994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr V/74/11 z dnia 23 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, którego granice przebiegają:
 od północnego-zachodu - wzdłuż ulicy Energetyków do Nabrzeża Greckiego, obejmując dodatkowo teren położony na południe od ul. Gołębiej,
od północnego-wschodu - wzdłuż linii basenów portowych,
 od południowego-wschodu - wzdłuż ulic Rumuńskiej, obejmując część Nabrzeża Węgierskiego, następnie wzdłuż ul. Czechosłowackiej i alei Solidarności,
 od południowego-zachodu - wzdłuż terenów kolejowych, obejmując teren w rejonie ul. Czechosłowackiej i część ul. Janka Wiśniewskiego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
ul. 3 Maja 27/31
- podziemne miejsca parkingowe pod budynkiem mieszkalnym i podwórzem - KW 9535, karta mapy 53, nr działki 847/119, powierzchnia działki 1.799 m², powierzchnia lokalu 765,40 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 1,00 zł, wadium 1000,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Derdowskiego nr 9 - 11 - przeznaczenie: gastronomia lokal na parterze budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego - KW 10587, karta mapy 54, nr działki 1072/254 1004/254 1074/206, powierzchnia działki 581m², powierzchnia lokalu 87,45 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 35 zł, wadium 3900,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Kilińskiego 6 - przeznaczenie: gastronomia lokal na parterze budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego - KW 10131, karta mapy 56, nr działki 854/154, powierzchnia działki 253 m², powierzchnia lokalu 42,77 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 35,00 zł, wadium 2500,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Morska 108 C - lokal przyległy do budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego (wejście od ul. Okrzei) - KW 12385, karta mapy 49, nr działki 588/1, powierzchnia działki 709 m², powierzchnia lokalu 55,75 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 23,00 zł, wadium 1700,00 zł, administrator ABK nr 4;
ul. Świętojańska nr 49 - lokal w piwnicy z wejściem od zaplecza budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego - KW 15816, karta mapy 55, nr działki 244, powierzchnia działki 610 m², powierzchnia lokalu 55,25 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 20,00 zł, wadium 1500,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Świętojańska nr 83-83A - piwnica z wejściem z klatki schodowej budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego - KW 20678, karta mapy 56, nr działki 995/71, powierzchnia działki 213 m², powierzchnia lokalu 12 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 5,00 zł, wadium 100,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Zgoda 1-13 - piwnica w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym wejście od podwórza - KW 1359, karta mapy 54, nr działki 1098/559, powierzchnia działki 1201 m², powierzchnia lokalu 47,62 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 5,00 zł, wadium 400,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Zgoda 1 - 13 - piwnica w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym wejście od podwórza - KW 1359, karta mapy 54, nr działki 1098/559, powierzchnia działki 1.201 m², powierzchnia lokalu 17,44 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 5,00 zł, wadium 150,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Wójta Radtkego 47 - piwnica w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym, wejście od podwórza - KW 17360, karta mapy 53, nr działki 899/19, powierzchnia działki 527 m², powierzchnia lokalu 39,04 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 5,00 zł, wadium 300,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Necla 15 - 17 - lokal na parterze budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego - KW 12853, karta mapy 56, nr działki 948/316, powierzchnia działki 423 m², powierzchnia lokalu 51,13 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 37,00 zł, wadium 2500,00 zł, administrator ABK nr 4;
ul. Władysława IV 23 - przeznaczenie: usługi podstawowe lokal na parterze budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego - KW 9615, karta mapy 54, nr działki 974/413, powierzchnia działki 833 m², powierzchnia lokalu 12 m², stawka wywoławcza za w zł/ m² 13,00 zł, wadium 2500,00 zł, administrator ABK nr 3;
ul. Orłowska 66 - przeznaczenie: gastronomia lokal na parterze budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego - KW 15657, karta mapy 81, nr działki 263, powierzchnia działki 330 m², powierzchnia lokalu 187,67 m², w tym piwnica 67,67 m², stawka wywoławcza za w zł/m² 28,00 zł (piwnica 50%), wadium 7000,00 zł, administrator ABK nr 3.

• Wysokość postąpienia dla wszystkich lokali wynosi 1,00 zł. • Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
• Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca i podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. • Najemca opłaca podatek od nieruchomości w ustawowej wysokości. • Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.00 dnia przetargu w kasie UM - sala 27 (wejście od ul. Świętojańskiej). • Wpłaty wadium przelewem bankowym winno być dokonane na tyle wcześniej, by konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni zostało uznane najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu. • Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 425 (IV piętro), tel. 58 668 89 44. • Administracja Budynków Komunalnych ( ABK ) nr 3 ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 oraz ABK nr 4 ul. Warszawska 67A, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48 udostępniają lokale, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.
***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na oczyszczanie pieszych ciągów komunikacyjnych w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/chodniki Termin składania ofert: 20.04.2011 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 16.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 24/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1126/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o pow. 2.500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 716/387 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 10.03.2011 r. do 21.03.2011 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w zarządzeniu Nr 1034/11/VI/O
z dnia 22 lutego 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt: „ pomoc bezdomnym zwierzętom":
a) pomoc wolnobytującym kotom,
b) zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu się wolnobytujących kotów.
Termin realizacji zadań ustala się na czas od 28 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku.
Przewidywana kwota dotacji 30 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 24 marca 2011 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej.
Oferty złożone po 24 marca 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 kwietnia 2011 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
zatrudni na zastępstwo osobę z doświadczeniem w budżecie na stanowisko specjalisty d/s płac w wymiarze: 0,5 do 1 etatu.
Oferty należy skadać w sekretariacie ZDiZ ul. 10 Lutego 24 - IV piętro do 31 marca br., dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 764 40 11.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Anyżowej 9 w Gdyni, oznaczonej na KM 27, obręb Wielki Kack jako działka nr 290/8 o pow. 2 m².
Wykaz nr 19/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 961/2011/VI/M z dnia 22 lutego 2011 r. wywieszony jest od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 29 kwietnia 2011 r.

ikona