Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olimpijskiej w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 69, obręb Gdynia, składającej się z działek nr 515/53, 513/53 oraz 173/53 o łącznej powierzchni 13064 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00028542/1 Sądu Rejonowego w Gdyni. Sprzedaży bezprzetargowej podlega udział w prawie własności tej nieruchomości wynoszący 124/10000 części z przeznaczeniem na realizację celów publicznych stanowiących cele statutowe nabywcy. Wykaz nr 18/2011/VI/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 898/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2011 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 16 lutego 2011 r. do 9 marca 2011 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 € na robotę budowlaną:
„Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej".
W dniu 18.02.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 24972 - 2011 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert - do dnia 7.03.2011 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej; cz. dz. nr 164/31 km.10 o pow.12 m²; dz.nr 55/18 km.11 o pow.104 m²; oraz przy ul. Myśliwskiej cz. dz. 35/17 km. 11 o pow. 5 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku. Wykaz wywieszono na okres od dnia 14.02.2011 r. do dnia 6.03.2011 r.