Co nowego

Kozacy na sesji Rady Miasta Gdyni

XLI sesja Rady Miasta Gdyni miała wyjątkowy charakter // fot. Kamil Złoch

XLI sesja Rady Miasta Gdyni miała wyjątkowy charakter // fot. Kamil Złoch

Wyjątkowy charakter miały środowe obrady Rady Miasta Gdyni. Podczas XLI sesji prezydent Wojciech Szczurek i gdyńscy radni gościli Oleksandra Plodystego – konsula generalnego Ukrainy w Gdańsku i Serhija Suchomłyna – mera Żytomierza. W toku obrad przyjęto uchwałę zawiązujące współpracę na zasadzie miast siostrzanych między Gdynią i Żytomierzem. Z kolei placowi w sąsiedztwie ul. Zawiszy Czarnego nadano nazwę Wolnej Ukrainy.


Sesja rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12:00. Na wstępie Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni powitała gości z Ukrainy Oleksandra Plodystego – konsula generalnego Ukrainy w Gdańsku, przedstawicieli miasta Żytomierz, z którymi połączono się on-line: Serhija Suchomłyna – mera tego miasta, Viktora Kliminskyia – przewodniczącego tamtejszej Rady Miasta oraz Svitlanę Olshanską – pierwszą wicemer. Na sesji obecni byli także Liliana Sorochynska, Ukrainka mieszkająca w Gdyni, a urodzona w Żytomierzu oraz zespół taneczny „Sonechko” z Żytomierskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej.

Po powitaniu i odegraniu hymnów państwowych głos zabrali zgromadzeni goście z Ukrainy oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

- Miasta Żytomierz i Gdynia, z tak odmienną historią, mają jednak wiele wspólnego. Łączy nas wspólna dla naszych miast energia mieszkańców. Żytomierz to podobnie jak Gdynia miasta wolnych, aktywnych, ambitnych, przedsiębiorczych ludzi. Łączy nas przywiązanie do rodzimych stron, do życia w pokoju, do niepodległości, do bezpieczeństwa i wolności obywateli. Łączy nas gotowość do tego, by o swoją wolność walczyć. Chylimy czoła w geście najwyższego szacunku i solidarności z bohaterami, którzy z bezprzykładnym oddaniem ojczyźnie walczą z rosyjskim okrutnym najeźdźcą o wolność swojego kraju i zapewniamy Was – mamy świadomość tego, że walczycie również za nas i dla nas, za Polskę, za Europę i za świat. Chcemy przekazać Wam, mieszkańcy Żytomierza i całej Ukrainy, jedną ważną wiadomość: nigdy nie będziecie sami – mówił podczas wystąpienia Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas wystąpienia na XLI sesji Rady Miasta Gdańska // fot. Kamil Złoch

Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku wyraził radość z podejmowanej przez Polskę i Ukrainę współpracy. Podkreślił, że gest chęci nazwania placu imieniem Wolnej Ukrainy jest bardzo ważny i symboliczny.

- Polska to kraj, który jako pierwszy, pierwszego dnia wojny podał rękę Ukrainie. Setki rodzin żytomierskich zostało nie z własnej woli uchodźcami. Przygarnęły ich miasta i miasteczka naszego braterskiego narodu. Nakarmiły, dały mieszkanie, pomogły znaleźć pracę. Osobiście nigdy nie widziałem takiego szczerego wsparcia. Tutaj nie chodzi tylko o część materialną, ale i wsparcie duchowe i modlitwę za wolny naród ukraiński daje nam siłę i wiarę w zwycięstwo (…) Jestem szczerze wdzięczny państwu za pomoc humanitarną i inicjatywę, by zostać miastami partnerskimi. To wielki zaszczyt dla Żytomierza i dla mnie jako mera miasta – mówił z kolei Serhij Suchomłyn, mer Żytomierza.


Głos zabrali także przewodniczący Viktor Kliminskyi, przewodniczący Rady Miasta Żytomierza oraz Svitlana Olshanska, pierwsza wicemer, którzy podziękowali za działania podejmowane przez Gdynię oraz wyrazili radość z powodu współpracy, którą oba miasta nawiązały.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto właściwą część obrad. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w myśl której Gdynia i Żytomierz podejmą współprace na zasadzie miast siostrzanych. W ramach niej strony realizować będą szeroko rozumianą wymianę doświadczeń oraz współpracę m.in. w dziedzinach: gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości, transportu publicznego, nauki i technologii, kultury, turystyki czy ochrony zdrowia.

