996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Po VI Sesji Rady Miasta

23 marca 2011 r. odbyła się VI, w bieżącej VI kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 22 uchwały, wśród nich:
- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni - Marka Łucyka. Marek Łucyk złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji radnego 28 lutego 2011 r. Miało to związek z objęciem przez niego stanowiska dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r. otrzymała kwotę 3 087 544 zł, która po odjęciu zobowiązania na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 1 119 676 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zatrudnienie pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy, wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, podjęcie przez nie działalności gospodarczej, aktywizację niepełnosprawnych, rehabilitację społeczną, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, likwidację barier architektonicznych.
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem.
Zgodnie ze studium przeważającą część obszaru stanowią elementy tworzące system przyrodniczy miasta: tereny leśne i zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy rolne, tereny zieleni urządzonej (parki, bulwary, skwery).
Pozostałą część obszaru studium określa jako strefę miejską i przewiduje tam: tereny usług publicznych - sportu, rekreacji (północny fragment) i oświaty (niewielkie powierzchnie w części południowej i zachodniej), tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m² (nieznaczne fragmenty w północnej i południowej części), tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (fragmenty obszaru przy zachodniej i południowej granicy), tereny obiektów i urządzeń kanalizacji zbiorowej (przy południowej granicy).
W południowo-wschodniej części znajduje się fragment obszaru głównej przestrzeni publicznej. W zakresie komunikacji studium wskazuje ważniejsze drogi lokalne (północny odcinek ul. Orłowskiej) oraz ważniejsze trasy i ścieżki rowerowe.
W zakresie obszarów objętych ochroną studium wskazuje: rezerwaty przyrody - rezerwat „Kępa Redłowska", obszary wpisane do rejestru zabytków wraz ze strefami ochrony krajobrazu obszarów wpisanych do rejestru zabytków (południowe fragmenty), tereny zamknięte wojskowe (centralna część), granice pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego.
- uchwalenie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
Przewiduje on m.in.:
- w zakresie struktury przestrzennej i krajobrazu miasta - strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia centrum miasta - tereny wielofunkcyjne, a ponadto w południowej części obszaru - główne przestrzenie publiczne oraz fragment zespołu handlowo-usługowego adresowanego do mieszkańców kilku dzielnic;
- w zakresie struktury funkcjonalnej - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum, tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m², tereny usług publicznych - oświaty oraz sportu i rekreacji;
- w zakresie obszarów objętych ochroną - obszar ochronny GWZWP i obszar wpisany do rejestru zabytków;
- w zakresie komunikacji - ulicę główną (al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV), ulice zbiorcze (ul. Władysława IV, ul. Dworcowa, ul. 10 Lutego, ul. 3 Maja, ul. Świętojańska, ul. Obrońców Wybrzeża oraz al. Marszałka J. Piłsudskiego), Hanzeatycką Trasę Rowerową i ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, przystanki SKM /kolei metropolitalnej/ lekkiego środka transportu szynowego (na przedłużeniu ul. Żwirki i Wigury i południowym krańcu obszaru planu).
- Radni przyjęli raport z realizacji w 2010 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Raport prezentuje wszelkie działania zmierzające do zapobiegania uzależnieniom i zapewnienia dostępu do leczenia osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin. Zaprezentowano m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane w ramach gminnych programów.
Należy przypomnieć, że Rada Miasta Gdyni, widząc mało skuteczne działanie Ministerstwa Zdrowia w obszarze rozwiązania problemu rozwijającej się sieci sklepów z tzw. materiałami kolekcjonerskimi, 29 września 2010 r. przyjęła rezolucję wzywającą parlamentarzystów do wprowadzenia do ustawy całkowitego zakazu sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w celach innych niż medyczne.
W 2010 r. gdyńska Policja wraz z upoważnionymi przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego realizowała czynności związane z wycofywaniem ze sprzedaży tzw. „dopalaczy". Na terenie miasta zlokalizowano 9 punktów sprzedaży „dopalaczy", które poddane zostały kontroli. W konsekwencji zamknięto i oplombowano punkty dystrybuujące środki zawierające zakazane substancje.
- w sprawie zmian w Nagrodzie Literackiej Gdynia.
Nagroda Literacka Gdynia została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Gdyni w 2006 r. Otrzymują ją autorzy najlepszych książek roku w trzech kategoriach: proza, poezja i eseistyka. Kolejne edycje dowiodły, że zarówno uchwała, jak i regulamin wymagają zmian. Dodano m.in. zapis pozwalający Prezydentowi Miasta na przyznanie wyróżnienia finansowego w wysokości 10 tys. zł autorowi książki rekomendowanej przez Kapitułę Nagrody. Uregulowano również kwestię podziału nagrody (50 tys. zł) w sytuacji, gdy zwycięska pozycja ma kilku autorów.
- w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
W budżecie Miasta Gdyni na 2011 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zaplanowano środki w wysokości 1 176 356 zł.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom:
- Willa, ul. Chylońska 112;
- Dom Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3;
- Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5;
- Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31;
- Dawny Hotel „Bristol", ul. Starowiejska 1;
- Akademia Marynarki Wojennej, dawne Koszary Marynarskie, ul. Śmidowicza 69;
- Kościół parafialny pw. św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną następującym wnioskodawcom:
- Budynek mieszkalny, dawna willa „Danuta", ul. Mickiewicza 31;
- Kamienica, ul. Starowiejska 11.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom:
- Budynek mieszkalny, ul. Bema 27;
- Budynek mieszkalny, dawny dom rybacki, ul. Orłowska 4;
- Kamienica, ul. Starowiejska 32;
- Kamienica, ul. Świętojańska 34;
- Kamienica, ul. Świętojańska 49;
- Kamienica, ul. Świętojańska 61;
- Kamienica, ul. Świętojańska 75;
- Kamienica, ul. Świętojańska 87;
- Kamienica, ul. Świętojańska 108;
- Budynek mieszkalny, ul. Traugutta 2.
- zmiany w budżecie Miasta na 2011 r. W ich wyniku wynosi on po stronie:
- dochodów - 1 054 559 747 zł;
- wydatków - 1 226 417 566 zł;
- przychodów - 285 357 819 zł;
- rozchodów - 113 500 000 zł.
- w sprawie zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Zmiany wprowadzone w statucie zmierzają do zmiany sposobu zarządzania teatrem poprzez wprowadzenie podziału zadań i kompetencji kierowniczych na odrębne stanowiska dyrektora naczelnego oraz dyrektora artystycznego. Oba stanowiska wymagają odrębnego powołania Prezydenta.
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu DYN@MO w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS finansowanego z 7 Programu Ramowego.
Gdynia wraz z partnerami zagranicznymi: Aachen (Niemcy), Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania) ubiega się o dofinansowanie projektu DYN@MO, obejmującego m.in. zintegrowane działania dla zrównoważonego transportu publicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu oraz analizę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy. Ważnym elementem projektu jest współpraca partnerów z uczelniami wyższymi.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_68551.html. 

ikona