Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Szkolenia...

Osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „ Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych".
Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Gdynię. Organizatorem szkolenia jest firma BCH GWARANCJA.
Celem udziału w szkoleniu jest:
- Zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa programów pakietu MS Office);
- Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- Nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego;
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Uczestnik projektu ma zapewnione m.in. opiekę psychologa, doradcy zawodowego, materiały dydaktyczne, a także stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto, które naliczane jest do każdej godziny uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia będą odbywać się w Wyższej Szkole Administracji w Gdyni ul. Kielecka 7: 25 sierpnia - 7 września i 20 września - 1 października 2010.
Więcej informacji o sposobie zgłaszania pod numerem tel: 58 305 60 41 lub 609 503 623 lub e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl Strona internetowa projektu www.noweumiejetnosci.pl.
***
Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatek do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie-Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój Edycja III" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być:
- kobiety w wieku 18-24 lat, nie uczące się, niepracujące, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwentki szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu:
1.Treningi i warsztaty psychologiczne - 5 godz.
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem - 2 godz./osobę
3.Warsztaty doradztwa zawodowego - 20 godz.
4. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym - 2 godz./osobę
5. Zajęcia z prawnikiem - 5 godz.
6. Kurs przedsiębiorczości - 30 godz.
7. Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL - 120 godz.
9. Kursy języków obcych - 60 godz.
10. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, magazyniera, makijażu itp.) - 150 godz.
11. Kurs prawa jazdy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Certyfikat po każdym ukończonym module szkoleniowym.
III. Zgłoszenia należy kierować osobiście do 13 lipca br. w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, pod nr 58 661 30 26.
Liczba miejsc ograniczona!
***
Fundacja Gospodarcza w Gdyni z dniem 1 czerwca 2010 r. rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, pt. „Moja firma - moja przyszłość".
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni po 45 roku życia.
Szkolenie skierowane jest do:
a) kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osób niepełnosprawnych,
c) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
1) Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe: warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych; szkolenia biznesowe; indywidualne doradztwo zawodowe; indywidualne doradztwo biznesowe;
2) Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł.,
3) Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6-12 miesięcy
Regulamin uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja są dostępne w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Nabór do projektu rozpoczyna się 12 lipca 2010 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.