977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Gdyńskie rady dzielnic po nowemu

Podczas sesji Rady Miasta Gdyni we wrześniu i w październiku podjęto istotne uchwały zmieniające zasady funkcjonowania wszystkich 22 gdyńskich dzielnic. Dotyczą one zarówno kwestii organizacyjnych, jak i finansowych. Mają przyczynić się do zwiększenia efektywności jednostek pomocniczych. Warto przypomnieć wszystkie zmiany.
Wybory
Obniżono liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury na radnego ze 150 do 50. Wprowadzana zmiana ma wpłynąć na zwiększenie liczby kandydatów w wyborach dzielnicowych, co z kolei da szansę na większe zainteresowanie mieszkańców udziałem w wyborach.
Aby usprawnić pracę rad dzielnic, ich kadencja potrwa pełne cztery lata, tak, by kończyła się w czasie wyborów nowych rad dzielnic (wcześniej kończyła się automatycznie wraz z końcem kadencji rady miasta, czyli trwała niecałe cztery lata). Dzięki temu zminimalizowany zostanie okres, w którym działają tylko zarządy dzielnic, mające ograniczone kompetencje i niemogące realizować wszystkich funkcji przypisanych jednostkom pomocniczym.
Konsultacje i informacja
Umożliwiono wszystkim radnym dzielnic składanie uwag i propozycji do ważnych dokumentów przygotowywanych przez prezydenta i uchwalanych przez radę miasta, a także przedstawicielom dzielnic - cykliczną prezentację działań rady dzielnicy podczas sesji rady miasta.
Organizacja
Po konsultacjach z mieszkańcami dokonano zmian w organizacji pracy rad dzielnic. Dotyczą one kwestii zmiany kworum przy zwoływaniu sesji rady, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących zarządu. Ułatwi to pracę rad w sytuacjach, w których rada dzielnicy nie posiada pełnego składu - np. w wyniku nieobsadzenia wszystkich mandatów podczas wyborów lub rezygnacji z mandatu i braku kolejnych osób gotowych objąć zwolniony mandat.
Finanse
Zmieniono również sposób finansowania zadań rad dzielnic, który opierać się będzie na zasadzie subsydiarności. Rady dzielnic będą otrzymywać odrębne środki finansowe na inwestycje na swoim terenie. Dzięki temu plany inwestycyjne Miasta zostaną w większym stopniu dopasowane do lokalnych potrzeb oraz zwiększy się wpływ demokracji bezpośredniej na ważniejsze decyzje podejmowane w Gdyni.
Rady dzielnic będą decydowały o przeznaczeniu środków na inwestycje drogowe oraz zieleń (place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne, parki, zieleńce). Ich kwoty, do dyspozycji poszczególnych rad, zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni terenów zamieszkałych na terenie dzielnicy. W latach 2011-2012 środki wyniosą ok. 1 mln zł rocznie, gdyż konieczne będzie przygotowanie dokumentacji inwestycji wybranych przez rady dzielnic. W tym czasie Miasto dokończy wcześniej przygotowywane inwestycje. Natomiast w latach 2013-2014 w budżecie Miasta przewidziano ok. 9 mln zł rocznie na własne inicjatywy rad dzielnic.
Zostanie stworzony system komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a radami dzielnic, który umożliwi bieżące informowanie o działaniach dotyczących inwestycji wskazanych przez rady dzielnic.
Rady dzielnic wciąż będą dysponowały środkami, które mogą być przeznaczane na ich dowolne potrzeby, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy. Obecnie to 7,5 zł na mieszkańca. Ogólna kwota dla wszystkich rad dzielnic w tym roku to prawie 1,7 mln zł.
Rady dzielnic mogą brać udział w czterech konkursach: „Bezpieczna dzielnica" (pula nagród w 2011 r. - 125 tys. zł), „Gdynia po godzinach" (125 tys. zł), „Kultura w dzielnicy" (125 tys. zł), „Piękna dzielnica" (400 tys. zł). Od 2013 r. tylko ostatni z konkursów nie będzie przeprowadzany. Pozostaną tylko te niezwiązane z inwestycjami.