Co nowego

14 gdyńskich zabytków z dotacjami na prace konserwatorskie

Spośród 14 obiektów, jakie otrzymały dotacje połowa to budynki mieszkalne, fot. materiały prasowe

Spośród 14 obiektów, jakie otrzymały dotacje połowa to budynki mieszkalne, fot. materiały prasowe

01.04.2019 r.

„Bankowiec”, Akwarium Gdyńskie, czy kamienica Reicha i Birnbauma to budynki, które już niedługo, dzięki miejskim dotacjom na prace konserwatorskie, odzyskają dawny blask. W roku 2019 na ten cel Gdynia przeznaczy ponad 800 tys. zł. Dotacje zostaną przekazane na wsparcie prac przy 14 zabytkowych obiektach.

- Największe dotacje otrzymają budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Jest to grupa, która ma uprawnienie do 75% dofinansowania, więc tu siłą rzeczy kwoty są najwyższe. Sądze, że będą to też najbardziej efektowne realizacje – mówi Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków.

Spośród 14 obiektów, jakie otrzymały dotacje połowa to budynki mieszkalne. Są wśród nich prawdziwe perły modernizmu, jak zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany też bankowcem, czy charakterystyczna kamienica Reicha i Birnbauma przy ul. Abrahama 28. Wśród gdyńskich budynków-symboli nie zabrakło także „Polskiej YMCA”, Akwarium Gdyńskiego oraz Uniwersytetu Morskiego.

Łącznie na dotacje prac konserwatorskich i restauratorskich w 2019 r. Gdynia przeznaczy 842 024,00 zł. To więcej o ponad 160 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy na wsparcie prac wydano 677 823,00 zł.

Poniżej pełna lista obiektów, wraz z wysokością dotacji i zakresem prac, jakie zostaną wykonane

 • Kamienica Reicha i Birnbauma przy ul. Abrahama 28. Dotacja w wysokości do 91 172,99 zł zostanie przeznaczona na remont, charakteryzującej się wysokimi walorami zabytkowymi, klatki schodowej.
Kamienica Reicha i Birnbauma przy ul. Abrahama 28, fot. materiały prasowe
 • Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46.  Dotacja na remont dachu, w wysokości do 93 584,10 zł
 • Zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tzw. bankowiec przy ul. 3 Maja 27-31. Dotacja zostanie wydana na remont elewacji wewnętrznej, jej wysokości wynosi do 106 296,39 zł.
 • Uniwersytet Morski przy ul. Morskiej 81-87. Tu również dotacja zostanie przeznaczona na remont elewacji, jest to kolejny etap przywracania budynkowi wyglądu z okresu międzywojennego. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 100 000,95 zł.
 • „Willa Sokola" przy ul. Sieroszewskiego 7. Dotacja na kontynuację prac przy odrestaurowaniu historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów, w wysokości do 26 250,00 zł.
 • Dom wiejski z 1914 r. przy ul. św. Mikołaja 9. Dotacje w wysokości do 28 500,00 zł przyznano na prace restauratorskie przy werandzie i tarasie. To następny etapem przywracania budynkowi wyglądu z czasów bezpośrednio po wybudowaniu.
 • Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40. Dotacja na kontynuację prac przy renowacji murów oraz schodów zewnętrznych, w wysokości do 29 992,85 zł.
 • „Polska YMCA” przy ul. Żeromskiego 26. Dotacja na renowację drzwi wejściowych zewnętrznych dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej”, w wysokości do 63 000,00 zł.
 • Kościół p. w. św. Michała Archanioła przy ul. Arciszewskich 2. Tu renowacji poddany zostanie historyczny prospekt organowy. Dotacja wynosi do 50 117,00 złKościół p. w. św. Michała Archanioła. Tu wyremontowany zostanie historyczny prospekt organowy, fot. materiały prasowe
 • Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia przy al. Piłsudskiego 2. Dotacja na naprawę i renowację gzymsu oraz wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, w wysokości do 25 961,25 zł.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 57. Dotacja na remont tylnej elewacji, w wysokości do 36 181,64 zł.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Zygmunta Augusta 13. Dotacja na remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej, w wysokości do 100 635,41 zł.
 • Budynek Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1. Dotacja na remont tarasu zewnętrznego, w wysokości do 68 827,95 zł.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 103. Dotacja na remont elewacji frontowej powyżej parteru, w wysokości do 21 503,47 zł.

Jak uzyskać dotacje na prace przy zabytkach?

Kto może ubiegać się o dotacje? O dotacje mogą ubiegać się właściciele budynków wpisanych do rejestru oraz budynków położnych na obszarach zabytkowych, czyli mieszkańcy Śródmieścia, Kamiennej Góry, Orłowa, Oksywia, Małego i Wielkiego Kacka. Obecnie obowiązujący regulamin przyznawania dotacji jest dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl/zabytki w zakładce „dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach”.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Obejmuje to m.in. wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne, stowarzyszenia itp.


Jak wygląda procedura przyznawania dotacji?
Do 10 stycznia każdego roku należy złożyć wniosek o dotację wraz z załącznikami, czyli pozwoleniem konserwatorskim, pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz kosztorysem i koniecznymi oświadczeniami właściciela. Wnioski po weryfikacji są przedstawiane władzom miasta, a po wstępnym zaakceptowaniu są kierowane na marcową sesję Rady Miasta.

Po przyjęciu uchwały przez radnych przygotowywane są umowy z właścicielami budynków. Po realizacji prac rozliczenie dotacji następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru i złożeniu szczegółowego sprawozdania wraz z dokumentami wymaganymi regulaminem. Wszelkich szczegółowych informacji w sprawie dotacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 58 66 88 343, e-mail: zabytki@gdynia.pl

 • Budynek Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1. Dotacja zostanie przeznaczona na remont tarasu zewnętrznego, fot. materiały prasowe
 • „Polska YMCA”, fot. materiały prasowe
 • Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46, fot. materiały prasowe