975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Po XLVII ostatniej sesji V kadencji Rady Miasta Gdyni

20 października 2010 r. odbyła się XLVII, ostatnia w V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 46 uchwał.
- Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania skrzyżowaniu ulic Bosmańskiej i Benisławskiego na Obłużu imienia Anny Walentynowicz.
Anna Walentynowicz była legendarną działaczką niezależnych związków zawodowych, pracownicą Stoczni Gdańskiej. Za działalność związkową została zwolniona z pracy, co stało się bezpośrednią przyczyną strajku rozpoczętego w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, który doprowadził do powstania NSZZ „Solidarność". Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
- Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2009/2010.
W roku szkolnym 2009/2010 do gdyńskich przedszkoli i szkół uczęszczało ponad 35 tys. uczniów. Warto zaznaczyć, że to właśnie w Gdyni najwięcej w Polsce 6-latków podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bo aż 22% ogółu dzieci w tych klasach.
Pod wieloma względami gdyńska oświata osiąga znakomite rezultaty w województwie i w kraju. W ubiegłym roku szkolnym gdyńscy uczniowie uzyskali świetne wyniki w sprawdzianie klas VI oraz egzaminach zewnętrznych - gimnazjalnym i maturalnym. Były one znacznie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych. W przypadku egzaminu maturalnego Gdynia osiągnęła najwyższą zdawalność w okręgu obejmującym dwa województwa i wśród dużych miast w Polsce - 88,4%.
W latach 2009 i 2010 na modernizacje i inwestycje oświatowe miasto wydało ponad 55 mln zł. Wśród wielu wykonanych prac znalazły się m.in.: budowa sali gimnastycznej przy SP nr 18, rozbudowa SP nr 20, a także Przedszkoli nr 46 i 24, kompleksowy remont I ALO czy termomodernizacja kolejnych szkół.
Sukcesy gdyńskiej oświaty to efekt kreatywności i rzetelności pracy nauczycieli i dyrektorów placówek, aspiracji i starań uczniów i rodziców, a także dowód skutecznej polityki oświatowej gdyńskiego samorządu.
- Po zmianach budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów - 1 011 156 209 zł, wydatków - 1 243 808 935 zł, przychodów - 270 813 399 zł, rozchodów - 38 160 673 zł.
Powodami zmian w budżecie były m.in. wzrost dochodu Miasta związany z otrzymaniem dotacji i subwencji, konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na działalność MOPS i pokrycia kosztów przeniesienia sceny letniej Teatru Miejskiego.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzrost rocznych stawek od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli jest przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł 2,6%.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ich wzrost nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (2,6%), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Roczne stawki podatku od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. Jest ona zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska. Uchwała nieznacznie podnosi stawki opłaty targowej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
- Radni przegłosowali zmiany w uchwale z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Powiatowego Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2008-2013. Do jego treści dołączono Program Aktywności Lokalnej gdyńskiej młodzieży oraz Program Aktywności Lokalnej dla ulic Opata Hackiego i Zamenhofa, realizowane w Gdyni od 1 stycznia 2010 r.
Gdyński Powiatowy Program Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2008 - 2013 to jeden z elementów polityki społecznej i rynku pracy, realizowanej przez samorząd powiatu. Opracowany program wpisuje się w Gdyńską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Jego rozwinięciem są Programy Aktywności, realizowane w połączeniu z projektem systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni „Rodzina bliżej siebie". Cele oraz priorytety zawarte w Programach Aktywności Lokalnej wpisują się w cele i priorytety Gdyńskiego Powiatowego Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej, w szczególności w obszarze rynku pracy, integracji społecznej i edukacji. Programy mają istotne znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej oferty w obszarze aktywizacji środowiska lokalnego, w szczególności w odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmierzają do stworzenia warunków sprzyjających większej integracji społecznej oraz lepszej jakości życia w obszarach życia społecznego.
Głównym celem obu dołączonych programów jest zwiększenie aktywności gdyńskiej młodzieży oraz grupy społecznej zamieszkałej w rejonie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz integracji społecznej oraz rozwiązywania swoich problemów.
- Radni uchwalili Program Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.
Celami programu są: aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję, zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców, umożliwienie uzupełniania usług świadczonych przez miasto, poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
Niezmienne pozostały zasady współpracy samorządu gdyńskiego z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.
- Radni podjęli uchwały w sprawie zmian statutów wszystkich, 22 gdyńskich dzielnic. Dotyczą one organizacji pracy tych jednostek pomocniczych, a konkretnie kwestii zmiany kworum przy zwoływaniu sesji rady, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących zarządu. Mają przyczynić się do zwiększenia efektywności działania rad.
Podczas spotkań Komisji Samorządności Lokalnej Rady Miasta Gdyni z radnymi i zarządami wszystkich dzielnic Gdyni, zgłoszone zostały m.in. ważne postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w organizacji pracy rad dzielnic. Postulowane przez radnych dzielnic zmiany ułatwią prace rad w sytuacjach, w których rada dzielnicy nie posiada pełnego składu - np. w wyniku nieobsadzenia wszystkich mandatów podczas wyborów lub rezygnacji z mandatu i braku kolejnych osób gotowych objąć zwolniony mandat. Przed podjęciem uchwały przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.
Szczegóły uchwał znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html.