965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Szkolenia...

Fundacja Gospodarcza realizuje projekt „MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Dotacja wynosi 30000 złotych. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Gdyni po 45 roku życia, w szczególności:
a) kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
1) Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych;
- szkolenia biznesowe;
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- indywidualne doradztwo biznesowe;
2) Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł;
3) Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6 - 12 miesięcy.
Regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja są dostępne w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Nabór do projektu potrwa do 10 września 2010 r.
***
Firma Impuls Consulting sp. z o. o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby pracujące i zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, w ramach projektu „Pracownik Przyszłości". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakres tematyczny szkoleń:
- E-Business i tworzenie produktów cyfrowych;
- Zastosowanie ICT w zarządzaniu finansami, kadrami i majątkiem przedsiębiorstwa;
- Obsługa pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
- Profesjonalna obsługa klienta;
- Projektowanie AutoCAD;
- Kompleksowy trening umiejętności miękkich: zarządzanie czasem, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, trening kreatywności, techniki negocjacji, zarządzanie projektami;
- Kursy językowe: niemiecki, angielski, szwedzki, rosyjski, francuski.
Poza wymienionymi szkoleniami realizowany będzie jeden z modułów uzupełniających: kurs szybkiego czytania; kurs szybkiej nauki; kurs technik pamięciowych; kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze; profesjonalne wyszukiwanie informacji w Internecie; procesy globalizacji i ich oddziaływanie na polską gospodarkę.
Każdy uczestnik ma zapewniony: zwrot kosztów dojazdu na szkolenie; bezpłatne materiały szkoleniowe; poczęstunek; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu; zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia; zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności.
Niezbędne dokumety: podpisany formularz zgłoszeniowy; zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/zlecenie/o dzieło na terenie woj. pomorskiego; kserokopia dokumentu tożsamości; oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura w Gdyni w formie papierowej: Impuls Consulting sp. z o. o., ul. Starowiejska 11/2, tel. 58 781 92 00, e-mail: pomorze@impulsconsulting.pl.