Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Komunikaty dla mediów

Falochron dla NGO

Falochron dla organizacji pozarządowych

Falochron dla organizacji pozarządowych

Gdynia w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Prezentujemy Falochron, czyli szeroki program pomocy mieszkańcom w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów, dotyczących różnych grup społecznych – przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kolejne będą dotyczyć kultury, edukacji, sportu, spraw społecznych. Będziemy je przedstawiać w kolejnych dniach.

Falochron to nazwa symboliczna. Każdy, kto mieszka nad morzem wie, że to mocna konstrukcja, która ma zdolność opierania się wielkiej sile fal i chroni przed nimi nabrzeże.  Gdynia pod tą nazwą prezentuje swój program pomocy, który jest adresowany do różnych grup społecznych. Dziś filar Falochronu ukierunkowany na organizacje pozarządowe. Potrzebują one wsparcia, które po okresie zawieszenia działań pozwoli im na powrót do realizacji swoich działań statutowych, tak ważnych dla tysięcy gdynian.

- Epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia uderzyły w większość podmiotów świadczących usługi dla mieszkańców. Jesteśmy świadomi, że wielu z nich grozi upadłość, która odbije się nie tylko na ich pracownikach, ale także na tych, którzy korzystali z ich oferty. To dla nich tworzymy dziś Falochron, szeroki program pomocowy, od bezpośredniego wsparcia finansowego, przez pomoc w utrzymaniu płynności, po doradztwo. Nasze działania kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, ale także do organizacji pozarządowych, które od lat są istotnym partnerem w realizacji zadań publicznych, a także budują lokalną wspólnotę gdynian, stanowiącą wyróżnik naszego miasta. Dziś wyciągamy do nich rękę, licząc na to, że wsparcie samorządu pozwoli im podnieść się po epidemii. Dedykujemy im różnorodne formy pomocy, zarówno takie, które odpowiedzą na potrzeby dużych fundacji i stowarzyszeń, jak i tych najmniejszych, których zasięg działania jest bardzo lokalny, ale wcale nie mniej ważny dla naszego miasta – wskazuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Falochron dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej obejmuje pomoc związaną z realizacją i rozliczeniem już zawartych umów, czynszami w lokalach komunalnych, dodatkowymi środkami na realizację zadań, pożyczkami oraz wsparciem doradczym i eksperckim.UMOWY ZAWARTE Z MIASTEM

Gdyńskie organizacje realizują obecnie 252 umowy zawarte z samorządem. Ograniczenia związane z epidemią sprawiają, że wiele działań nie może zostać zrealizowanych w sposób, jaki zostały opisane we wnioskach konkursowych. Dlatego pracujemy z organizacjami nad aneksowaniem tych umów, w taki sposób modyfikując sposób wdrażania, by organizacje nadal świadczyły pomoc gdynianom, utrzymywały zatrudnienie, a jednocześnie nie miały problemów z rozliczeniem udzielonych im dotacji.Zmiany w działaniach projektowych, harmonogramach oraz kosztorysach będą po zakończeniu realizacji projektów dodatkowym wyzwaniem dla organizacji realizujących zadania publiczne. By dać im możliwość rzetelnego rozliczenia, prezydent Gdyni – korzystając z nadzwyczajnych przepisów związanych z epidemią - wydłużył okres na złożenie sprawozdań z realizacji zadań i ich rozliczenie.
NAJEM LOKALI


Gdyńskie organizacje użytkują lokale, które stanowią własność gminy. Część z nich jest użyczonych – organizacje nie ponoszą kosztów czynszu, inne gmina wynajmuje. Wszystkie organizacje, które płacą czynsz mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z płatności w okresie od ogłoszenia stanu epidemii do końca 2020 roku.
DOTACJE


Samorządy muszą się liczyć z bardzo poważnymi wyzwaniami w sferze finansów. Konieczne będą oszczędności i zmiany w priorytetach. Nie chcemy jednak, by odbiło się to na kondycji gdyńskiego III sektora. Dlatego kwoty zaplanowane w harmonogramie otwartych konkursów ofert pozostaną w 2020 roku niezmienione.Realizując swoje zadania, organizacje pozarządowe najczęściej korzystają z dotacji, ale część środków pozyskują również z odpłatności uczestników. Przymusowa przerwa w działalności spowodowana ogłoszeniem stanu epidemii uniemożliwiła pozyskiwanie tych dodatkowych środków. Dojście do stabilności finansowej wymaga choć częściowego skompensowania tych strat. Dlatego zwiększamy środki na ten cel i uruchamiamy w 2020 roku program dodatkowych małych dotacji, które po zakończeniu restrykcji związanych z organizacją spotkań pozwolą organizacjom podjąć zawieszoną działalność.Wiemy, że wychodzenie z kryzysu będzie procesem długotrwałym. Dlatego wsparcie miasta dla III sektora nie ogranicza się tylko do 2020 roku. W kolejnym roku budżetowym pula środków na otwarte konkursy, nie tylko nie zostanie ograniczona, ale już dziś deklarujemy jej powiększenie, zwłaszcza w tych sferach, działalności pożytku publicznego, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii.
REALIZACJA LOKALNYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH


Organizacje pozarządowe od lat włączają się w Gdyni w realizację lokalnych działań publicznych, współpracując z radami dzielnic, placówkami oświatowymi czy gdyńskimi instytucjami kultury. Po odwołaniu restrykcji ograniczających działalność i organizację imprez, podejmiemy – w granicach dopuszczalnych prawem – nadzwyczajne starania by włączyć NGO w realizację jeszcze większej liczby zadań realizowanych w dzielnicach.
POŻYCZKI


W Gdyni działa wiele dużych prężnych organizacji realizujących poważne zadania, ważne dla różnych grup społecznych – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ale także będących istotnym elementem polityki miasta w dziedzinie kultury, edukacji, sportu. Organizacje te zatrudniają pracowników, utrzymują lokale i budynki. Kryzys i wynikające z niego ograniczenie działalności uderzyły w ich płynność finansową. Dlatego w ramach Falochronu rozszerzona zostanie formuła niskooprocentowanych pożyczek dla organizacji. Będą przeznaczane nie tylko na działalność inwestycyjną (jak było od tej pory), ale także na wsparcie płynności bieżącej działalności pożytku publicznego.
WSPARCIE DORADCZE I EKSPERCKIE


W ramach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pracować będą eksperci, którzy wesprą organizacje w kwestiach prawnych i księgowych związanych z obecną trudną sytuacją, a także doradzą w poszukiwaniu dodatkowych środków na działalność. Do czasu zakończenia stanu epidemii porady będą się odbywać w sposób zdalny, później również poprzez spotkania indywidualne podczas dyżurów i w ramach pakietu dedykowanych szkoleń.
Wdrażanie pakietu pomocowego w ramach Falochronu dla III sektora będzie monitorowane przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. W razie zdiagnozowania innych potrzeb Rada będzie rekomendowała modyfikacje i aktualizacje opisanych wyżej rozwiązań.

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2020 08:40
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2020 09:34
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także