981 (581) 2010-12-10 - 2010-12-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju Nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Jana Matejki, oznaczonej jako część działki nr 1248/291, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżaw: wykonanie zieleńca przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
***
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w karetce „Specjalistycznej", w poradni chirurgicznej i pomocy nocno - świątecznej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 500 m² . Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres od 3.12.2010 r. do 23.12.2010 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/cieki
Termin składania ofert: 13.12.2010 r., godzina: 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: E. Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Uwaga, organizacje pozarzadowe!
Już po raz szósty gdyński samorząd przystępuje do Kampanii 1% „Mały procent - wielka sprawa",
mającej na celu propagowanie wśród mieszkańców Gdyni idei przekazywania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Do akcji podobnie jak w latach ubiegłych, mogą przystąpić gdyńskie lub działające na rzecz gdynian organizacje posiadające status OPP.
Podczas prowadzonej na terenie całego miasta akcji promocyjno-informacyjnej będzie można spotkać wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ulotkami, upowszechniających ideę odpisu, udzielających informacji na temat możliwości i mechanizmów przekazywania 1% podatku oraz prezentujących organizacje biorące udział w kampanii. Zachęcamy zatem wszystkie działające na rzecz mieszkańców Gdyni organizacje pożytku publicznego do współpracy przy tworzeniu i realizacji kolejnej edycji Kampanii 1%.
Aby przyłączyć się do akcji „Mały procent - wielka sprawa" wystarczy przesłać lub dostarczyć do Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia):
• krótki opis działalności organizacji, opis zamierzeń i działań zrealizowanych w latach ubiegłych (maksymalnie 500 znaków);
• aktualny odpis z KRS-u;
• zdjęcia (w wersji elektronicznej, dobrej jakości, maksymalnie 10 fotografii);
• oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz prawa do publikacji zdjęć i wizerunku przedstawionych na nich osób;
• aktualną Ankietę Gdyńskiego Banku Danych.
Wszystkie materiały służyć będą promowaniu idei przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji Pożytku Publicznego. Szczegółowe informacje oraz treść wspomnianego oświadczenia dostępne są także na stronie internetowej www.gdynia.pl/1procent.
Termin dostarczenia materiałów upływa 31 grudnia 2010 r.
Zapraszamy do współpracy!
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d f ust. 5 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz.1194) ZAWIADAMIA że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 23.11.2010 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej - ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Osowskiej", zlokalizowanej na działkach nr 2407/124, 2406/124, 2401/124, 2402/124, 2463/124, 2400/124 KM - 18 obr. Gdynia".
WYKAZ DZIAŁEK W GRANICACH INWESTYCJI Województwo pomorskie, km - 18 obręb Gdynia, miasto Gdynia
● dz. 2401/124 oznaczona w projekcie podziału nr 2477/124*, 2478/124* oraz 2479/124**; ● dz. 2407/124 oznaczona w projekcie podziału nr 2481/124* oraz 2480/124**; ● dz. 2463/124 oznaczona w projekcie podziału nr 2484/124*, 2483/124* oraz 2482/124**; ● 2400/124**; ● 2406/124*; ● 2402/124*.
Legenda: * działki w granicach pasa drogowego ulicy, dla budowy ulicy; ** działki poza pasem drogowym objęte robotami związanymi z przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 323 (tel. 58 66 88 408), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu udziału 4923/10000 w nieruchomości ozn na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1627/513 o pow. 41m². Nieruchomość położona jest przy ulicy Kornela Ujejskiego, a w/w udział przeznaczony jest do dołączenia poprzez oddanie go w użytkowanie wieczyste na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wykaz Nr 967/2010/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 17206/2010/V/M dnia 30.11.2010 r wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 3.12.2010 r. do dnia 24.12.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do dołączenia poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej, położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka, ozn. na km 33 Obręb Gdynia jako działki nr 402 o pow. 261 m² oraz nr 404 o pow. 46 m². Wykaz Nr 963/2010/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 17127/2010/V/M dnia 23.11.2010 r. wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 3.12.2010 r. do dnia 24.12.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju Nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej jako część działki nr 122/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju Nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonej jako część działki nr 1069/237, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zieleń ozdobna.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
***
Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2011 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „nowe zasady przyznawania dotacji na zabytki". Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.