965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

W środę sesja Rady Miasta

W środę, 25 sieprnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XLV Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- zmiany Uchwały Nr XLII/959/10 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na stałe obwody głosowania,
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Świętopełka,
- skargi z dnia 28 czerwca 2010 roku złożonej przez Danutę Guziak, Aleksandrę Guziak, Piotra Guziaka, Wiesława Kożyczkowskiego i Karola Jurewicza na uchwałę nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
- skargi z dnia 25 czerwca 2010 roku złożonej przez Joannę i Franciszka Melcer oraz Józefa Pallascha na uchwałę nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego,
- przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej w Gdyni przy ul. Północnej na rzecz użytkownika wieczystego - REJS sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej polożonej w Gdyni przy ul. Hutniczej na rzecz użytkownika wieczystego - PAMM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Brzechwy 11 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Artura Grottgera 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 72A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wzgórze Bernadowo, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy 10 Lutego 24,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własnośćGminy Miasta Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 1103/52 oraz 1115/53 km 53 obręb Gdynia, położonych w pasie ul. Dworcowej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 46 km 53 obręb Gdynia położonej w pasie ulicy Dworcowej,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Żółtej 23,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Witomińskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk",
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej przy ul. Morskiej w Gdyni,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 39,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działkach Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Konwaliowej 1-3 na nieruchomości stanowiące własność Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. położone przy ul. Widnej 8,
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,
- skarga na Uchwałę nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
- warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni,
- uchwalenia zmian w treści Statutu Żłobka „Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23,
- zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIX/873/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2010 r.,
- zmiany Uchwały Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów,
- zmiany uchwały Nr XXXIX/882/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (Leśna Polana),
- nadanie nazwy nowej ulicy w Gdyni (W. Roszczynialskiego),
- nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Rondo Karlskrona).