962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 15517/10/V/O z dnia 29 czerwca 2010 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci, w okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Przewidywana kwota dotacji 85 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 06 sierpnia 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 06 sierpnia 2010 nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2010 r.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Apollina-Ateny oznaczonej na KM 19 obręb Wiczlino jako działka/i gruntu nr 65/25, 65/26, 65/27, 65/28, 65/29 o pow. 974m2 przeznaczona/e do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 872/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15714/10/V/M z dnia 13 lipca 2010 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 13 lipca 2010 roku do 3 sierpnia 2010 roku.
***

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194)
ZAWIADAMIA,
że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, złożony w dniu 11.06.2010 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt.: „Budowa drogi gminnej - ul. Aragońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, zlokalizowanej na działkach nr 352/113-KM 45, obręb Gdynia, 415/334, 416/335, 418/315, 419/315, 314, 370, 382, 396, 397, 398, 349/115, 53, 66-Km 125, obręb Gdynia, 47/2-Km 126, obręb Gdynia".
Wykaz działek w granicach inwestycji:
Województwo pomorskie, obręb Gdynia, miasto Gdynia: • działka nr 352/113* KM 45; • działka nr 415/334**, KM 125; • działka nr 416/335*; • działka nr 418/315 oznaczona w projekcie podziału nr 423/315**, 424/315**; • działka nr 419/315*; • działka nr 314*; • działka nr 370*; • działka nr 382*; • działka nr 396*; • działka nr 397*; • działka nr 398*; • działka nr 349/115*; • działka nr 53*; • działka nr 66*; • działka nr 47/2*, KM 126.
Legenda:
* działki w granicach pasa drogowego ulicy,
** działki poza pasem drogowym objęte robotami.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni w pokoju nr 320 (tel. 58 668 84 05) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu MIasta Gdyni na tablicy ogloszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionów 121 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej na km. 70 jako działka nr 718/18 o pow. 12.189 m2.
Wykaz nr 871/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15713/10/V/M Prezydenta MIasta Gdyni z dnia 13 lipca 2010 r. wywieszony został na okres od dnia 14.07.2010 r. do dnia 04.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
- wykazu nr 873/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej 36, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 15715/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2010 r.),
- wykazu nr 874/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Kuśnierskiej 11D, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 lat (załącznik do Zarządzenia nr 15716/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2010 r.),
- wykazu nr 875/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kuśnierskiej 11C, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 lat (załącznik do Zarządzenia nr 15717/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2010 r.).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.07.2010 r. do 06.08.2010 r.
***

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu Renault Kangoo na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15115/10/V/S
1. Sprzedający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.
2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód eksploatowany przez Straż Miejską:
Renault Kangoo o nr rej GA38855 rok prod.2002, poj 1,2 benzyna, przebieg 208 612 km
3. Cena wywoławcza: 3200 zł brutto,
4. Więcej informacji na stronie www.gdynia.pl/bip/inne/komunikaty lub pod nr tel. 58 668 86 79.
***

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (LOGO)
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
1. ORGANIZATOR KONKURSU - Miejska Biblioteka Publiczna, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141-143, tel.: 58 622 73 55
2. INFORMACJA O MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI
Celem działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni jest promocja literatury oraz propagowanie czytelnictwa, poprzez bezpłatne usługi dla dorosłych, dzieci i młodzieży, takie jak: udostępnianie zbiorów (czasopism i książek, w tym również na nośnikach optycznych), organizowanie imprez kulturalnych oraz edukacyjnych, udostępnianie stanowisk komputerowych i Internetu.
3. PRZEDMIOT KONKURSU:
a) Znak graficzny (LOGO) będzie składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni z wyróżnieniem słów: „Biblioteka" oraz „w Gdyni".
b) Znak graficzny (LOGO) musi występować w wersji kolorowej oraz czarno-białej w dwóch rozmiarach: mieszczącym się w polu 15x15 cm oraz mieszczącym się w polu 3x3 cm.
4. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu elementu identyfikacji wizualnej:
a) charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym,
b) nawiązującego w jak największym stopniu do celu działań Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni,
c) umożliwiającego pełną identyfikację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz pełniącego rolę marketingową oraz promocyjną.
5. FORMY LOGO:
Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (LOGO) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a także
w formie przestrzennej (np. szyld na elewacji budynku, neon itp.).
6. NAGRODA:
Zwycięzca Konkursu otrzyma za projekt logo nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł brutto.
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
Prace powinny zostać złożone w siedzibie Organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141-143, do dnia 15 października 2010 r.
8. INFORMACJA O REGULAMINIE KONKURSU:
Szczegółowe informacje i Regulamin konkursu są dostępne w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141-143, w godz. 8.00 - 16.00 oraz na stronie www.mbpgdynia.pl, a także w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej (lista placówek dostępna na stronie www.mbpgdynia.pl). Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Violetta Trella, tel. 58 622 73 55, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl
***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni, ul. I. Krasickiego 28

zatrudni od 1.09.2010 r. w pełnym wymiarze godzin dozorcę i sprzątaczkę. Wymagana solidność i odpowiedzialność w realizacji zadań. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście lub e-mail: sp18gdynia@wp.pl, tel. 58 620 69 43, fax 58 661 76 55.
***

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Śląskiej 51a w Gdyni

zaprasza wykonawców do złożenia ofert na ocieplenie budynku zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego i projektem budowlanym. Szczegółowych informacji udziela Dział Tech. ABK-4, tel. 58 621 02 70 lub 58 620 72 43. Termin składania ofert upływa 31.07.2010 do godz. 10:00 w siedzibie ABK nr 4, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67a, pok. 12.
***

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej budynku wraz z balkonami i obróbką blacharską w budynku przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni. Oferty należy składać w ABK nr 3 w Gdyni, ul. Abrahama 55 pokój nr 9 w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Informacje na temat zakresu prac uzyskać można telefonicznie 58 620 51 38.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszu na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni.

Ogłoszenie