998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga 88a w Gdyni".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.04.2011 r., sygn. numer 67744-2011. Termin składania ofert - do dnia 21.04.2011 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz, tel.: 58 66 82 303, Wydział Budynków. Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną:
„Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni."
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2011r., sygn. numer 67728-2011. Termin składania ofert - do dnia 21.04.2011 r. do godz. 10.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz, tel.: 58 66 82 303, Wydział Budynków. Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną:
„Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni."
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2011r., sygn. numer 67672-2011.Termin składania ofert do dnia 21.04.2011 r. do godz. 9.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz, tel.: 58 66 82 303, Wydział Budynków.
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
***
Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 5.04.2011 r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 839/258, k.m. 59 Obręb Gdynia, poprzez udzielenie zezwolenia na likwidację słupa sieci trakcyjnej trolejbusowej i ustawienie obok likwidowanego nowego słupa oraz wymianę sieci trakcyjnej i oświetleniowej, która to inwestycja będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta".
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 49/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1531/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 53 o pow. 65 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1 i oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 48/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1530/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 49 o pow. 112 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. Nr 47/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1529/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 41 o pow. 68 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
4. Nr 46/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1528/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 39 o pow. 37 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
5. Nr 45/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1527/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 33 o pow. 104 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
6. Nr 44/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1526/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 31 o pow. 75 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
7. Nr 43/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1525/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 29 o pow. 74 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
8. Nr 42/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1524/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.04.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 27 o pow. 84 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 8.04.2011 r. do 29.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193.000 euro
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach operacji pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni- Oksywie- etap II".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 6.04.2011 r. sygn. 107967-2011. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2011 roku. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - waga 100 %. Termin związania z ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert - do dnia 18.04.2011 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.04.2011 r. godz. 12.00 w pok. 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Woźniak, Wydział Inwestycji, fax 58 668 83 02.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert
na zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia; Przedmiot zamówienia zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011 w miejscowość usytuowanej w odległości nie przekraczającej 200 km od miasta Gdyni. Szacowana przez Zamawiającego, łączna ilość uczestników letniego pobytu: 52; Czas realizacji: I turnus - 14 (czternasto) dniowy (13 nocy, 14 dni) w okresie od 27.06.2011 r. do 14.08.2011 r.;
Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert; Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, na stronie www.opitu.pl; Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 18 kwietnia 2011 roku, godz. 11.30 - termin związania ofertą - do dnia 18 maja 2011 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Legionów 27 w Gdyni".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.04.2011 r., sygn. numer 67762-2011. Termin składania ofert - do dnia 21.04.2011 r. do godz. 9.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz, tel.: 58 66 82 303, Wydział Budynków. Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
***
Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia
ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds. kancelaryjnych w pełnym wymiarze etatu. Praca od 1 lipca 2011 r.
Wymagania: wykształcenie średnie, staż pracy 1 rok, znajomość obsługi komputera (Word, Access, Internet), obsługa urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające staż pracy.
Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2011 r. na adres:
Zespół Szkół nr 15, ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia.
Kontakt: tel. 58 621 40 34, fax 58 621 40 36, e-mail: zs15gdynia@poczta.fm.
***
Wspólnota Mieszkaniowa 81-381 Gdynia, ul. Bema27
ogłasza przystąpienie do robót związanych z remontem elewacji i balkonów od strony Teatru Miejskiego.
Składanie ofert na wykonanie odbywa się do dn. 30.04.2011 r.
Przyjmuje je administracja: SAN-WENT, ul. Strylska 24, 81-506 Gdynia.
***
Dyrektor Zespołu Szkół
Hotelarsko-Gastronomicznych
w Gdyni
zatrudni:
- nauczyciela języka angielskiego,
- nauczyciela praktycznej nauki zawodu (z przedmiotów gastronomicznych),
- nauczyciela chemii
od nowego roku szkolnego 2011/2012.
Zgłoszenia należy kierować na email: zshg@poczta.onet.pl
***
Współwłaściciele
kamienicy przy ul. Świętojańskiej w Gdyni,
zlecą firmie budowlanej wykonanie remontu elewacji i balkonów oraz odnowienie portalu. Prace będą prowadzone pod nadzorem Konserwatora UM w Gdyni.
Oferty należy zgłaszać pod nr tel. 58 620 24 61 lub 605 085 383.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
ul. Korzeniowskiego 25 A
- lokal niemieszkalny położony w suterenie budynku wielorodzinnego - KW GD1Y/000002128/5, karta mapy 60, nr działki 1166/100, powierzchnia działki 575 m ², powierzchnia lokalu 36,81 m² + 4,94 m² Komórka, cena lokalu w PLN 124.300, wielkość udziału w gruncie 1605/10000, cena udziału w gruncie 96.000, forma sprzedaży lokal/ grunt : własność/własność, warunki zapłaty lokal/grunt: zapłata ceny za lokal oraz udział w gruncie, płatne jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.
ul. Reja 14 - 16 - lokal niemieszkalny w piwnicy budynku wielorodzinnego, KW GD1Y/00021781/9, karta mapy 59, numer działek 144 i 145, obszar działek 211 m² i 218 m ², powierzchnia lokalu 29,13 m² ,cena lokalu w PLN 35.000 zł, wielkość udziału w gruncie 0,0691,cena udziału w gruncie 30.300 zł + podatek VAT w wys.23% ,opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu: I-a opłata 7.575 zł + podatek VAT w wys.23%, opłata roczna: 909 zł + podatek VAT w wys. 23 % ,aktualizacja w trybie art. 77-78 u.m.g , forma sprzedaży lokal/grunt : własność / użytkowanie wieczyste, Warunki zapłaty lokal/ grunt: zapłata ceny za lokal oraz 1 opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wys.25% ceny gruntu + VAT w wys. 23% płatne przed podpisaniem aktu notarialnego, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wys. 3% wartości udziału w gruncie + VAT w wys. 23% płatne do 31.03. każdego roku.
Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2011 r. o godz. 10 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości podanej w tabelach należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, Zarządzeniem Prezydenta Miasta i ich akceptacją. Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy pokoju nr 428. Informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 425 (IV piętro) tel. 58 668 89 44. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55 (tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 ).
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 1449/11/VI/O z dnia 29 marca 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania, w okresie od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r. Przewidywana kwota dotacji 60 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 4 maja 2011r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni,
(ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 4 maja 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 31 maja 2011 r.