973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

W środę sesja Rady Miasta

20 października 2010 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XLVII Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad projektami uchwał:
- przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2009/2010;
- zmiany Uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010;
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni na 2011 rok;
- gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia;
- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gdynia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni;
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
- określania zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;
- zmiany Uchwały Nr XIX/466/08 Rady Miasta Gdyni z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Powiatowego Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2008 - 2013 w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika,
- oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Gdyni przy ul. Płka Dąbka;
- nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo Anny Walentynowicz). 

ikona