UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
997 (597) 2011-04-08 - 2011-04-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1.05.2011 r. do 30.09.2011 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
położonych w Gdyni przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich oraz ul. Zawiszy Czarnego
W budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajduje się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz ww. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w Ratuszu nr 996 z 1.04.2011 r.).
Wadium dla każdej nieruchomości (stoiska):
- od nr 1 do nr 4 wynosi 4.300 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- od nr 5 do nr 14 wynosi 3.400 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- od nr 15 do nr 28 wynosi 5.100 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- od nr 29 do nr 31 wynosi 3.300 zł minimalne postąpienie 50 zł.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego atestowanymi produktami w godzinach od 8.00 do 23.00 ze stoiska usuwanego po godzinach handlu. Nie przewiduje się stoisk z małą gastronomią i handlu środkami spożywczymi. Kolorystyka stoiska wyłącznie w kolorze białym. Nie usunięcie stoiska po godzinach handlu jak i umieszczenie jakichkolwiek reklam na stosiku spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Czynsz ustalony jest za cały okres dzierżawy od 1.05.2011 r. do 30.09.2011 r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVII/1113/10 z dnia 29.10.2010 r. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali 105, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne gotówką w terminie do 19 kwietnia 2011 r. w kasie Urzędu Miasta w pok. 27 (do godz.14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. nr 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.
***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
81-222 Gdynia, ul. Morska 79,
podpisze z dniem 1 maja 2011 r. umowę z przychodnią - lekarzem medycyny pracy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Zespołu.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 22.04.2011 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 621 68 91/92.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic:
Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni,
rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr VI/91/11 z dnia 23 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem, którego granice przebiegają następująco:
 od wschodu - wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
 od południa - wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
 od zachodu - wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
 od północy - wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 6.05.2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na usługę:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących kompleksową termomodernizację czterech szkół na terenie Gdyni."
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2011r., sygn. numer 99711-2011. Kod CPV: 71520000 9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących kompleksową termomodernizację czterech szkół:
- Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27;
- Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Unruga 88a;
- Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Uczniowskiej 1.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: około 42 miesiące, w tym w okresie realizacji zadania ok. 6 miesięcy. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 2.500 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/usługi. Termin składania ofert - do 11.04.2011 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.04.2011 r. o godz. 11.00 w pok. 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz, tel.: 58 66 82 303, Wydział Budynków.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 1449/11/VI/O z dnia 29 marca 2011r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania, w okresie od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
Przewidywana kwota dotacji 60 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 4 maja 2011r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 4 maja 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia:
1. nr 40/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 1445/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2011 r.) z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury;
2. nr 39/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - na 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 1444/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.03.2011 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.04.2011 r. do 22.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie prowadzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego mieszczącego się w Gdyni przy ulicy Spółdzielczej w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.gdynia.pl/bip/konkursy/ofert/451_.html
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 - wykazu nieruchomości o powierzchni ok. 110 m², opisanej na KM 19 obręb Gdynia, jako część działki nr 1062/10, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa - cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 31.03.2011 r. do 22.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej 49, oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działka nr 1587/5 o powierzchni 47 m ², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00034099/5 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 33/2011/VI/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1286/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2011 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 23 marca 2011 r. do 13 kwietnia 2011 r.
Termin złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa 4 maja 2011 r.
***
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
na zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia
2. Przedmiot zamówienia:
- zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki  i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011 w miejscowość usytuowanej w odległości nie przekraczającej 200 km od miasta Gdyni
Szacowana przez Zamawiającego, łączna ilość uczestników letniego pobytu: 52
3. Czas realizacji:
I turnus - 14 (czternasto) dniowy (13 nocy, 14 dni) w okresie od 27.06.2011r. do 14.08.2011r.
4. Wymagania:
Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
5. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące  formularze oferty:
siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00-15.00, na stronie http://www.opitu.pl/
6. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą:
- siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 18 kwietnia 2011 roku, godz. 11.30
- termin związania ofertą - do dnia 18 maja 2011roku
7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.