sali gimnastycznej w ZSZ Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49, tel.: 58 625 38 59; fax: 58 625 38 59 w 25.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 dnia 6.07.2010r. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 10.00 dnia 6.07.2010 r. Do kontaktów upoważniony jest kierownik administracyjny Anna Rohde, tel. 58 625 3859 w. 25.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 19 w Gdyni, 81-425 Gdynia, ul. Harcerska 4
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na wykonanie:
„Wymiana posadzek w pomieszczeniach przedszkola, wymiana stolarki drzwiowej oraz remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 19 w Gdyni, ul. Harcerska 4" (Biuletyn Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 158803-2010).
SWIZ można odebrać w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej portalu: http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_64157.html lub przedszkola: www.przedszkole-nr19.pl
Termin składania ofert: 5.07.2010 r. do godz. 10.00. Kontakt: dyr. Mirosława Sadowska, tel. 58 622 12 42.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5,
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 845 000 €
na roboty budowlane: „Remont kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni".
Informację o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2010 r. pod nr ogłoszenia: 175004-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 7.07.2010 r. do godz. 9.00. w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.07.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami: Kierownik Administracyjny SP 21, tel. 58 620 88 67 wew. 11, e-mail: kierownik@sp21gdy.pl.
***
Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni ogłasza konkurs ofert na:
„Prowadzenie sklepiku szkolnego
w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni"
Szkoła dysponuje na powyższą działalność powierzchnią 9 m². Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
codzienne otwieranie sklepiku w godz. 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni wolnych od nauki, utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami odpowiednich służb, wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności, postrzeganie przepisów bhp, ppoż., Sanepidu, oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów. Realizacja umowy dzierżawy od 1.09.2010. do 30.06.2011. Przegląd ofert odbędzie się 30.07.2010 r.o godz. 10.00 przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana kwota za wynajem pomieszczenia. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa dzierżawy. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Z prac Komisji sporządzony będzie protokół. Oferty należy składać u kierownika administracyjno- gospodarczego (pokój nr 9) do dnia 30.07.2010 do godziny 9.00.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną: ,,Oświetlenie uliczne ulicy Metalowej w Gdyni''.
W dniu 16.06.2010 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 154879 - 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert do dnia 2.07.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 50,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki, fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni informuje,
że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2010r. pod nr: 167478-2010 został ogłoszony przetarg poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane: Wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła".
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.sp35gdynia.pl. oraz www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4875.html. Termin składania ofert: 30.06.2010r. godz. 9.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 35, Gdynia-Witomino, ul. Uczniowska 1 - Sekretariat Szkoły.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 52
w Gdyni, ul. I. Krasickiego 4, 81-384 Gdynia
informuje, że na stronie BIP Miasta Gdynia - zamówienia publiczne oraz na stronie przedszkola pojawiło się ogłoszenie dotyczące modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u w budynku przedszkola. Osoba upoważniona do kontaktu - dyrektor Hanna Nowak, tel. 58 661 32 62.
***
DyrektorZarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REFERENTA DZIAŁU DRÓG x 1 etat
Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich, przygotowywanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych urządzeń oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami, inwentaryzacja mienia komunalnego w zakresie dróg i obiektów inżynierskich, udział w odbiorach robót drogowych i obiektów inżynierskich
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe techniczne inż. budownictwa - preferowana specjalizacja drogowa lub student V roku budownictwa specjalizacji inż. lądowej lub wykształcenie średnie techniczne: budowlane, specjalność drogowa.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30 czerwca 2010 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REFERENTA DZIAŁU DRÓG". Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDIZ pod numerem telefonu: 58 761 20 60.
***
Dyrektor Zespołu wczesnej Edukacji nr 1,
Przedszkole Samorządowe nr 50 w Gdyni przy ul.Wiczlińska 31
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu trzech sanitariatów dla dzieci z pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Przedszkola nr 50".
W dniu 09.06.2010 r. ogłoszenie okazało się w BZP pod numerem 161342-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania ofert do dnia 29.06.2010 r. godz.11.00 w kancelarii przedszkola. Specyfikację można odebrać pod adresem: Przedszkole nr 50 . Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Irena Piotrowska oraz Jadwiga Giżycka.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat, położonej w Gdyni:
- przy ul. Adm. Unruga, o pow. 1.040 m², oznaczonej na karcie mapy 104 obręb Gdynia, stanowiącej część działki 251/115, KW GD1Y/00094676/2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: usługi transportowe, parking i składowanie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 16.06.2010 r. do 8.07.2010 r.
