972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Po Sesji Rady Miasta

29 września 2010 r., odbyła się XLVI w bieżącej - V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 54 uchwały i podjęli rezolucję.
Wyjątkowymi gośćmi sesji były Elżbieta Płażyńska i Małgorzata Rybicka, żony Macieja Płażyńskiego i Arkadiusza Rybickiego, którzy zginęli tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Ich obecność związana była z podjęciem uchwały o nadaniu imion tych zasłużonych dla Pomorza i Polski postaci dwóm głównym ulicom wzdłuż tzw. pirsu dalmorowskiego (Śródmieście, w okolicy Skweru Kościuszki, w rejonie Mola Rybackiego). W najbliższych latach będzie to jeden z najbardziej prestiżowych kwartałów Gdyni.
Gościem szczególnym sesji był również Mamuka Chikovani - prezydent zaprzyjaźnionego z Gdynią gruzińskiego miasta Rustavi. Reprezentacja gruzińskich władz samorządowych przybyła do naszego miasta w ramach wizyty studyjnej. Od 24 września przedstawiciele gdyńskich władz oraz magistratu dzielili się z nimi doświadczeniami w zakresie strategicznego zarządzania miastem i metropolią. Wizyta miała związek z realizacją projektu: „AIA - Wymiar lokalny nowej gospodarki miasta Rustavi", realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Gdynia jest partnerem w tym projekcie.Prezydent Rustavi przedstawił zebranym swoje miasto, a także pierwsze rezultaty współpracy naszych miast.
W dalszej części sesji radni podjęli m.in uchwały:
- w sprawie nadania nazw nowym ulicom. Czterem z nich, położonym w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, w rejonie ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, nadano imiona twórców dzisiejszego układu urbanistyczno-przestrzennego Gdyni: Tadeusza Zielińskiego, Romana Felińskiego, Adama Kuncewicza i Stanisława Filipkowskiego;
- przegłosowali zmiany w uchwale Rady Miasta z 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2010. W jej rezultacie budżet wynosi po stronie: dochodów - 1 010 513 368 zł, wydatków - 1 243 166 094 zł, przychodów - 270 813 399 zł;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do 120 mln zł na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jego spłata następować będzie z dochodów własnych miasta w latach 2013-2019;
- podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie zmian statutów wszystkich, 22 gdyńskich dzielnic. Dotyczą one organizacji wyborów oraz czasu trwania kadencji rad dzielnic oraz sposobu finansowania tych jednostek pomocniczych i mają przyczynić się do zwiększenia efektywności ich działania;
- podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni. Zmiany dotyczą organizacji pracy rad dzielnic i mają przyczynić się do zwiększenia efektywności działania tych jednostek pomocniczych;
- podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego;
- podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlin;
- Radni podjęli uchwałę w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok. Ustalony został limit 200 nowych licencji dla gdyńskich taksówkarzy na przyszły rok.
- podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą przy ul. Władysława IV 58 Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej.
- podjęli uchwałę w sprawie lokalizacji pomnika II Morskiego Pułku Strzelców upamiętniającego szlak bojowy II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni Witominie, w sąsiedztwie Skweru Ks. Józefa Mowińskiego;
- podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Obwody będą mieściły się w: Szpitalu Miejskim (ul. Wójta Radtkego 1, numer obwodu 117), Szpitalu Morskim im. PCK (ul. Powstania Styczniowego 1, numer obwodu 118), Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (ul. Powstania Styczniowego 9B, numer obwodu 119) oraz w Domu Pomocy Społecznej (ul. Pawia 31, numer obwodu 120);
- dokonali zmiany w uchwale z 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2011 r. Zmiany wprowadzane do statutów rad dzielnic dają im uprawnienia do identyfikowania i wskazywania inwestycji i remontów ważnych z punktu widzenia mieszkańców lokalnej wspólnoty. Uchwała określa wysokości środków, które rady dzielnic będą mogły przeznaczyć w kolejnych latach na przygotowanie i realizację inwestycji i remontów o charakterze gminnym. W latach 2011 - 2012 są to kwoty przeznaczone na przygotowanie inwestycji - przede wszystkim na dokumentację (po 1 mln zł w każdym roku dla wszystkich rad łącznie). W latach 2013 - 2014 rady dzielnic będą dysponowały środkami, które pozwolą zrealizować wytypowane przez nie zadania inwestycyjne i remontowe (po 9 mln zł w każdym roku dla wszystkich rad łącznie).
Porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63.html .