967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 891/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16087/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.08.2010 r.- nieruchomości położonej w Gdyni Kolonii o pow. 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 8 obręb Kolonia , jako część działki nr 70, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 25.08.2010 r. do 15.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia objęta jest nieruchomość gruntowa, opisana na karcie mapy 93, obręb Gdynia, jako działka nr 70/1 o powierzchni 53.828 m², objęta księgą wieczystą KW nr GD1Y00072718/9 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 22/1 o powierzchni 3.660 m² objęta księgą wieczystą KW nr GD1Y00013133/3 Sądu Rejonowego w Gdyni, położona w Gdyni przy ul. Spokojnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 17, oznaczonej jako działki: nr 925/152, km. 55 o pow. 2254 m2 i nr 846/152, k.m. 55 o pow. 227 m², w której udział ½ części przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 31.08.2010 r. do dnia 21.09.2010 r.
***
Samorządowa SP nr 17 w Gdyni
informuje, że poszukuje osoby chętnej do wydzierżawienia powierzchni i prowadzenia na terenie szkoły kiosku spożywczego.
Osoby chętne proszone są o kontakt z kierownikiem administracyjnym szkoły, tel. 58 711 25 84; 58 620 89 78.
***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
zatrudni nauczyciela gry na gitarze w wymiarze 12/18 etatu.
Wymagania: - wyższe wykształcenie w zakresie nauki gry na gitarze. Oferty należy kierować: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2 81-265 Gdynia, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

ikona