***
TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.
ul. 10 Lutego 33 , 81-364 Gdynia
wynajmie lokal usługowy znajdujący się w budynku TBS przy ul. Zbożowej 59 w dzielnicy Gdynia - Cisowa o powierzchni 23,2 m² -
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (biuro, sklep, usługi).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 58 661 82 60.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
w Gdyni, ul. Morska 77
zatrudni od nowego roku szkolnego 2010/2011:
- nauczyciela przedmiotów hotelarskich (niepełny wymiar 14/22 godzin tygodniowo),
- nauczyciela języka niemieckiego (pełen wymiar, praca na zastępstwo).
Zgłoszenia należy kierować e-mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie pytań nr tel. 58 620 12 89.
***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
zatrudni nauczyciela gry na gitarze w wymiarze 12/18 etatu.
Wymagania: wyższe wykształcenie w zakresie nauki gry na gitarze.
Oferty należy kierować: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl.
***
Gimnazjum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35
od 1 września 2010 r. zatrudni nauczyciela informatyki - 18/18 etatu, umowa na zastępstwo.
Obowiązki: - nauczanie informatyki, pomoc merytoryczna nauczyciela, pomoc w obsłudze sieci szkolnej.
Kontakt tel. 58 661 61 80 wewn. 408.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 7/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Op. Hackiego 23/11, Legionów 15/8, Płk. Dąbka 185/11, Legionów 72/4, Starowiejska 25/16, Świętojańska 139II/91, Rolnicza 10B/14, Kopernika 8/1, Rolnicza 12/14, Ledóchowskiego 8B/1, Żelazna 29/46, Woj. Wachowiaka 12/2, Boh. Star. 15/38, Bp. Dominika 29/5, Świętojańska 95/14, Harcerska 7/13, Gniewska 32D/1, Zamenhofa 10/87.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.06.2010 r. do dnia 12.07.2010 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194)
ZAWIADAMIA,
że na wniosek z dnia 17.03.2010r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, została wydana w dniu 9.06.2010 r. decyzja nr RAAI.AW.7353-141/10/1092/Dr.Gosp. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni (Przedłużenie Drogi Gospodarczej wykonywanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III od łącznika nad przejazdem PG1 do ul. Leszczynki) wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką istniejącego budynku działki nr 712/101, 711/101, 713/101, 709/101, 710/101, 138/101,720/101, 719/101, 722/101, 721/101, 724/101, 723/101, 726/101, 725/101, 727/101, 729/101, 728/101, 730/101, 323/101, 731/101, 733/101, 735/101, 734/104, 736/101, 717/101, 716/101, 718/101, 714/101, 715/101, 295/101,738/9, 737/9, 739/9, 741/8, 740/8, 742/8, 386/8, 743/8, 744/8, 384/8, 745/8, 746, 382/8, 380/8, 381/8, 336/8, 271/7, 379/7, 378/7, 376/7, 377/7, 374/7, 375/7, 342/8 KM-26 obr. Gdynia" oraz zatwierdzony został podział nieruchomości: ● dz. 533/101 na działki nr nr 712/101, 711/101, 713/101; ● dz. 310/101 na działki nr nr 709/101, 710/101; ● dz. 161/101 na działki nr nr 720/101, 719/101; ● dz. 281/101 na działki nr nr 722/101, 721/101; ● dz. 162/101 na działki nr nr 724/101, 723/101; ● dz. 622/101 na działki nr nr 726/101, 725/101, 727/101; ● dz. 623/101 na działki nr nr 729/101, 728/101, 730/101; ● dz. 170/101 na działki nr nr 323/101, 731/101, 733/101; ● dz. 165/101 na działki nr nr 735/101, 734/104, 736/101; ● dz. 297/101 na działki nr nr 717/101, 716/101, 718/101; ● dz. 296/101 na działki nr nr 714/101, 715/101; ● dz. 389/9 na działki nr nr 738/9, 737/9, 739/9; ● dz. 387/8 na działki nr nr 741/8, 740/8, 742/8; ● dz. 385/8 na działki nr nr 743/8, 744/8; ● dz. 383/8 na działki nr nr 745/8, 746.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 323 (tel. 58 66 88 408) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.