995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Mały procent – wielka sprawa

Kampania „Mały procent - wielka sprawa!" ma na celu zachęcenie Państwa do przekazania 1% podatku na działające w Gdyni organizacje pożytku publicznego. W tegorocznej, szóstej już edycji udział bierze 41 organizacji uprawnionych do otrzymania tej części podatku. Marzec i kwiecień to okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. Z tego również powodu mogą Państwo spotkać na ulicach naszego miasta, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie z tej okazji materiałami i zasięgnąć u nich niezbędnych informacji, na jaki cel i w jaki sposób przekazać swój 1% podatku.
Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!". Przekazując 1% podatku korzystamy na tym wszyscy! Procedura przekazania 1% podatku krok po kroku:
KROK 1 Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego..." (PIT 36 - Część O, PIT 36L - Część N, PIT 37 - Część H, PIT 38 - Część G)
KROK 2 Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3 Wpisz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektronicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl) a także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP (nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
KROK 4 W rubryce „informacje uzupełniające" formularza można:
- wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% ( PIT 36 - poz. 309, PIT 36L - poz. 109, PIT 37 - poz. 128, PIT 38 - poz. 62)
- wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 - poz.308, PIT 36L - poz.108, PIT 37 - poz. 127, PIT 38 - poz. 61).
Zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego postawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz:
- złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.,
- korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Uwaga! Aby ułatwić wszystkim gdyńskim podatnikom dotarcie do informacji, które organizacje pozarządowe działające w Gdyni posiadają status opp. Prezentujemy alfabetyczną listę organizacji wraz z krótkim opisem ich działalności. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nimi i zadecydowania na jaki cel chcieliby Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. Dziś ostatni już odcinek cyklu. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gdynia.pl/1procent.

1. Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych
ul. Norwida 4E/9 81-434 Gdynia
KRS: 0000018873
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim poprzez: pogłębianie życia duchowego, zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do dóbr kultury i wypoczynku, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji i terapii zajęciowej, integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Integracja w Gdyni
ul. Traugutta 2 81-388 Gdynia
www.integracja.org
KRS: 0000102130
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz dla pracodawców chcących zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. Centrum świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, udziela porad socjalno-prawnych, ekonomicznych i psychologicznych, przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje także zainteresowane osoby do otwarcia i prowadzenia własnej firmy;
3. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
ul. Portowa 11 81-350 Gdynia
www.spch-gdansk.pl
KRS: 0000176762
Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia została podjęta przez psychologów, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w oparciu o wartości chrześcijańskie. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Pomocy Psychologicznej, w którym wykwalifikowani specjaliści świadczą wszechstronną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i duchową osobom z różnymi zaburzeniami i trudnościami psychicznymi oraz kryzysami religijnymi duchowymi;
4. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom"
ul. Świętojańska 49 lok. 17 81-391 Gdynia
www.marfan.pl
KRS: 0000047797
Działalność stowarzyszenia to nieodpłatna, wszechstronna opieka nad rodzinami z chorymi dziećmi oraz ich bliskimi dotkniętymi schorzeniami: serca, wzroku i ortopedycznymi, szkolenie opiekunów w sprawach pomocy ludziom chorym, promowanie postaw altruistycznych, aktywizacja zawodowa osób chorych i ich edukacja;
5. Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/3 31-038 Kraków
www.wiosna.org.pl
KRS: 0000050905
Stowarzyszenie pomaga ludziom skutecznie nieść pomoc innym. Inicjuje m.in. kampanię „Szlachetna paczka" - akcję świątecznej pomocy kierowanej do ubogich rodzin, „Akademię Przyszłości"- program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce, czy „Wiosnę Liderów" - program adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do roli liderów środowiskowych;
6. Towarzystwo Miłośników Gdyni
ul. Władysława IV 5181-384 Gdynia
www.tmg.org.pl
KRS: 0000060055
Głównymi zadaniami Towarzystwa jest integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających na celu zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży we współpracy ze szkołami. Materiały historyczne o Gdyni cyklicznie publikuje w „Roczniku Gdyńskim";
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
ul. Warszawska 45 81-309 Gdynia
www.tpdgdynia.republika.pl
KRS: 0000216162
Towarzystwo działa w trosce o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, godność. Prowadzi Klub Młodzieżowy, pomagając w zagospodarowaniu wolnego czasu, rozwiązywaniu problemów, pomocy w nauce. Organizuje kolonie letnie o profilach: sportowym, wypoczynkowym, zdrowotnym;
8. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
ul. Orłowska 6 81-588 Gdynia
KRS: 0000030276
Towarzystwo działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego Orłowa i Kolibek. Opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego, wnioskuje o wpisy do rejestru zabytków, inspiruje i inicjuje rozwój dzielnicy oraz rewaloryzację jej nadmorskiej części. Jest również organizatorem wielu imprez kulturalnych w całej Gdyni;
9. Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM
al. Jana Pawła II 5 81-345 Gdynia
www.opticwm.sails.pl
KRS: 0000255157
Klub istnieje od 2000 roku. Zrzesza dzieci w wieku szkolnym, organizując czas pozalekcyjny w formie aktywnego wypoczynku. Statutowym celem Klubu jest działalność w zakresie: oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa
www.pomorze.zhr.pl
KRS: 0000057720
W części informacyjnej w polu: cel szczegółowy: kod jednostki POM020.
ZHR powstał w 1989 roku. Obecnie na terenie Gdyni działa ponad 30 jednostek skupiających ponad 500 osób. Celem jest wychowanie młodego człowieka metodą harcerską w oparciu o treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
Poza uczestnictwem w cotygodniowych zbiórkach, harcerze jeżdżą na biwaki, rajdy i zloty, zimą - na zimowiska, a latem uczestniczą w obozach letnich pod namiotami, koloniach zuchowych lub obozach wędrownych. 

ikona