980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Trzeźwo myśląc - odcinek XIX

Dziś w „Trzeźwo myśląc ..." garść informacji na temat przemocy wobec dzieci.
1. Jakie są przyczyny przemocy wobec dzieci?
Nie ma pojedynczej przyczyny krzywdzenia dzieci, zawsze musi zaistnieć układ czynników, które predysponują do wystąpienia przemocy. Czynniki te utrudniają nawiązanie prawidłowych relacji z dzieckiem bądź pogarszają u sprawcy kontrolę nad własnymi emocjami. Oto najważniejsze z nich:
• doświadczenie przemocy przez rodziców w okresie własnego dzieciństwa;
• doświadczenie deprywacji emocjonalnej w okresie własnego dzieciństwa (sytuacja pozbawienia możliwości zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi i więzi emocjonalnej);
• uzależnienie jednego lub obojga rodziców;
• zaburzenia psychiczne rodziców;
• posiadanie dzieci z różnych związków;
• przewlekła choroba lub inwalidztwo;
• czynniki ekonomiczno- bytowe (bieda, bezrobocie)
2. Rodzaje przemocy wobec dzieci i jej objawy:
Przemoc fizyczna - to użycie siły, którego rezultatem są nieprzypadkowe zranienia, często w miejscach ukrytych pod ubraniem. Typowymi zachowaniami dziecka maltretowanego są: niechęć dziecka do rozebrania się; lęk przed kontaktem fizycznym (dziecko kuli się, wzdryga, gdy jest nagle dotykane); nadmierne wycofanie lub agresywność; przesadna układność; nadmierna czujność.
Zaniedbanie to chroniczne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka przez rodziców lub opiekunów. Objawami zaniedbania są u dzieci: ciągły głód, niedożywienie, niska waga, brudne włosy, objawy braku opieki medycznej, niewłaściwy ubiór, brak uwagi i zainteresowania ze strony rodziców.
Przemoc emocjonalna to różne zachowania rodziców bądź opiekunów, które prowadzą do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Do zachowań tego typu należą: ignorowanie, odrzucanie, izolowanie, terroryzowanie, upokarzanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego możliwości dziecka (np. w nauce), pozbawianie form kontaktu potrzebnych do prawidłowego rozwoju (przytulanie, noszenie na rękach).
Objawami przemocy emocjonalnej u dzieci mogą być: zaburzenia mowy wynikające z napięcia nerwowego; zaburzenia snu; dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha, mdłości); moczenie się i zanieczyszczanie bez powodów medycznych; lęk; stałe poczucie winy; rozdrażnienie; zamknięcie w sobie; tiki; wycofywanie; depresja; skrajny brak poczucia pewności siebie; ciągłe koncentrowanie uwagi na sobie; ugrzecznione zachowania; nietypowy lęk przed konsekwencjami różnych zachowań; częste kłamstwa.
Przemoc emocjonalna współwystępuje częstokroć z innymi formami przemocy i jest trudna do zdiagnozowania.
Placówki na terenie Gdyni pomagające ofiarom przemocy to m.in.:
• Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego, ul. Wejherowska 65, tel. 58 664 33 66
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Bp Dominika 25, tel. 58 622 22 22;
• Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2a, tel. 58 621 61 35.
Więcej informacji na temat wszystkich placówek pomocowych na terenie Gdyni znajduje się na stronie www.zatrzymajprzemoc.pl c.d.n.