965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 - lat położonej w Gdyni przy ul. Kalksztajnów o pow. 56 m² oznaczonej na karcie mapy KM 27 jako część działki nr 743/22.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność usługową.
Wykaz wywieszony został na 21 dni od dnia 9.08.2010 r. do 30.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu wykazów w budynku Urzęu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 883/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16033/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej o pow. 13 m², oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 136/38, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 888/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 16038/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 26 o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 603/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 18.08.2010 r. do 08.09.2010 r.
***
Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony
powyżej 14 000 € a poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:
„Budowa ulicy Cechowej w Gdyni".
W dniu 13.08.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 219311- 201 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia 30.08.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki, fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12,
81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10
ogłasza II przetarg nieograniczony poniżej 4845000 euro
na „Budowę małego placu zabaw"
przy Zespole Szkół nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10
w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
Numer ogłoszenia w BZP: 251290 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 r. Wymagany termin realizacji: 30 listopad 2010 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy PZP i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4868_.html.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.08.2010 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 30.08.2010 r. o godz. 9.15 w sali 128. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Antoni Słodnik w godz. 8.00 - 12.00 tel. 58 625 48 25. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33,
81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 484500 euro
na „Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 zlokalizowanej przy ulicy Godebskiego 8 w Gdyni"
w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232410-9 Udrożnienie kanalizacji deszczowej;
45232460-4 Roboty sanitarne;
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji;
Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 - 5.00 lub pobrać ze strony szkoły: www.sp33gdynia.strefa.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 31.08.2010 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 31.08.2010 r. o godz. 10.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 251214-2010, tel./fax: 58 625 04 01, e-mail: ssp33@interia.pl, www.sp33gdynia.strefa.pl.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193000 euro
na oczyszczanie zimowe i pozimowe dróg na terenie miasta Gdyni w rejonie I i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/zima
Termin składania ofert 13.09.2010 o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: J. Sagan, 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-364
Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000euro na usługę w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/drzewostan
Termin składania ofert mija 3.09.2010 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: K. Kostkiewicz 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 887/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16037/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Siedleckiej 4 o powierzchni 460 m² oznaczonej na karcie mapy KM 77 jako działka nr 60, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 18.08.2010 r. do 08.09.2010 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni, ul. Unruga 88,
zatrudni od 1.09.2010 r. pracowników obsługi/ sprzątaczki basenu, konserwator basenu, ratowników.
Informacje w godz. 9.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły i pod numerem 58 625 09 71.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu MIasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu nieruchomości położonych przy ul. Morskiej 509b, oznaczonych na km. 1 jako działki nr: 22 o pow. 8.970 m² oraz nr 188/19 o pow. 2.237 m² , objętych Kw GD1Y/00101691/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 882/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15994/10/V/M Prezydenta MIasta Gdyni z dnia 10 sierpnia 2010 r. wywieszony został na okres od dnia 11.08.2010 r. do dnia 1.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 11/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Zygmunta Augusta 6/58, Morska 209/1, Pogodna 2/3, Opata Hackiego 25/73, Świętojańska 139/178, Śląska 51B/48A, Górna 11/10, Porębskiego 6A/8, Korzenna 12A/8, Maciejewicza 15B/1, Chylońska 137/13, Boh. St. Warszawskiej 11/24, Woj. Wachowiaka 22/2A, Chylońska 59-63/76, Chylońska 33/68, Orzeszkowej 9/2, Morska 91/50, Syrokomli 6/4, Kopernika 6/6, Szczecińska 30A/6, Wiejska 3/72, Wójta Radtkego 32/12, Porębskiego 6D/2, Widna 5/56, Sandomierska 5A/2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 2.08.2010 r. do dnia 23.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 1100 m².
Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres od 13.08.2010 r. do 3.09.2010 r.
***
ogłoszenie