976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Startuje Chwarznieńska

28 października 2010 r. wiceprezydent Marek Stępa przekazał plac budowy wykonawcy jednej z najpilniejszych inwestycji drogowych w mieście - czyli modernizacji ul. Chwarznieńskiej, newralgicznej arterii, łączącej zachodnie, rozwojowe dzielnice Gdyni (Chwarzno, Wiczlino) z Centrum (przez Witomino).
Inwestorem jest Miasto, zaś wykonawcą wybranym w drodze przetargu - gdyńska firma MTM (ostatnio realizująca w znakomitym tempie przebudowę Węzła Wzg. Św. Maksymiliana).
Rozbudowa została podzielona na trzy odcinki:
Odcinek 1 - na terenie Chwarzna - od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego - październik 2010 - czerwiec 2011;
Odcinek 2 - na terenie Witomina - od granicy lasu do skrzyżowania z ulicami: Wielkokacką i Rolniczą - 2013-2014;
Odcinek 3 - odcinek leśny pomiędzy Chwarznem a Witominem 2014-2015.
Pierwszy etap rozbudowy obejmuje odcinek między granicą lasu a zakrętem w rejonie ul. Gierdziejewskiego. W jego ramach, do końca lata 2011 roku, zrealizowane zostaną następujące prace:
1. na długości 800 metrów - od Obwodnicy Trójmiasta do granicy Chwarzna z lasem - zostanie wybudowana zupełnie nowa, czteropasmowa droga z wydzielonymi pasami dla skręcających oraz zatoczkami dla autobusów. Na odcinku tym postawione zostaną, wysokie na 5 metrów, ekrany akustyczne pomiędzy nową ulicą a zabudowaniami, zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Dotychczasowa ulica Chwarznieńska po zakończeniu robót stanie się drogą lokalną, zapewniającą dojazd do starego Chwarzna;
2. na węźle z Obwodnicą Trójmiasta:
- dobudowana zostanie dodatkowa jezdnia pod wiaduktem oraz oddzielne pasy dla skręcających na Obwodnicę, zarówno w kierunku Szczecina, jak i Łodzi;
- zjazdy z Obwodnicy zostaną poszerzone do dwóch pasów - osobnych dla skręcających w prawo i w lewo;
- wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna usprawniająca ruch samochodów;
3. na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Gierdziejewskiego uporządkowane zostaną skrzyżowania z ulicami: Apollina, Amona, Dulina/Staniszewskiego oraz skrzyżowanie w rejonie ul. Gierdziejewskiego. Dzięki budowie zatoczek dla autobusów i dodatkowych pasów dla skręcających komunikacja stanie się płynna i bezpieczna;
4. wybudowana zostanie nowa sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa sieć oświetleniowa;
5. uporządkowane zostaną powierzchnie zieleni;
6. wybudowanych zostanie prawie 2 km ścieżek rowerowych;
7. na kolidujących odcinkach przebudowane będą sieci: wodociągowa, teletechniczna, gazowa i energetyczna.
Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta Gdyni. Koszt rozbudowy pierwszego odcinka to 35 milionów złotych, zaś na realizację dwóch pozostałych odcinków trzeba będzie wyasygnować około 90 milionów złotych.
Dodajmy, że Gdynia Zachód czyli dzielnice Chwarzno i Wiczlino, to dynamicznie rozwijająca się część Gdyni. Plany zagospodarowania przestrzennego i strategia miasta wskazują tereny Gdyni Zachód jako główny kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wraz z nimi planowana jest rozbudowa miejskiej infrastruktury, nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni na tym terenie w 2030 roku będzie mieszkało ok. 50 tysięcy osób. Dziś mieszka tu blisko 7 tysięcy osób.
Najważniejszym traktem komunikacyjnym dzielnic wchodzących w skład Gdyni Zachód jest ulica Chwarznieńska, która dzięki rozbudowie stanie się nowoczesną i bezpieczną ulicą o dużej przepustowości - ulicą naprawdę wartą Zachodu! 

ikona