969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11,
ul. Porębskiego 21; 81-185 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4845000 euro na robotę budowlaną:
remont pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt w bloku E (parter i Ip) oraz remont dachu w bloku A szkoły
Ogłoszenie ukazało się 12.09.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 249213 - 2010. Przedmiotem zamówienia jest:
- remont pomieszczeń sanitarnych dziewcząt w bloku E na parterze i I p. obejmujący roboty rozbiórkowe, wykończeniowe oraz modernizację instalacji zw., cw., kan. sanit., c.o. oraz wentylacji mech;
- remont dachu w części A budynku obejmujący prace rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, montaż ordynowania i rur spustowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączonej do niego dokumentacji.
Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy. Kryteria oceny ofert: cena 100%. Ofertę można składać w formie pisemnej (również pocztą) do dnia 27.09.2010 r. do godz. 10.00. Uwaga! Nie liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane pocztą muszą znaleźć się u Zamawiającego najpóźniej do 27.09.2010 r. do godz.10.00.
Opis zamówienia i informacje o zamówieniu można uzyskać w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21 w godz. 9.00 - 15.00 u kierownika administracyjnego Waldemara Elwarta, tel. 58 625 57 09. SIWZ dotycząca w/w zamówienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6350_59008.html?podk=4876
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4845000 euro na robotę budowlaną: „Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.09.2010 r., sygn. numerem 285140-2010 Kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
- budowę ogrodzenia,
- budowę wiaty śmietnikowej,
- wykonanie pochwytów stalowych na murze oporowym,
- wykonanie pomiaru geodezyjnego.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 3.000 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane. Termin składania ofert - do dnia 24.09.2010 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 24.09.2010 r. o godz. 11.00 w pok. 306 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel.: 58 66 82 304, Wydział Budynków.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:
„Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją"
W dniu 10.09.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 248839- 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia 27.09.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki, fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4845000 euro
na wykonanie umocnienia skarpy korpusu drogowego ul. Widok w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/skarpawidok
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.09.2010 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 306.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00, Teresa Małachowska-Okurowska, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845.000 euro
na wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt yomb
w ul. Starochwaszczyńskiej na wysokości posesji nr 27, 29
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/starochwaszczynska
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.09.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 306.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21 w godz. 8.00 - 15.00, Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00; w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz niżej wymienionych użytkowników wieczystych:
- „PAMM" Sp. z o.o. , nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej na km. 14 obręb Gdynia jako działka nr 284/1 o pow. 15 691 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00025194/5;
- „REJS" Sp. z o.o. , nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Północnej, oznaczonej na km. 14 obręb Gdynia jako działka nr 616/85 o pow. 2040 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00072619/5;
Wykazy nr 899/2010/V/M i nr 896/2010/V/M stanowiących załączniki do zarządzeń Nr 16233/10/V/M i Nr 16229/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 września 2010 roku wywieszone są na okres 21 dni, od dnia 10 września do 1 października 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu MIasta Gdyni na tablicy ogloszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rybińskiego 41 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej na km. 21, obręb Gdynia, jako działka nr 284/8 o pow. 396 m².
Wykaz nr 897/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16230/2010/V/M Prezydenta MIasta Gdyni z dnia 7 września 2010 r. wywieszony został na okres od dnia 9.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni,
ul. Cechowa 22
podejmie współpracę z wolontariuszami
w zakresie pomocy w pracy z dziećmi 6 - letnimi rozpoczynajacymi naukę w szkole.
Kontakt: tel. 58 665 48 88 / e-mail: sekretariat @sp6.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
w Zarządzeniu Nr 16145/10/V/0 z dn. 31.08.2010 r. przyznał dotację Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Św. Mikołaja Biskupa w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Chylonia" w okresie 1.09.2010 r. - 30.06.2012 r. w następujących kwotach:
- 34.488 zł w roku 2010 r;
- 99.058 zł w roku 2011 r.;
- 50.051 zł w roku 2012 r..
***
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
ul. Cechowa 22
umożliwi odbycie praktyki studentom z kierunków pedagogicznych lub/i związanych z nauczaniem w klasach I - III.
Kontakt - tel. 58 665 48 88
e-mail: sekretariat @sp6.gdynia.pl
***
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXV/789/09 z dnia 30 września 2009 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/404/08 z dnia 27 lutego 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II, którego granice przebiegają wzdłuż:
 od północy - ul. Hryniewickiego,
 od wschodu - Nabrzeża Prezydenta,
 od południa - al. Jana Pawła II,
 od zachodu - ul. Waszyngtona;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, którego granice przebiegają następująco:
 od północy - wzdłuż ulicy Płk. S. Dąbka,
 od wschodu - obejmuje część terenów leśnych dzielnicy Obłuże,
 od południa - wzdłuż nasypu kolejowego, ulicy Potasowej do granic administracyjnych Gdyni,
 od zachodu - wzdłuż granic administracyjnych Gdyni;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września 2010 r. do 26 października 2010 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II, odbędzie się w dniu 19 października 2010 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, odbędzie się w dniu 21 października 2010 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2010 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek