Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9:
Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni
w Gdyni ul. Chylońska 227, tel.: 58 782 11 51, fax: 58 782 11 50
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną w zakresie: remontu dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej i wymianie obróbek blacharskich na budynku „F" i nad częścią budynku zaplecza sali gimnastycznej
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane: remont dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej i wymianie obróbek blacharskich na budynku „F" i nad częścią budynku zaplecza sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227. Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 290586 -2010 dnia 14.09.2010 r., kod CPV 45261210-9, kod CPV 45111300-1 i kod CPV45317000-2.
Wymagany termin realizacji umowy (zakończenia prac) - 30 dni od dnia podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 14.09.2010 r. w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl/bip/jednostki oraz portalu UZP.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 dnia 1.10.2010 r. Otwarcie kopert nastąpi w pok. Kierownika Administracyjno - Gospodarczego o godz. 9.15 dnia 1.10.2010 r. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - waga 100%. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami: Kierownik Administracyjno - Gospodarczy ZS nr 9 : 58 78 211 51 lub 58 78 211 52.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogloszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 72A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej na km. 80 jako działka nr 690/241 o pow. 633 m². Wykaz nr 895/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16219/10/ V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 września 2010 r. wywieszony został na okres od dnia 8.09.2010 r. do dnia 29.09.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 903/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Słowackiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16339/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 września 2010 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.09.2010 r. do 8.10.2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13,
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 26,
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 euro
na remont dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej
segmentu „B", „C", „F" i „J" - zaplecze sali gimnastycznej
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2010 r. pod nr 289852-2010. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonania prac rozbiórkowych i blacharsko-dekarskich oraz wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną.Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin realizacji zamówienia 40 dni od podpisania umowy. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00. Termin składania ofert do dnia 30.09.2010 r. do godz. 9.45 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. Otwarcie ofert odbędzie się 30.09.2010 r. o godz.10.00 (w pok. nr 65). Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Teresa Kornowska tel./fax. 58 629 12 69 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 900/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16287/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 25 o pow. 7 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack jako działka nr 496, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 901/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16288/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Olgierda r. Św. Kazimierza Królewicza o pow. 72 m², oznaczonej na karcie mapy KM 3 obręb Wielki Kack jako części działek nr 142 i nr 165, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 902/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16289/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 39 o pow. 46 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack jako część działki nr 696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 904/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16340/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Halickiej 10 o pow. 765 m², oznaczonej na karcie mapy KM 69 obręb Gdynia jako części działek nr 298/47 i nr 300/47, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 28 lutego 2010 r.
***
Przedszkole Samorządowe nr 7, ul. Władysława IV 56,
poszukuje do pracy w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciela rytmiki i nauczyciela wspomagającego. Wymagane odpowiednie kwalifikacje. Więcej informacji pod tel. 58 620 01 44.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej  4 845.000 euro
na budowę wydzielonego pasa lewoskrętu w ul. Chwaszczyńskiej
na wysokości ul. Źródło Marii w Gdyni - kierunek centrum
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/chwaszczynska
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.09.2010r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 306. 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI w sprawach merytorycznych : Bożena Młodzianowska, tel. (58) 761-20-21 w godz. 8.00 - 15.00;  w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska (58) 761-20-88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej  4 845.000 euro
na naprawę uszkodzonych ekranów akustycznych wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego
w Gdyni, kierunek Port
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
Siwz dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/ekrany
TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.09.2010 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach:
- merytorycznych : A. Lesiński, tel. (58) 761-20-23 w godz. 7.30 - 15.30,
- proceduralnych: K. Kostkiewicz, tel. (58) 761-20-86 w godz. 7.30 - 16.00.
Ogłoszenie o przetargu