992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Po V sesji Rady Miasta Gdyni

23 lutego 2011 r. odbyła się V, w bieżącej VI kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 15 uchwał, wśród nich:
- uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej stoczni Gdynia. W zakresie struktury przestrzennej studium określa obszar objęty planem jako strefę portowo-przemysłowo-usługową. W zakresie struktury funkcjonalnej studium przewiduje tereny produkcyjno-usługowe, a w zakresie komunikacji: drogi główne - Droga Czerwona, drogi zbiorcze - ul. Janka Wiśniewskiego, ważniejsze drogi lokalne i Hanzeatycką Trasę Rowerową wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego.
- radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim, aż do granicy administracyjnej Gdyni z gminą Szemud. Studium przewiduje dla obszaru objętego planem położonego w strefie miejskiej realizację usług, a w zakresie komunikacji: rozbudowę węzła drogowego Chwarzno, drogę ekspresową (Obwodowa Trójmiasta), drogę główną, ulice lokalną oraz ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe. Ponadto część obszaru objętego planem położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a pozostała część znajduje się w jego otulinie.
- radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica". Studium wskazuje obszar objęty planem jako teren leśny i tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych itp., o powierzchni biologicznie czynnej min. 90%. Ponadto studium przewiduje: w zakresie infrastruktury technicznej - lokalizację dwóch projektowanych zbiorników retencyjnych (na Potoku Wiczlińskim i rzece Kaczej); w zakresie komunikacji - przebieg drogi ekspresowej (Obwodnicy Trójmiasta), ulicy lokalnej, trasy/ścieżki rowerowej, lekkiego środka transportu szynowego; w zakresie obszarów objętych ochroną - Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz jego otulinę; przebieg głównych powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami sytemu przyrodniczego.
- radni uchwalili zmiany w przepisach porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Zmiany są konieczne w związku ze zwolnieniem z opłaty za przewóz środkami zbiorowej komunikacji miejskiej bagażu podręcznego, wózków, zwierząt domowych, nart i rowerów. Przepisy wskazują m.in., że wózek i dziecko w nim przewożone muszą być odpowiednio zabezpieczone przez opiekuna. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub na smyczy i w kagańcu, lub w klatce, lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku. Przepisy dotyczą także osób niewidomych lub niedowidzących, a także niepełnosprawnych podróżujących z psem przewodnikiem lub asystentem. Towarzyszące im czworonogi mogą podróżować bez kagańca i bez smyczy (pies asystent osoby niepełnosprawnej musi natomiast posiadać uprząż). Wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające status psa. Narty mogą być przewożone wyłącznie w pokrowcach, a rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela.
- radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Od 1 maja 2011 r. cena biletu normalnego na linii Gdynia - Hel oraz Gdynia - Jastarnia wynosić będzie 14 zł (podwyżka o 2 zł), ulgowego - 7 zł (podwyżka o 1 zł). Cena biletu na przewóz roweru nie zmieni się - 3 zł. Od 2009 r. ceny za korzystanie z przejazdów tramwajem wodnym nie zmieniły się. W tym czasie znacznie wzrosły koszty funkcjonowania linii. Jednocześnie, by promować ruch rowerowy, utrzymano dotychczasową opłatę za przewóz roweru.
- radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Od 1 maja 2011 r. ceny biletów jednorazowych jednoprzejazdowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni:
- ważny na linii zwykłej - normalny 2,80 zł (podwyżka o 30 gr), ulgowy 1,40 zł (podwyżka o 15 gr);
- ważny na linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i zwykłej - normalny 3,80 zł (podwyżka o 30 gr), ulgowy 1,90 (podwyżka o 15 gr).
Ceny biletów jednorazowych czasowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni:
- ważny 1 godzinę na liniach zwykłych - normalny 3,40 zł (podwyżka o 40 gr), ulgowy 1,70 zł (podwyżka o 20 gr);
- ważny 1 godzinę na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych - normalny 4,40 zł (podwyżka o 40 gr), ulgowy 2,20 zł (podwyżka o 20 gr);
- ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych - normalny 11 zł (podwyżka o 1 zł), ulgowy 5,50 zł (podwyżka o 50 gr).
Ceny biletów jednorazowych wzrosną średnio o 11%. Zmianie uległy też ceny biletów okresowych miesięcznych lub 30-dniowych oraz semestralnych na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni. Wzrosną one średnio o 5,5%.
Zmiany cen biletów spowodowane są m.in. wzrostem: cen paliw i energii elektrycznej, kosztów amortyzacji taboru, przede wszystkim u przewoźników komunalnych, podatku VAT za usługi publicznego transportu zbiorowego - z 7% do 8%.
- radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia między burmistrzami" („Covenant of Mayors") dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej. „To inicjatywa Komisji Europejskiej i miast europejskich podjęta w 2008 r. Ma wzmocnić realizację Planu Działań Komisji Europejskiej na rzecz Wydajności Zużycia Energii. Przystępując do „Porozumienia między burmistrzami" Miasto Gdynia zobowiązało się do przygotowania w ciągu roku Zrównoważonego Planu Energetycznego. Dokument wskaże możliwość redukcji emisji dwutlenku węgla w perspektywie roku 2020. Obejmie zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wśród działań podejmowanych przez Miasto i przyczyniających się do realizacji postanowień porozumienia są m.in.: rozwój proekologicznego transportu miejskiego (np. trolejbusy oraz autobusy CNG), rozwój systemu komunikacji rowerowej oraz termomodernizacja budynków szkolnych.
Dotychczas do „Porozumienia między burmistrzami" przystąpiły m.in. takie polskie miasta jak Warszawa czy Kraków.
Z uchwałami można zapoznać się na stronie: www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_68055.html. 

ikona