982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

W środę sesja Rady Miasta

22 grudnia 2010 r. w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 o godz. 12.00 rozpocznie się III Sesja Rady Miasta Gdyni VI kadencji. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad projektami uchwał:
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płka Dąbka i E. Kwiatkowskiego,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płka S.Dąbka,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2011 rok,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012,
- zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a,
- nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni,
- przekształcenia Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1,
- skargi na uchwałę nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 roku w związku z uchwałą nr XIV/329/07 z dnia 28 listopada 2007 r. i uchwała nr XXXII/724/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/724/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
- zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y/00056713/6 położonej w pasie ulicy Sopockiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej w pasie ulic Jerzego Waszyngtona i św. Piotra,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Hodowlanej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y00060170/8 położonej w pasie ulicy Kontradm. X.Czernickiego,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00043503/7 położonych w pasie drogowym ulic Eugeniusza Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego i alei Solidarności,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00016842/7 położonych w pasie ulicy Nowowiczlińskiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00060101/4 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00008331/3 położonych w pasie ulic Nowowiczlińskiej, Arendta Dickmana i Chabrowej,
- zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni,
- zmiany Uchwały Nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni,
- zmiany Uchwały Nr II/21/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni,
- zmiany Uchwały Nr II/18/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni,
- zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.