Radni przyjęli również uchwałę, w myśl której plac w sąsiedztwie ul. Zawiszy Czarnego będzie od tej pory nosił miano placu Wolnej Ukrainy.

- Nazwa nadawana jest dla uczczenia bohaterstwa narodu ukraińskiego, który z wielką determinacją walczy o przetrwanie swojego niepodległego państwa; dla podkreślenia więzi, jakie połączyły nasze dwa wolne kraje w obliczu bezprzykładnej rosyjskiej agresji i jako wyraz potępienia dla barbarzyństwa, którego Rosjanie dopuszczają się w działaniach wymierzonych w ukraińską ludność cywilną, w tym dzieci – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uroczystość nadania imienia plac Wolnej Ukrainy odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia. Rozpocznie ją koncert zespołu „Sonechko” w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni o godzinie 17:30.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, członkowie prezydenckiego kolegium oraz Rada Miasta Gdyni wraz z gośćmi z Ukrainy // fot. Kamil Złoch

Podczas obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

- zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego,

Dofinansowanie inwestycji w zakresie ekologicznych form transportu zgodne jest ze strategicznymi dokumentami miasta Gdyni. Jednym z zapisów w ramach obszarów strategicznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni jest „Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez działania w zakresie równoważenia transportu – zwiększenie udziału niskoemisyjnych środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie”.

Dotacja przysługiwać będzie w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Podjęcie uchwały jest wyrazem wsparcia i propagowania ekologicznej formy transportu, jaką stanowią rowery elektryczne. Dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych jest praktykowane w wielu krajach zachodniej Europy oraz miastach europejskich (Berlin, Barcelona, Bolonia, Bordeaux, Lozanna, Lizbona, Oslo) i cieszy się dużym zainteresowaniem. W Polsce takie rozwiązanie jeszcze nie zostało wdrożone. Nie ma, niestety, regulacji w tej sprawie na poziomie krajowym.

Wspieranie zakupu rowerów elektrycznych zwiększy liczbę ekologicznych środków transportu w mieście, wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego, a także na zwiększenie mobilności aktywnej, szczególnie wśród mieszkańców, którzy do tej pory uważali, że ze względu na stan swojego zdrowia i miejsce zamieszkania, nie mogą korzystać z rowerów z tradycyjnym napędem w codziennych podróżach.

Rozwiązanie to pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ograniczenie emisji hałasu i spalin, jakość przestrzeni publicznej, a także zdrowie Gdynian.


- zmian w budżecie miasta na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022-2035,

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.772.717.612,68 zł, w tym:
 • dochody bieżące 1.619.181.465,68 zł,
 • dochody majątkowe 153.536.147 zł.
 
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.050.038.297,68zł, w tym:
 • wydatki bieżące 1.665.628.163,68 zł,
 • wydatki majątkowe 384.410.134 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
 • dochodów: 1.772.717.612,68 zł
 • wydatków: 2.050.038.297,68 zł
 • przychodów: 335.826.769 zł
 • rozchodów: 58.506.084 zł

- nadania drodze położonej w Śródmieściu Gdyni nazwy ulica Stanisława Ziołowskiego,

Radni nadali drodze położonej w Gdyni w rejonie ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej nadali nazwę ulica Stanisława Ziołowskiego.

Stanisław Ziołowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, był jednym z czołowych twórców polskiego modernizmu. Swą twórczość rozwijał głównie w Gdyni. Jego dziełem, jako zwycięzcy konkursu na budowę zespołu mieszkaniowego Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, jest największy budynek mieszkaniowy międzywojennej Gdyni, zwany popularnie Bankowcem. Jest to jeden z pierwszych modernistycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków już w 1983 r. Inne wybitne realizacje tego architekta to d. dom czynszowy A. i B. Konopków przy ul. Słupeckiej 9, kamienica bliźniacza przy ul. 10 Lutego 35/35a, willa „Ala” przy ul. Sienkiewicza 27 i dom czynszowy przy ul. Zakopiańskiej 4/4a.

