Aktualności

Zapowiedź Trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej "MODERNIZM W EUROPIE - MODERNIZM W GDYNI. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona"

Information in English
Registration form

Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa
MODERNIZM W EUROPIE – MODERNIZM W GDYNI
Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona
20 – 22 września 2012 r.
logo moje zabytki
Miejsce obrad:
Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni, dawny Dom Żeglarza Polskiego
Organizator konferencji:
Urząd Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Współorganizatorzy:
Akademia Morska w Gdyni,
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Patronat naukowy:
Polski Komitet Narodowy ICOMOS

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jadwiga Roguska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Bogusław Szmygin, prof. PL, Politechnika Lubelska, Prezes PKN ICOMOS
Dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska, Dziekan Wydziału Architektury
Dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, prof. PG, Politechnika Gdańska
Dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni
Dr inż. arch. Robert Hirsch, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Komitet organizacyjny:
Dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni
Dr inż. arch. Robert Hirsch, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
Mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą

O konferencji:
Trzecia międzynarodowa konferencja pod hasłem „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji które odbyły się w Gdyni w 2007 i 2009 r. Obie poprzednie konferencje zaowocowały recenzowanymi publikacjami naukowymi wydanymi przez miasto Gdynię.

Kolejna konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań nad architekturą modernizmu powstałą do lat 60. XX wieku. Przyjęty zakres czasowy będzie umożliwiał omówienie aktualnych problemów ochrony i konserwacji architektury modernistycznej, w tym z okresu powojennego.

Zaproszenie miasta Gdyni do wzięcia udziału w konferencji i wygłoszenia referatów przyjęli m.in. autorzy książek o architekturze XX wieku – Peter Gössel z Niemiec i Hans Ibelings z Holandii oraz konserwatorzy – przedstawiciele modernistycznych miast, które znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – Białego Miasta w Tel Awiwie w Izrealu i Hawru (Le Havre) we Francji.
Ponadto referaty na temat architektury XX wieku w swoich krajach przedstawią między innymi goście z Danii, Finlandii, Litwy, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.


Wstępny program konferencji:
20 września 2012 r. Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce do lat 60. XX w. 
21 września 2012 r. Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – stan obecny i perspektywy
22 września 2012 r. Prezentacja w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej
   
Tematy referatów
Wystąpienia na konferencji powinny dotyczyć ważnych zagadnień, uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Nie wyklucza się tematów pośrednio związanych z ochroną zabytków, takich jak popularyzacja, edukacja i inne działania ważne dla zachowania dziedzictwa modernizmu. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z architekturą Gdyni.
Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski, itd.) związany z podejmowaną tematyką.

 Terminy:  
31 marca 2012 r.
1 maja 2012 r.
15 maja 2012 r.
15 czerwca 2012 r.
20 lipca 2012 r.
31 lipca 2012 r.
1 września 2012 r.
20-22 września 2012 r.
termin nadsyłania zgłoszeń referatów ze streszczeniami
początek rejestracji uczestników bez referatów
powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję
przedstawienie programu konferencji
zakończenie przyjmowania zgłoszeń (bez referatów)
potwierdzenie możliwości udziału w konferencji (drogą mailową)
termin nadsyłania zakwalifikowanych referatów
konferencja

Uwagi organizacyjne:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konferencji i otrzymanie potwierdzenia zapewniającego miejsce na sali obrad. Uczestnicy (z wyjątkiem zaproszonych gości) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy wsyłać na jeden z dwóch podanych sposobów:
- w wersji elektronicznej na adres (skan podpisanej karty zgłoszeniowej): biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl;
- w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z kartą zgłoszeniową w terminie do 31 marca 2012 r. (objętość streszczenia do 1-2 str. maszynopisu, czcionka Arial, 12p). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej "Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni. Architektura do lat 60 i jej ochrona" - wersja polska


Dworzec Pasażerski Żeglugi Gdańskiej w Gdyni
Na zdjęciu dawny Dworzec Pasażerski Żeglugi Gdańskiej w Gdyni, zaprojektowany przez arch. Lecha Zaleskiego w 1969 r. przy al. Jana Pawła II 2 w Gdyniikona