966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działka nr 1595/109 o powierzchni 11 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/17347/4 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 890/2010/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16043/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 sierpnia 2010 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 20 sierpnia 2010 r. do 10 września 2010 r.
Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni
poszukuje pracownika na stanowisko:
kucharz, umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście lub na e-mail: i.warda@sp20gdynia.pl. Kontakt telefoniczny 58 669 03 64.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej jako część działki gruntu nr 511/135, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa , bez prawa trwałego grodzenia. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.08.2010 r. do dnia 9.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka, oznaczonej jako część działki gruntu nr 929/10, przeznaczonejh do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wykonanie pergoli śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.08.2010 r. do dnia 9.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej jako części działek gruntu nr 564/109 i 565/109, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zieleń ozdobna, bez prawa trwałego grodzenia. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.08.2010 r. do dnia 9.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
Nr 10/2010 budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy:
ul. Dąbrowskiego 16. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.07.2010 r. do dnia 11.08.2010 r.
***
Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na wykonanie remontu pomieszczeń i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Stacji Pogotowia przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2010 r., sygn. numerem 224921 - 2010.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 5.000 zł.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
8. Termin składania ofert - do dnia 3.09.2010 r. do godz. 9.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Otwarcie ofert odbędzie się 03.09.2010r o godz. 10.00 w pok. 304 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska,tel.: 58 66 82 304, Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr BZP - 255948-2010 w dniu 18.08.2010 r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 3.09.2009 r. do godz. godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się 3.09.2020 r., godz. 12.00 sala nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z Art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Alina Czapka fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na rekonstrukcję i remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku SP nr 10 w Gdyni przy ul. Lubawskiej 4.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2010 r., sygn. numerem 224957 - 2010.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz elementami drewnianymi oraz wykonania nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i docieplenia stropodachu.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 5.000 zł.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
8. Termin składania ofert - do dnia 3.09.2010 r. do godz. 8.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 3.09.2010 r. o godz. 9.00 w pok. 306 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel.: 58 66 82 304, Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działka nr 1595/109 o powierzchni 11 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/17347/4 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 890/2010/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16043/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 sierpnia 2010 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 20 sierpnia 2010 r. do 10 września 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 6 lipca 2010 roku
Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
wybrana została oferta stowarzyszenia o nazwie: Polski Komitet Pomocy Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki,
ul. Garbary 12/13, 80 - 827 Gdańsk.
Wysokość zabezpieczonej dotacji na realizację w/w zadania wynosi do 6 500 zl w 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia objęta jest nieruchomość gruntowa zabudowana ogrodzeniem, opisana na karcie mapy 58, obręb Gdynia, jako działka nr 1514/194 o powierzchni 1530 m², objęta księgą wieczystą KW nr 5106 Sądu Rejonowego w Gdyni, położona w Gdyni przy ul. Bydgoskiej, stanowiąca własność Gdyni- Miasta na prawach powiatu.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro
na robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego
przy ul. Wieluńskiej w Gdyni - etap IV.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://153.19.91.68/zdiz/WIELUNSKA. Termin składania ofert: 3.09.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożenna Wróbel, tel. 58 761 20 84 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
informuje, że zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I".
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 13.08.2010 r. do Dziennika Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej .
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2010/S 159-245670 dnia 18.08.2010r - http://ted.europa.eu. 18/08/2010 S159 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia: 23.09.2010 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 23.09.2010 r. o godz. 12.00 w pok.105 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wysokość wadium: 1 000 000,00 zł. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 3 000,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji po uprzednim pisemnym zamówieniu lub pobrać na stronie internetowej:
-adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka fax 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.