Jako oficer rezerwy wziął udział w kampanii wrześniowej 1939. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną był więźniem Starobielska, a następnie przetrzymywany i torturowany przez NKWD w Charkowie, gdzie został zabity w 1940 roku. Został pochowany w zbiorowej mogile w lesie pod Charkowem, gdzie w latach 1999-2000 urządzono Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu.


- nadania węzłowi u zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd nazwy Zesłańców Sybiru,

Radni podjęli uchwałę, w myśl której nadaje się nazwę Węzeł Zesłańców Sybiru obszarowi zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd w dzielnicy Śródmieście.

Nazwa jest nadawana zgodnie z wnioskiem Związku Sybiraków Koło Gdynia z poparciem Zarządu
Głównego tegoż Związku. Nazwa Zesłańcy Sybiru nie dotyczy zesłańców skierowanych w jeden konkretny obszar geograficzny, lecz symbolizuje pewien rodzaj represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych na katorgę, do łagrów i więzień na Syberii, na Dalekim Wschodzie łącznie z Kamczatką i Sachalinem, w Kazachstanie i innych miejscach, a po odbyciu przypisanej kary często jeszcze przymusowo tam osiedlanych.


- nadania ulicom wewnętrznym położonym na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazw: Budowniczych, Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów, Rurarska,

Radni przyjęli pakiet uchwał w myśl których nazwanych zostanie szereg wewnętrznych ulic Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wprowadzane zmiany niwelują białe plamy na mapie, gdyż nadają oficjalne nazwy wewnętrznym drogom stoczniowym, choć nazwy te są tożsame z tymi używanymi od dziesięcioleci w dawnej Stoczni Gdynia (wcześniej Stoczni im. Komuny Paryskiej). Nadanie nazwie ulicy rangi oficjalnej nazwy pozwoli używać jej jako adresu pocztowego, co z kolei wyeliminuje uciążliwość wynikającą z używania adresu „Czechosłowacka 3” przez kilkanaście różnych firm.

Nowe, oficjalne nazwy ulic to: Budowniczych, Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów i Rurarska.


- wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka,

Radni wyrazili zgodę na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka na skwerze Ireny Kwiatkowskiej w dzielnicy Obłuże. Z inicjatywą uczczenia bohatera wojny obronnej 1939 roku Stanisław Dąbka poprzez postawienie kamienia z poświęconą mu tablicą pamiątkową o treści „Pamięci pułkownika Stanisława Dąbka bohaterskiego dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w wojnie z niemieckim najeźdźcą w 1939 roku” wystąpiła Rada Dzielnicy Obłuże. Upamiętnienie tego zdolnego i oddanego służbie oficera, w miejscu często odwiedzanym przez mieszkańców tej, jak i sąsiednich dzielnic, z uwagi na bogaty program różnorodnych działań, jest wysoce uzasadnione a jego dokonania na to zasługują.


- wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2022,

Na podstawie ustawy Prawo wodne organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy zobowiązany jest do złożenia wniosku o jego wpisanie do wykazu kąpielisk. Biorąc powyższe pod uwagę dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu wystąpił o wpisanie do rejestru kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Miasta Gdyni czterech kąpielisk:

 • kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 80 m w głąb morza o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 1700 osób;
 • kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 35 m w głąb morza o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 900 osób;
 • kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób;
 • kąpielisko Gdynia Babie Doły – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób.

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu wskazał, że kąpielisko Gdynia Śródmieście będzie otwarte od dnia 24.06.2022 roku, a kąpieliska Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdynia Babie Doły od dnia 01.07.2022 roku. Ich zamknięcie nastąpi w dniu 31.08.2022 roku.


- przyjęcia do realizacji „Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022-2025”,

Program prezentuje aktualną politykę gdyńską, związaną ze starzeniem się w mieście otwartym na mieszkańców w każdym wieku. W ostatnich latach prognozy starzenia się społeczeństwa (zarówno w skali lokalnej jak i krajowej czy europejskiej) zostały pogłębione i uszczegółowione. Płynie z nich jednoznaczny wniosek, iż starość i starzenie się społeczeństwa będą najważniejszymi wyzwaniami społecznymi między 2022 a 2050 rokiem. Zjawisko to będzie uruchamiać kolejne procesy oraz determinować kształt polityki społecznej.

