971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:
„Budowa kanału deszczowego w rejonie al. Jana Pawła II  wraz z wylotem do Basenu Prezydenta"
W dniu 22.09.2010r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem  260727- 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do 7.10.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane.
Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki fax. 58 66 88 302  - Wydział Inwestycji.
 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska:
asystent lub starzy asystent, eprojektant, specjalista, starszy specjalista  lub główny specjalista ds. komunikacji oraz specjalista, starszy specjalista  lub główny specjalista ds. infrastruktury technicznej
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - Biuletyn Informacji Publicznej - Jednostki I Firmy Związane z Samorządem - Inne Jednostki - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 8 października 2010 r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669 89 00.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane:
remont izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku szkoły w Technikum Transportowym
Data zamieszczenia: 28.09.2010 r. nr EZP 265705 - 2010. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro. Zamawiający Technikum Transportowe, aleja Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia, tel./fax 58 624 81 36.
Przedmiot zamówienia: Remont izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku szkoły w Technikum Transportowym przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie szkoły: www.ttgdy.pl.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny szkoły Elżbieta Pomajda tel. 58 624 81 36.
 
Dyrektor Technikum Transportowego  ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych:  remont pomieszczeń sanitarnych dziewcząt i pomieszczenia gospodarczego na II piętrze w budynku Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2010 r.; nr 265955-2010. Zamawiający Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia, tel./fax 58 624 81 36. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie szkoły: www.ttgdy.pl.pl Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny szkoły Elżbieta Pomajda tel. 58 624 81 36.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr  15/2010  lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chylońska 56/1, ul. Chylońska  56/2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.09.2010 r. do dnia 19.10.2010 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 909/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16386/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej o powierzchni 90 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 jako część działki nr 677/2, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 23.09.2010 r. do 14.10.2010 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 906/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16366/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 37 o pow. 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack, jako część działki nr 696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 22.09.2010 r. do 13.10.2010 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu MIasta Gdyni wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Wzgórze Bernadowo oznaczonych na Km 4 , obręb Wielki Kack jako działki nr 392/25, 395/25, 402/25,403/25,404/25, 411/25,399/25,400/25, 406/25,407/25, 409/25,398/25, 414/25, 415/25- objętych Kw odpowiednio 23873, 14062, 31612 o pow. ogólnej wynoszącej 38.091 m² przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 908/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia NR 16385/10/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. wywieszony został na okres od dnia 23.09.2010 r. do dnia 14.10.2010 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Jemiołowej 5, oznaczonej na KM 27, obręb Wielki Kack jako działka nr 290/1  o pow. 10 m².
Wykaz nr 907/2010/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16367/2010/V/M z dnia 21. września 2010 r. wywieszony jest od dnia 1 października 2010r. do dnia 12 listopada 2010 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Brzechwy 11 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej na KM 10, Obręb Wielki Kack jako działka nr 207/2  o powierzchni 1024 m².
Wykaz nr 905/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16365/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 roku wywieszony został na okres od dnia 22.09.2010 roku do dnia 12.10.2010 roku.
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej/Śląskiej cz. dz. nr 307 km. 53 o pow. 15 m² i dz. nr 825/344 km. 53 o pow. 28 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia  21.09.2010 r. do dnia 11.10.2010 r.
 
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 10/2010  budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy:
ul. Dąbrowskiego 16.                         
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.07.2010 r. do dnia 11.08.2010 r.