Rok 2020 przyniósł bezprecedensową zmianę w modelu funkcjonowania każdej społeczności. Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na każdym niemalże aspekcie życia społecznego, w szczególności dotykając osoby starsze – grupę o wysokiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska. Odnalezienie się - zarówno indywidualne jak i instytucjonalne – w nowej, popandemicznej rzeczywistości, będzie kluczowym wyzwaniem polityki społecznej na najbliższe lata. Tempo rozwijania się pandemii oraz siła jej skutków wskazują na to, że długoletnie planowanie strategiczne obarczone jest sporym ryzykiem. W obliczu wielu niewiadomych racjonalnym jest przyjęcie krótszego, operacyjnego czy wręcz taktycznego poziomu planowania i realizacji działań. Takie też są założenia niniejszego Programu.

Pandemia pokazała także, że w czasie kryzysu najbardziej podstawowe wartości stają się najmocniejszym fundamentem wszelkich planów i działań. Doświadczenie roku 2020 pokazało, że na gruncie gdyńskim są nimi bezpieczeństwo (na różnych poziomach) oraz relacje (i skutki ich braku).

Ocena realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020 przyniosła także istotną obserwację dotyczącą zjawiska międzypokoleniowości. W kontekście polityki miejskiej oznacza ono takie ujęcie polityki społecznej, które opiera się na zrozumieniu współzależności i wzajemności między różnymi pokoleniami oraz odpowiada na wspólne dla wszystkich pokoleń potrzeby i problemy. Otwarta polityka międzypokoleniowa zakłada takie projektowanie przestrzeni miejskiej i społecznej, aby była ona dostosowana do potrzeb każdego mieszkańca - bez względu na wiek, ograniczenia zdrowotne czy inne bariery. Polityka międzypokoleniowa pozwala młodym pokoleniom przygotować się do starości, a seniorom włączać się aktywnie w życie społeczne. W ujęciu wyzwań popandemicznych wzmacnianie potencjału międzypokoleniowego może stać się buforem łagodzącym skutki nagłych wydarzeń o powszechnym charakterze, których efekty uderzają przede wszystkim w społeczność.

Samorząd gdyński od blisko 17 lat prowadzi spójną politykę społeczną w obszarze aktywizacji i wsparcia seniorów. Sześcioletni okres wdrażania Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020 przyniósł efektywne wypełnienie założonych celów. Skupiały się one przede wszystkim na aktywizacji osób 60+ oraz na kształtowaniu miasta przyjaznego seniorom. Wysiłki te zaowocowały przyznaniem Gdyni przez WHO tytułu „Miasta przyjaznego starzeniu się”. Gdynia otrzymywała również liczne nagrody w uznaniu za innowacje i wychodzenie naprzeciw wielu społecznym wyzwaniom. Daje to podstawę do pozytywnej oceny przyjętych założeń i sposobu ich realizacji oraz stanowi podwalinę pod przyszłe działania.

Program będzie realizował następujące cele:
 • Wzmocnienie działań służących poprawie kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowemu starzeniu się
 • Zapewnienie dostępu do informacji na temat bezpieczeństwa seniorów
 • Wzmocnienie działań obniżających poziom zagrożeń epidemicznych dotykających osoby starsze
 • Wzmocnienie inicjatyw budujących sieć oparcia dla seniorów
 • Wsparcie inicjatyw służących diagnozie sytuacji i potrzeb seniorów w Gdyni
 • Wzmocnienie mechanizmów rzecznictwa seniorów


- wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2022 roku,

Radni przyjęli uchwałę, w myśl której w ramach limitu określonego w budżecie Miasta na 2022 r. na wspieranie działań gdyńskiej Policji, środki finansowe w wysokości 25.000 zł przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia w służbie.

Zgodnie z ustawą o Policji wyłącznie rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem Policji środki finansowe stanowiące dochody własne gminy - dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Pełen porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • ikonaOpublikowano: 27.04.2022 16:15
 • ikona

  Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 09.06.2022 12:34
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze